Trang chủ QL Thư viện KQ Mầm non KQ Tiểu học KQ THCS TN THCS Các kì thi Ảnh đẹp Video Hồ sơ CBGV Web đơn vị Hệ thống
 • GIỚI THIỆU
 • Phòng GD & ĐT
 • Các trường Mầm non
 • Các trường Tiểu học
 • Các trường THCS
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
 • Phòng GD & ĐT
 • Bậc học Mầm non
 • Bậc học Tiểu học
 • Bậc học T.H.C.S
 • VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
 • Văn bản chung
 • Bậc học Mầm non
 • Bậc học Tiểu học
 • Bậc học T.H.C.S
 • Tổng hợp thi đua
 • Thể chất và Y tế
 • Thanh tra, KĐCL
 • XHH - Dạy thêm
 • Tổ chức cán bộ
 • Thống kê, xếp thứ
 • Biểu mẫu - Thủ tục
 • TÀI NGUYÊN
 • Giáo án điện tử
 • Đề tài - KNSK
 • Đề thi, kiểm tra
 • Tài nguyên mới
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thống kê truy cập
  Tổng số: 13876589
  Hôm qua: 4750
  Hôm nay: 253
  Đang online: 887
  Toàn huyện

  THCS VŨ HỮU
  Ngày thành lập: 07/06/2004
  Điện thoại: 03203.775.729
  website: 
  http://vuhuu.edu.vn
  Email: thcs.vuhuu1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Phạm Đức Thắng
  Điện thoại: 0975.681.899 | Email: ducthang@vuhuu.edu.vn
  Phó Hiệu trưởng: Phạm Văn Binh
  Điện thoại: 0985.619.089 | Email: binhvuhuu@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Giang
  Điện thoại: 0904.303.098 | Email: songthuong2009@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 15 tháng 11 năm 2014
  Kiểm định chất lượng năm 2014: Cấp độ 3
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐXS | 2011 - 2012: TTLĐXS | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐXS | 2014 - 2015: TTLĐXS

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 1, CSTĐCS: 7, LĐTT: 12
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 3, CSTĐCS: 3, LĐTT: 17
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 9, LĐTT: 18
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 2, CSTĐCS: 11, LĐTT: 16
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 2, CSTĐCS: 8, LĐTT: 24


  THCS BÌNH MINH
  Năm thành lập: 1979
  Điện thoại: 03203.778.058
  website: 
  http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn
  Email: thcs.binhminh1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Nguyễn Công Tưởng
  Điện thoại: 0166.408.3905 | Email: tnnguyencongtuong@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thu Hương
  Điện thoại: 01663062133 | Email: thu72huong@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: Đạt Khá | 2011 - 2012: Đạt Khá | 2012 - 2013: Đạt Khá
  Năm học 2013 - 2014: Đạt Khá | 2014 - 2015: Đạt Khá
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 13
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 15
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 11
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0: LĐTT: 14
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 09


  THCS CỔ BÌ
  Ngày thành lập: 09/1966
  Điện thoại: 03203.576.624
  website: 
  http://bg.thcscobi.edu.vn
  Email: thcs.cobi1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Hiền.
  Điện thoại: 0936.520.163 | Email: hienn602@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Dương Thị Thơ
  Điện thoại: 0975.692.990 | Email: duonganhtho.@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 22 tháng 12 năm 2007
  Kiểm định chất lượng năm 2015: Cấp độ 3
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 17
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 5, LĐTT: 13
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 4: LĐTT: 17
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 6: LĐTT: 16
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 18


  THCS NHÂN QUYỀN
  Năm thành lập: 1960
  Điện thoại: 03203.778.117
  website: 
  http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn
  Email: thcs.nhanquyen1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Vũ Hồng Thăng
  Điện thoại: 0984.031.727 | Email: thangmai02@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Đỗ Văn Doãn
  Điện thoại: 0919.368.547 | Email: dovandoan2683@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 05 tháng 5 năm 2015
  Kiểm định chất lượng năm 2015: Cấp độ 3
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT 2011 - 2012: TTLĐXS | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 16
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 18
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 16
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 15
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 14


  THCS THÁI HỌC
  Năm thành lập: 1958
  Điện thoại: 03203.778.061
  website:
  http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn
  Email: thcsthaihoc1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Đặng Thanh Thắng
  Điện thoại: 0984.045.642 | Email: thanhthang73@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Bùi Tiến Huy
  Điện thoại: 01678.260.288 | Email: nguyetha2906@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 08 tháng 6 năm 2005 (công nhận lại tháng 12 năm 2015)
  Kiểm định chất lượng năm 2015: Cấp độ 3
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐXS | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 4, LĐTT: 26
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 6, LĐTT: 24
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0: LĐTT: 22
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 23
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 22


