Trang chủ QL Thư viện KQ Mầm non KQ Tiểu học KQ THCS TN THCS Các kì thi Ảnh đẹp Video Hồ sơ CBGV Web đơn vị Hệ thống
 • GIỚI THIỆU
 • Phòng GD & ĐT
 • Các trường Mầm non
 • Các trường Tiểu học
 • Các trường THCS
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
 • Phòng GD & ĐT
 • Bậc học Mầm non
 • Bậc học Tiểu học
 • Bậc học T.H.C.S
 • VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
 • Văn bản chung
 • Bậc học Mầm non
 • Bậc học Tiểu học
 • Bậc học T.H.C.S
 • Tổng hợp thi đua
 • Thể chất và Y tế
 • Thanh tra, KĐCL
 • XHH - Dạy thêm
 • Tổ chức cán bộ
 • Thống kê, xếp thứ
 • Biểu mẫu - Thủ tục
 • TÀI NGUYÊN
 • Giáo án điện tử
 • Đề tài - KNSK
 • Đề thi, kiểm tra
 • Tài nguyên mới
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thống kê truy cập
  Tổng số: 13876598
  Hôm qua: 4750
  Hôm nay: 262
  Đang online: 897
  Toàn huyện

  Trưởng phòng: Trần Minh Thái
  Điện thoại: 0969.020.969 - 0915.020.969 - 02203.578.999
  Email:
  tranminhthai@vuhuu.edu.vn
  Công việc được giao:
  1. Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Phó Trưởng phòng và các tổ chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị trường học.
  2. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực:
  - Quản lý điều hành ngân sách của phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Giang.
  - Công tác tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng, công tác cải cách hành chính.
  - Công tác kiểm tra và khiếu nại, tố cáo.
  - Quan hệ làm việc với các phòng ban chức năng khác của huyện theo yêu cầu công tác.
  3. Làm tổ trưởng Tổ hành chính.


  Phó Trưởng phòng: Vũ Xuân Bách
  Điện thoại: 0986.172.196 - 02203.776.974
  Email: vuxuanbachpgd@gmail.com

  Công việc được giao
  1. Trực tiếp chỉ đạo chuyên môn cấp Tiểu học.
  2. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên bậc học Tiểu học. Hướng dẫn các xã, thị trấn, các đơn vị trong việc phát triển giáo dục Tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục Tiểu học, KĐCL, cơ sở vật chất, thư viện, sách thiết bị và xây dựng trường chuẩn Quốc gia thuộc cấp học quản lý.
  3. Phụ trách chung công tác: Cơ sở vật chất của Phòng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, công tác công đoàn, phong trào và các hoạt động quần chúng có tính xã hội, công tác thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng đời sống văn hóa.
  4. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực được phân công.
  5. Làm tổ trưởng tổ “Tiểu học – Tổng hợp”


  Phó Trưởng phòng: Hoàng Văn Đắc
  Điện thoại: 0911.134.488 - 02203.777.468
  Email: thcs.pgdbinhgiang@gmail.com

  Công việc được giao
  1. Trực tiếp chỉ đạo chuyên môn cấp THCS
  2. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên bậc học THCS Hướng dẫn các xã, thị trấn, các đơn vị trong việc phát triển giáo dục THCS, thực hiện phổ cập giáo dục THCS, cơ sở vật chất, thư viện, sách thiết bị và xây dựng trường chuẩn Quốc gia thuộc cấp học quản lý.
  3. Hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra đôn đốc trung tâm giáo dục thường xuyên xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện.
  4. Hướng dẫn các xã, thị trấn, các cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên, thực hiện phổ cập giáo dục trung học; xây dựng và tổ chức hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.
  5. Phụ trách chung công tác: KĐLC, PCGD-XMC, công tác y tế trường học, công nghệ thông tin, công tác thanh thiếu nhi.
  6. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực được phân công.
  7. Làm tổ trưởng tổ “THCS – Tổ chức”


