Trang chủ QL Thư viện KQ Mầm non KQ Tiểu học KQ THCS TN THCS Các kì thi Ảnh đẹp Video Hồ sơ CBGV Web đơn vị Hệ thống
 • GIỚI THIỆU
 • Phòng GD & ĐT
 • Các trường Mầm non
 • Các trường Tiểu học
 • Các trường THCS
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
 • Phòng GD & ĐT
 • Bậc học Mầm non
 • Bậc học Tiểu học
 • Bậc học T.H.C.S
 • VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
 • Văn bản chung
 • Bậc học Mầm non
 • Bậc học Tiểu học
 • Bậc học T.H.C.S
 • Tổng hợp thi đua
 • Thể chất và Y tế
 • Thanh tra, KĐCL
 • XHH - Dạy thêm
 • Tổ chức cán bộ
 • Thống kê, xếp thứ
 • Biểu mẫu - Thủ tục
 • TÀI NGUYÊN
 • Giáo án điện tử
 • Đề tài - KNSK
 • Đề thi, kiểm tra
 • Tài nguyên mới
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thống kê truy cập
  Tổng số: 13384501
  Hôm qua: 5540
  Hôm nay: 1339
  Đang online: 83
  Toàn huyện

  THCS VŨ HỮU
  Ngày thành lập: 07/06/2004
  Điện thoại: 03203.775.729
  website: 
  http://vuhuu.edu.vn
  Email: thcs.vuhuu1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Phạm Đức Thắng
  Điện thoại: 0975.681.899 | Email: ducthang@vuhuu.edu.vn
  Phó Hiệu trưởng: Phạm Văn Binh
  Điện thoại: 0985.619.089 | Email: binhvuhuu@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Giang
  Điện thoại: 0904.303.098 | Email: songthuong2009@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 15 tháng 11 năm 2014
  Kiểm định chất lượng năm 2014: Cấp độ 3
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐXS | 2011 - 2012: TTLĐXS | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐXS | 2014 - 2015: TTLĐXS

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 1, CSTĐCS: 7, LĐTT: 12
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 3, CSTĐCS: 3, LĐTT: 17
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 9, LĐTT: 18
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 2, CSTĐCS: 11, LĐTT: 16
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 2, CSTĐCS: 8, LĐTT: 24


  THCS BÌNH MINH
  Năm thành lập: 1979
  Điện thoại: 03203.778.058
  website: 
  http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn
  Email: thcs.binhminh1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Nguyễn Công Tưởng
  Điện thoại: 0166.408.3905 | Email: tnnguyencongtuong@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thu Hương
  Điện thoại: 01663062133 | Email: thu72huong@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: Đạt Khá | 2011 - 2012: Đạt Khá | 2012 - 2013: Đạt Khá
  Năm học 2013 - 2014: Đạt Khá | 2014 - 2015: Đạt Khá
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 13
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 15
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 11
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0: LĐTT: 14
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 09


  THCS CỔ BÌ
  Ngày thành lập: 09/1966
  Điện thoại: 03203.576.624
  website: 
  http://bg.thcscobi.edu.vn
  Email: thcs.cobi1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Hiền.
  Điện thoại: 0936.520.163 | Email: hienn602@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Dương Thị Thơ
  Điện thoại: 0975.692.990 | Email: duonganhtho.@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 22 tháng 12 năm 2007
  Kiểm định chất lượng năm 2015: Cấp độ 3
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 17
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 5, LĐTT: 13
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 4: LĐTT: 17
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 6: LĐTT: 16
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 18


  THCS NHÂN QUYỀN
  Năm thành lập: 1960
  Điện thoại: 03203.778.117
  website: 
  http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn
  Email: thcs.nhanquyen1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Vũ Hồng Thăng
  Điện thoại: 0984.031.727 | Email: thangmai02@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Đỗ Văn Doãn
  Điện thoại: 0919.368.547 | Email: dovandoan2683@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 05 tháng 5 năm 2015
  Kiểm định chất lượng năm 2015: Cấp độ 3
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT 2011 - 2012: TTLĐXS | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 16
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 18
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 16
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 15
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 14


  THCS THÁI HỌC
  Năm thành lập: 1958
  Điện thoại: 03203.778.061
  website:
  http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn
  Email: thcsthaihoc1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Đặng Thanh Thắng
  Điện thoại: 0984.045.642 | Email: thanhthang73@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Bùi Tiến Huy
  Điện thoại: 01678.260.288 | Email: nguyetha2906@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 08 tháng 6 năm 2005 (công nhận lại tháng 12 năm 2015)
  Kiểm định chất lượng năm 2015: Cấp độ 3
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐXS | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 4, LĐTT: 26
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 6, LĐTT: 24
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0: LĐTT: 22
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 23
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 22