  THCS TÂN HỒNG
  Ngày thành lập: 05/09/1961
  Điện thoại: 03203.778.057
  website: 
  http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn
  Email: thcs.tanhong1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Nguyễn Trường Tuyn
  Điện thoại: 0904.835.804 | Email: ngttuynksbg@gmail.com           
  Phó Hiệu trưởng: Đỗ Văn Thạo
  Điện thoại: 0905.765.609 | Email: Thaotuan06@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 21 tháng 09 năm 2010 (chưa được công nhận lại)
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT| 2011 - 2012: Khá | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: Khá

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 16
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 14
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 15
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 18
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0: LĐTT: 13


  THCS KẺ SẶT
  Năm thành lập: 1975
  Điện thoại: 03203.777.098
  website: 
  http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/
  Email: thcs.kesat1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Vũ Đình Thêu
  Điện thoại: 0974.721.158 | Email: vudinhtheubinhgiang@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Phạm Đình Hưng
  Điện thoại: 0974.721.298 | Email: phamminhquanghuy@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng năm 2014: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 12
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 
  0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 12
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 14
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 4: LĐTT: 11
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 12


  THCS LONG XUYÊN
  Năm thành lập: 1962
  Điện thoại: 03203.778.062
  website: 
  http://bg_thcslongxuyen.haiduong.edu.vn
  Email: thcs.longxuyen1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Vũ Đình Hạnh
  Điện thoại: 0975.224.750 | Email: vudinhhanhtv@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Thị Yến
  Điện thoại: 01692.109.368 | Email: vuthiyen67@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Tháng 3 năm 2016
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 17
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 5, LĐTT: 15
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 17
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 4: LĐTT: 16
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 18


  THCS HƯNG THỊNH
  Năm thành lập: 1968
  Điện thoại: 03203.777.951
  website: bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn

  Email: thcs.hungthinh1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Vũ Văn Dẫn
  Điện thoại: 0977.194.445 | Email: vudiudung@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Trịnh Thị Hậu
  Điện thoại: 0976.596.513 | Email: haulinhks@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: Khá | 2011 - 2012: Khá  | 2012 - 2013: Khá 
  Năm học 2013 - 2014: Khá | 2014 - 2015: Khá 
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 9
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 7
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 8
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 8
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 7


  THCS THÁI HÒA
  Ngày thành lập: 1965
  Điện thoại: 03203.576.013
  website: 
  http://thaihoabg.edu.vn
  Email: thcs.thaihoa1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Nguyễn Xuân Đích
  Điện thoại: 0989.748.519 | Email: xuandich@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: 
  Điện thoại:
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt chuẩn
  Kiểm định chất lượng năm 2014: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: Khá | 2011 - 2012: Khá | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: Khá | 2014 - 2015: TTLĐTT
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 16
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 14
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 15
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 13
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 13


  THCS TRÁNG LIỆT
  Ngày thành lập: 1996
  Điện thoại: 03203.777.256
  website: 
  http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn
  Email: thcs.trangliet1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Đặng Thị Vân
  Điện thoại: 0979.561.159 | Email: dangvan7071@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Ngọc Linh
  Điện thoại: 0975.343.839 | Email: vungoclinh1982@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng năm 2014: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐXS
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 14
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
  0, CSTĐCS: 4, LĐTT: 13
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 14
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 5: LĐTT: 12
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 4: LĐTT: 17


  THCS THÁI DƯƠNG
  Năm thành lập: 1962
  Điện thoại: 03203.576.690
  website: 
  http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn
  Email: thcs.thaiduong5@gmail.com
  Hiệu trưởng: Nguyễn Trọng Hinh
  Điện thoại: 0986.928.205 | Email: thcs.hinh69@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Xuân Hùng
  Điện thoại: 0989.981.464 | Email: vuxuanhungtd@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 05 tháng 5 năm 2015
  Kiểm định chất lượng: Cấp độ 3 năm 2016
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT 2014 - 2015: TTLĐTT
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 13
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 12
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 15
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 14
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 12


  THCS THÚC KHÁNG
  Năm thành lập: 1963
  Điện thoại: 03203.777.957
  website: http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/

  Email: thcsthuckhang1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Phạm Văn Chương
  Điện thoại: 0976.710.915 | Email: cpham718@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Đào Việt Phương
  Điện thoại: 0975.641.089 | Email: vietphuong@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Tháng 12 năm 2015
  Kiểm định chất lượng: Cấp độ 3 năm 2016
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TT KHÁ | 2014 - 2015: TTLĐTT
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 16
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 14
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 15
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 16
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 17