  Phó Trưởng phòng: Vũ Thị Lan
  Điện thoại: 0904.578.479 - 02203.774.660
  Email: vuthilanbg@gmail.com

  Công việc được giao
  1. Phó phòng thường trực giải quyết công việc của cơ quan, giải quyết công việc hành chính khi Trưởng phòng đi vắng và những công việc được ủy quyền.
  2. Trực tiếp phụ trách bậc học Mầm non.
  3. Chỉ đạo chuyên môn các trường Mầm non; các cơ sở Mầm non ngoài công lập.
  4. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên bậc học Mầm non. Hướng dẫn các xã, thị trấn, các đơn vị trong việc phát triển giáo dục Mầm non, thực hiện phổ cập giáo dục Mầm non, KĐCL, cơ sở vật chất, sách thiết bị và xây dựng trường chuẩn Quốc gia thuộc bậc học quản lý.
  5. Phụ trách chung công tác công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng các phong trào thi đua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ.
  6. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực được phân công.
  7. Làm tổ trưởng tổ “Mầm non – Thanh tra”

  Đồng chí Vũ Thị Lan nghỉ hưu từ ngày 01/3/2017.


  Chuyên viên phụ trách công tác Tổ chức cán bộ, kế hoạch: Vũ Mạnh Cường
  Điện thoại: 0915.082.849 - 02203.777.566
  Email: vumanhcuongbg@gmail.com

  Công việc được giao
  1. Tham mưu cho Trưởng phòng:
  - Kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm, kế hoạch 5 năm, và các đề án quy hoạch thuộc lĩnh vực được phân công. Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm cho các đơn vị xã, thị trấn.
  - Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT Hải Dương và UBND huyện Bình Giang.
  - Kế hoạch biên chế, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hàng năm. Đề án quy hoạch về công tác tổ chức cán bộ. Kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức.
  - Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện cơ chế, chính sách, chế độ đối với cán bộ công chức, viên chức.
  2. Thẩm định và duyệt kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm của các đơn vị trường. Thẩm định các đề án, hồ sơ thành lập, sáp nhập, chia tách giải thể, hồ sơ thành lập Hội đồng trường.
  3. Thực hiện các quy trình, thủ tục bảo đảm giải quyết các chế độ cho cán bộ công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.
  4. Đôn đốc, kiểm tra cơ sở về việc triển khai tổ chức thực hiện pháp lệnh cán bộ công chức. Công tác đánh giá xếp loại cán bộ công chức, viên chức hàng năm. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
  5. Quản lý hồ sơ gốc và hồ sơ điện tử cán bộ của công chức, viên chức PMIS, EMIS. Bổ sung cập nhật hồ sơ định kỳ theo quy định.
  6. Báo cáo, thống kê về công tác tổ chức. Báo cáo định kỳ biên chế toàn ngành theo quy định của Chính phủ, của ngành định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng, của cấp trên.
  7. Kết hợp với các bộ phận trong cơ quan thực hiện công tác GDTX, hoạt động của TTHTCĐ, thanh kiểm tra các đơn vị trường học. Giải quyết đơn thu khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ.
  8. Theo dõi, hướng dẵn thực hiện, chính sách, chế độ, tiêu chuẩn cho các cán bộ quản lý và giáo viên do phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý.
  9. Sinh hoạt trong tổ “THCS – Tổ chức”


  Chuyên viên phụ trách công tác Thanh tra: Nhữ Văn Chưng
  Điện thoại: 0912.963.759 - 02203.777.566
  Email: nhuchungpgd@gmail.com