  THCS TÂN HỒNG
  Ngày thành lập: 05/09/1961
  Điện thoại: 03203.778.057
  website: 
  http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn
  Email: thcs.tanhong1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Nguyễn Trường Tuyn
  Điện thoại: 0904.835.804 | Email: ngttuynksbg@gmail.com           
  Phó Hiệu trưởng: Đỗ Văn Thạo
  Điện thoại: 0905.765.609 | Email: Thaotuan06@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 21 tháng 09 năm 2010 (chưa được công nhận lại)
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT| 2011 - 2012: Khá | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: Khá

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 16
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 14
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 15
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 18
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0: LĐTT: 13


  THCS KẺ SẶT
  Năm thành lập: 1975
  Điện thoại: 03203.777.098
  website: 
  http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/
  Email: thcs.kesat1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Vũ Đình Thêu
  Điện thoại: 0974.721.158 | Email: vudinhtheubinhgiang@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Phạm Đình Hưng
  Điện thoại: 0974.721.298 | Email: phamminhquanghuy@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng năm 2014: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 12
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 
  0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 12
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 14
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 4: LĐTT: 11
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 12


  THCS LONG XUYÊN
  Năm thành lập: 1962
  Điện thoại: 03203.778.062
  website: 
  http://bg_thcslongxuyen.haiduong.edu.vn
  Email: thcs.longxuyen1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Vũ Đình Hạnh
  Điện thoại: 0975.224.750 | Email: vudinhhanhtv@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Thị Yến
  Điện thoại: 01692.109.368 | Email: vuthiyen67@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Tháng 3 năm 2016
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 17
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 5, LĐTT: 15
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 17
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 4: LĐTT: 16
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 18


  THCS HƯNG THỊNH
  Năm thành lập: 1968
  Điện thoại: 03203.777.951
  website: bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn

  Email: thcs.hungthinh1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Vũ Văn Dẫn
  Điện thoại: 0977.194.445 | Email: vudiudung@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Trịnh Thị Hậu
  Điện thoại: 0976.596.513 | Email: haulinhks@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: Khá | 2011 - 2012: Khá  | 2012 - 2013: Khá 
  Năm học 2013 - 2014: Khá | 2014 - 2015: Khá 
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 9
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 7
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 8
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 8
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 7


  THCS THÁI HÒA
  Ngày thành lập: 1965
  Điện thoại: 03203.576.013
  website: 
  http://thaihoabg.edu.vn
  Email: thcs.thaihoa1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Nguyễn Xuân Đích
  Điện thoại: 0989.748.519 | Email: xuandich@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: 
  Điện thoại:
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt chuẩn
  Kiểm định chất lượng năm 2014: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: Khá | 2011 - 2012: Khá | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: Khá | 2014 - 2015: TTLĐTT
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 16
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 14
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 15
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 13
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 13


  THCS TRÁNG LIỆT
  Ngày thành lập: 1996
  Điện thoại: 03203.777.256
  website: 
  http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn
  Email: thcs.trangliet1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Đặng Thị Vân
  Điện thoại: 0979.561.159 | Email: dangvan7071@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Ngọc Linh
  Điện thoại: 0975.343.839 | Email: vungoclinh1982@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng năm 2014: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐXS
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 14
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
  0, CSTĐCS: 4, LĐTT: 13
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 14
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 5: LĐTT: 12
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 4: LĐTT: 17


  THCS THÁI DƯƠNG
  Năm thành lập: 1962
  Điện thoại: 03203.576.690
  website: 
  http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn
  Email: thcs.thaiduong5@gmail.com
  Hiệu trưởng: Nguyễn Trọng Hinh
  Điện thoại: 0986.928.205 | Email: thcs.hinh69@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Xuân Hùng
  Điện thoại: 0989.981.464 | Email: vuxuanhungtd@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 05 tháng 5 năm 2015
  Kiểm định chất lượng: Cấp độ 3 năm 2016
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT 2014 - 2015: TTLĐTT
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 13
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 12
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 15
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 14
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 12


  THCS THÚC KHÁNG
  Năm thành lập: 1963
  Điện thoại: 03203.777.957
  website: http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/