  THCS VĨNH HỒNG
  Ngày thành lập: 1963
  Điện thoại: 03203.777.808
  website: http://bg-thcsvinhhong.hai duong.
  edu.vn
  Email: thcs.vinhhong1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Nguyễn  Văn  Hu
  Điện thoại: 0963.872.868 | Email: nguyenhuevh2009@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Phạm Viết Cảnh
  Điện thoại: 0903.466.562 | Email: canhks77@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 05 tháng 05 năm 2015
  Kiểm định chất lượng: Cấp độ 3 năm 2016
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: Khá  | 2011 - 2012: Khá | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 15
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 15
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0: LĐTT: 15
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 17
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 19


  THCS BÌNH XUYÊN
  Ngày thành lập: 01/04/1965
  Điện thoại: 03203.778.136
  website:
  http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn

  Email: thcs.binhxuyen1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Phạm Hồng Tiến
  Điện thoại: 0902.041.720 | Email: thcsbx.phamhongtien1@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Đặng Thị Mai
  Điện thoại: 0987.632.379 | Email: thcsbx.dangthimai@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 23 tháng 09 năm 2011
  Kiểm định chất lượng năm 2014: Cấp độ 2
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐXS | 2011 - 2012: TTLĐXS | 2012 - 2013: TTLĐXS
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐXS | 2014 - 2015: TTLĐXS
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 4, LĐTT: 19
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 1, CSTĐCS: 5, LĐTT: 16
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 7: LĐTT: 16
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 7: LĐTT: 15
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 5: LĐTT: 20


  THCS HÙNG THẮNG
  Năm thành lập: Năm 1965
  Điện thoại: 03203.778.056
  website: 
  http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/
  Email: thcs.hungtthang1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Nguyễn Hoàng Kính
  Điện thoại: 0962.007.855 | Email: nguyenhoangkinh1973@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Nam
  Điện thoại: 0968.023.383 | Email: vannamng@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Tháng 12 năm 2015
  Kiểm định chất lượng: Cấp độ 3 năm 2016
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: Khá | 2011 - 2012: Khá | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 11
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 11
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 12
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 12
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 4: LĐTT: 11


  THCS VĨNH TUY
  Năm thành lập:1956
  Điện thoại: 03203.777.929
  website: bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn

  Email: thcs.vinhtuy1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Nhữ Đình Thành
  Điện thoại: 0983.945.769 | Email: thcs.vinhtuy1@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Đặng Thị Liên
  Điện thoại: 01683.209.503 | Email:danglien50@yahoo.com.vn
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: Khá | 2011 - 2012: Khá | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: Khá | 2014 - 2015: TTLĐTT
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 12
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 10
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 0: LĐTT: 10
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 0: LĐTT: 10
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 14


  THCS TÂN VIỆT
  Năm thành lập: 1966
  Điện thoại: 03203.778.042
  website: http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/
  Email: 
  thcs.tanviet1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Vũ Đình Quang
  Điện thoại: 0988643727 | Email: vuquangcobi@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Đình Thắng
  Điện thoại: 0985850295 | Email: 
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: Khá | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 14
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 15
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 12
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0: LĐTT: 16
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 16


  THCS HỒNG KHÊ
  Ngày thành lập: 1963
  Điện thoại: 03203.778.063
  website: 
  http://bg_thcshongkhe.haiduong.edu.vn
  Email: thcs.hongkhe2@gmail.com
  Hiệu trưởng: Vũ Đình Hoan
  Điện thoại: 0915.201.557 | Email: dinhhoantv@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Duy Mạnh
  Điện thoại: 0936.932.913 | Email: vuduymanhhk@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: Khá | 2011 - 2012: Khá | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: Khá | 2014 - 2015: Khá

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 19
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 16
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 15
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 15
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 15

   
  Ý KIẾN PHẢN HỒI
  Họ và tên
  Địa chỉ
  Email
  Nội dung
  Video - Clip
  Đang tải Video
  Văn bản mới
  Về việc tổ chức các hoạt động thực hiện "Tháng hành động vì môi trường thế giới" hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6/2018
  Về việc tổ chức tuyên truyền Ngày gia đình Việt Nam và Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018
  Về việc phòng ngừa, ngăn chặn tuyên truyền phát triển đạo trái phép trong học sinh
  Về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học
  Về việc tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh dịp hè 2018
  Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông
  Chương trình công tác tháng 4 năm 2018
  12345678910...
  Văn bản của SGD
  Đang load thông tin...
 • PHẦN MỀM ONLINE
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
  Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
  Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
  6/25/201825