  Công việc được giao
  1. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Trưởng phòng theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất. Thực hiện các nghiệp vụ về thanh tra chuyên ngành các đơn vị trường học, thanh tra giáo viên, hướng dẫn công tác kiểm tra của Hiệu trưởng, nghiệp vụ cho thanh tra nhân dân, thu góp, dạy thêm học thêm.
  2. Thường trực tiếp dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phối hợp với các bộ phận trong cơ quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức, cá nhân thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý.
  3. Báo cáo Trưởng phòng kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đề xuất kết luận trả lời đơn thư. Thực hiện báo cáo sơ kết, tổng kết công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo định kỳ hàng năm theo yêu cầu cấp trên.
  4. Phụ trách công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật của ngành, Hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, thực hiện ba công khai.
  5. Tổng hợp kết quả thanh tra chuyên ngành, kết quả kiểm tra của Phòng giáo dục.
  6. Sinh hoạt trong tổ “Mầm non – Thanh tra”

  Đồng chí Nhữ Văn Chưng nghỉ hưu từ ngày 01/6/2017.


  Chuyên viên phụ trách công tác Thi đua, Tổng hợp, YTTH, công tác HSSV: Hà Đức Lân
  Điện thoại: 0915.629.352 - 02203.777.566
  Email: haduclanbg@gmail.com

  Công việc được giao
  1. Ghi biên bản các cuộc họp của Phòng giáo dục.
  2. Tổng hợp làm báo cáo: Tháng, quí, năm, năm học và báo cáo các chung của phòng Giáo dục và Đào tạo đảm bảo đúng thời gian và yêu cầu của Trưởng phòng, của cấp trên.
  3. Làm thường trực theo dõi công tác thi đua khen thưởng.
  4. Phụ trách công tác y tế trường học.
  5. Phụ trách công tác thanh thiếu nhi trường học.
  6. Phụ trách phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Hội khỏe Phù Đổng.
  7. Sinh hoạt trong tổ “Tiểu học – Tổng hợp”


  Chuyên viên phụ trách chuyên môn bậc học mầm non: Đào Thị Huyền Dịu
  Điện thoại: 0973.671.779 - 02203.777.566
  Email: mnbinhgiang@gmail.com

  Công việc được giao
  1. Hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các trường Mầm non, xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ năm học.
  2. Hướng dẫn các xã, thị trấn, các đơn vị trong việc phát triển giáo dục mầm non, kiểm định chất lượng giáo dục, phổ cập giáo dục và xây dựng trường chuẩn Quốc gia.
  3. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên bậc học mầm non.
  4. Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục mầm non của huyện.
  5. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non trên địa bàn huyện.
  6. Tổng hợp báo cáo tháng của các trường và đề xuất những kiến nghị của cơ sở cho lãnh đạo phòng.
  7. Sinh hoạt trong tổ “Mầm non – Thanh tra”


  Chuyên viên phụ trách chuyên môn cấp học Tiểu học: Phạm Văn Khuôn
  Điện thoại: 0985.722.392 - 02203.777.566
  Email: phamvankhuon@gmail.com

  Công việc được giao
  1. Hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các trường Tiểu học, xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ năm học.
  2. Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục Tiểu học, kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn Quốc gia và phổ cập giáo dục Tiểu học của huyện.
  3. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với giáo dục Tiểu học trên địa bàn huyện.
  4. Tổng hợp báo cáo tháng của các trường và đề xuất những kiến nghị của cơ sở cho lãnh đạo phòng.
  5. Sinh hoạt trong tổ “Tiểu học – Tổng hợp”


  Chuyên viên phụ trách chuyên môn cấp học THCS: Nguyễn Xuân Thành
  Điện thoại: 0965.182.789 - 02203.777.566
  Email: thcs.pgdbinhgiang@gmail.com

  Công việc được giao
  1. Hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các trường THCS, xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ năm học.
  2. Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục THCS, kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn Quốc gia và phổ cập giáo dục THCS của huyện.
  3. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với giáo dục THCS trên địa bàn huyện.
  4. Tổng hợp báo cáo tháng của các trường và đề xuất những kiến nghị của cơ sở cho lãnh đạo phòng.
  5. Sinh hoạt trong tổ “THCS – Tổ chức”