  Email: thcsthuckhang1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Phạm Văn Chương
  Điện thoại: 0976.710.915 | Email: cpham718@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Đào Việt Phương
  Điện thoại: 0975.641.089 | Email: vietphuong@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Tháng 12 năm 2015
  Kiểm định chất lượng: Cấp độ 3 năm 2016
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TT KHÁ | 2014 - 2015: TTLĐTT
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 16
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 14
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 15
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 16
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 17


  THCS VĨNH HỒNG
  Ngày thành lập: 1963
  Điện thoại: 03203.777.808
  website: http://bg-thcsvinhhong.hai duong.
  edu.vn
  Email: thcs.vinhhong1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Nguyễn  Văn  Hu
  Điện thoại: 0963.872.868 | Email: nguyenhuevh2009@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Phạm Viết Cảnh
  Điện thoại: 0903.466.562 | Email: canhks77@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 05 tháng 05 năm 2015
  Kiểm định chất lượng: Cấp độ 3 năm 2016
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: Khá  | 2011 - 2012: Khá | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 15
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 15
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0: LĐTT: 15
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 17
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 19


  THCS BÌNH XUYÊN
  Ngày thành lập: 01/04/1965
  Điện thoại: 03203.778.136
  website:
  http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn

  Email: thcs.binhxuyen1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Phạm Hồng Tiến
  Điện thoại: 0902.041.720 | Email: thcsbx.phamhongtien1@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Đặng Thị Mai
  Điện thoại: 0987.632.379 | Email: thcsbx.dangthimai@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 23 tháng 09 năm 2011
  Kiểm định chất lượng năm 2014: Cấp độ 2
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐXS | 2011 - 2012: TTLĐXS | 2012 - 2013: TTLĐXS
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐXS | 2014 - 2015: TTLĐXS
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 4, LĐTT: 19
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 1, CSTĐCS: 5, LĐTT: 16
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 7: LĐTT: 16
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 7: LĐTT: 15
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 5: LĐTT: 20


  THCS HÙNG THẮNG
  Năm thành lập: Năm 1965
  Điện thoại: 03203.778.056
  website: 
  http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/
  Email: thcs.hungtthang1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Nguyễn Hoàng Kính
  Điện thoại: 0962.007.855 | Email: nguyenhoangkinh1973@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Nam
  Điện thoại: 0968.023.383 | Email: vannamng@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Tháng 12 năm 2015
  Kiểm định chất lượng: Cấp độ 3 năm 2016
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: Khá | 2011 - 2012: Khá | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 11
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 11
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 12
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 12
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 4: LĐTT: 11


  THCS VĨNH TUY
  Năm thành lập:1956
  Điện thoại: 03203.777.929
  website: bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn

  Email: thcs.vinhtuy1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Nhữ Đình Thành
  Điện thoại: 0983.945.769 | Email: thcs.vinhtuy1@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Đặng Thị Liên
  Điện thoại: 01683.209.503 | Email:danglien50@yahoo.com.vn
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: Khá | 2011 - 2012: Khá | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: Khá | 2014 - 2015: TTLĐTT
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 12
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 10
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 0: LĐTT: 10
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 0: LĐTT: 10
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 14


  THCS TÂN VIỆT
  Năm thành lập: 1966
  Điện thoại: 03203.778.042
  website: http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/
  Email: 
  thcs.tanviet1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Vũ Đình Quang
  Điện thoại: 0988643727 | Email: vuquangcobi@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Đình Thắng
  Điện thoại: 0985850295 | Email: 
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: Khá | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 14
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 15
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 12
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0: LĐTT: 16
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 16


  THCS HỒNG KHÊ
  Ngày thành lập: 1963
  Điện thoại: 03203.778.063
  website: 
  http://bg_thcshongkhe.haiduong.edu.vn
  Email: thcs.hongkhe2@gmail.com
  Hiệu trưởng: Vũ Đình Hoan
  Điện thoại: 0915.201.557 | Email: dinhhoantv@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Duy Mạnh
  Điện thoại: 0936.932.913 | Email: vuduymanhhk@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: Khá | 2011 - 2012: Khá | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: Khá | 2014 - 2015: Khá

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 19
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 16
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 15
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 15
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 15

   
  Ý KIẾN PHẢN HỒI
  Họ và tên
  Địa chỉ
  Email
  Nội dung
  Video - Clip
  Đang tải Video
  Văn bản mới
  Văn bản của SGD
  Đang load thông tin...
 • PHẦN MỀM ONLINE
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
  Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
  Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
  4/23/201823