  Chuyên viên phụ trách công tác tài vụ: Vũ Thị Anh
  Điện thoại: 0986.630.868 - 02203.777.566
  Email: vuvananhbg@gmail.com

  Công việc được giao
  1. Làm nhiệm vụ kế toán theo chức năng qui định của luật ngân sách.
  2. Hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch thu, chi các loại quỹ theo qui định.
  3. Hàng tuần kế toán và thủ quỹ phải báo cáo tiến độ thu chi kinh phí của phòng với Trưởng phòng.
  4. Tổng hợp tình hình chi tiêu ngân sách và các khoản chi các loại quỹ của các trường hàng năm.
  5. Thống kê, kiểm kê tài sản cơ quan hàng năm.
  6. Quản lý, theo dõi, lập sổ, ghi sổ BHXH và cấp thẻ BHYT hàng năm cho cán bộ công chức; các chế độ bảo hiểm đối với học sinh.
  7. Kiểm tra công tác thu chi của các đơn vị theo phạm vi và thẩm quyền quy định.
  8. Sinh hoạt trong tổ Hành chính


  Cán bộ phụ trách văn thư, thủ quỹ: Vũ Thị Thanh Huyền
  Điện thoại: 0988.318.601 - 02203.777.566
  Email: vuhuyenbg@gmail.com

  Công việc được giao
  1. Nhận báo chí, công văn của phòng, gửi công văn, vào sổ lưu trữ công văn theo qui định.
  2. Xử lý các văn bản quản lý và photo văn bản, nhận, phát công văn đi, đến một cách kịp thời. Đảm bảo việc lưu trữ, theo dõi và kiểm tra các văn bản đã được gửi đi, gửi đến, đồng thời đảm bảo tính bảo mật, kịp thời các văn bản.
  3. Đánh máy và sao in các văn bản của cơ quan khi được lãnh đạo phòng duyệt.
  4. Quản lý, cấp phát sách, báo, tài liệu, thiết bị, văn phòng phẩm của ngành và tài sản của cơ quan.
  5. Đối với các công việc hành chính của cơ quan: Chuẩn bị các điều kiện, phương tiện phục vụ cho hoạt động của cơ quan và các hội nghị do Phòng tổ chức. Đôn đốc bảo đảm công tác bảo vệ, vệ sinh, tạp vụ của cơ quan một cách kịp thời và chu đáo. Theo dõi, tham mưu để bổ sung tài sản, thiết bị cần thiết và các trang bị khác trong cơ quan theo đúng nguyên tắc, thủ tục quy định của pháp luật.
  6. Làm thủ quỹ cơ quan theo đúng nguyên tắc tài chính.
  7. Quản lý con dấu, máy điện thoại, quản lý trang website của cơ quan.
  8. Phụ trách công tác tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ, THCN, công tác cải cách hành chính – “cơ chế một cửa”.
  9. Sinh hoạt trong tổ Hành chính.

                                                                  Bình Giang, tháng 9 năm 2017

   
  Ý KIẾN PHẢN HỒI
  Họ và tên
  Địa chỉ
  Email
  Nội dung
  Video - Clip
  Đang tải Video
  Văn bản mới
  Về việc tổ chức các hoạt động thực hiện "Tháng hành động vì môi trường thế giới" hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6/2018
  Về việc tổ chức tuyên truyền Ngày gia đình Việt Nam và Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018
  Về việc phòng ngừa, ngăn chặn tuyên truyền phát triển đạo trái phép trong học sinh
  Về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học
  Về việc tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh dịp hè 2018
  Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông
  Chương trình công tác tháng 4 năm 2018
  12345678910...
  Văn bản của SGD
  Đang load thông tin...
 • PHẦN MỀM ONLINE
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
  Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
  Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
  6/25/201825