UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 14,336,036 (Hôm nay: 806 online: 26) Toàn huyện: 104,312,957 (Hôm nay: 9,206 online: 203) Đăng nhập

THỐNG MƯỢN VÀ TRẢ SÁCH
Số liệu của ngày cập nhật gần nhất!

Xem thống kê số lượng sách và tạp chí

Thông tin chungThống kê mượn và trả
STTĐơn vị/websiteThống kê mượn ấn phẩmThống kê trả ấn phẩm
1 Tiểu học Tân Hồng - Bình Giang 16h2' ngày 16/1/2019 - Mượn ấn phẩm: 3715h58' ngày 16/1/2019 - Trả ấn phẩm: 42
2 Tiểu học Bình Minh - Bình Giang 9h14' ngày 13/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 4010h27' ngày 20/12/2018 - Trả ấn phẩm: 160
3 Tiểu học Thái Hoà - Bình Giang 9h4' ngày 16/1/2019 - Mượn ấn phẩm: 4910h25' ngày 16/1/2019 - Trả ấn phẩm: 26
4 Tiểu học Thái Dương - Bình Giang 9h8' ngày 26/12/2018 - Mượn ấn phẩm: 110h12' ngày 13/12/2018 - Trả ấn phẩm: 17
5 Tiểu học Thúc Kháng - Bình Giang 15h3' ngày 16/1/2019 - Mượn ấn phẩm: 516h20' ngày 15/1/2019 - Trả ấn phẩm: 4
6 Tiểu học Bình Xuyên - Bình Giang 16h15' ngày 16/1/2019 - Mượn ấn phẩm: 1716h9' ngày 16/1/2019 - Trả ấn phẩm: 22
7 Tiểu học Thái Học - Bình Giang 8h27' ngày 5/12/2018 - Mượn ấn phẩm: 259h23' ngày 6/12/2018 - Trả ấn phẩm: 3
8 Tiểu học Hồng Khê - Bình Giang 10h0' ngày 16/1/2019 - Mượn ấn phẩm: 410h18' ngày 16/1/2019 - Trả ấn phẩm: 30
9 Tiểu học Cổ Bì - Bình Giang 20h13' ngày 5/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 778h14' ngày 13/11/2018 - Trả ấn phẩm: 8
10 Tiểu học Tân Việt - Bình Giang 15h27' ngày 16/1/2019 - Mượn ấn phẩm: 119h33' ngày 15/1/2019 - Trả ấn phẩm: 1
11 Tiểu học Long Xuyên - Bình Giang 15h5' ngày 26/12/2018 - Mượn ấn phẩm: 5014h41' ngày 8/1/2019 - Trả ấn phẩm: 1
12 Tiểu học Nhân Quyền - Bình Giang 9h47' ngày 16/1/2019 - Mượn ấn phẩm: 59h36' ngày 16/1/2019 - Trả ấn phẩm: 13
13 Tiểu học Tráng Liệt - Bình Giang 14h31' ngày 24/12/2018 - Mượn ấn phẩm: 4814h8' ngày 24/12/2018 - Trả ấn phẩm: 32
14 Tiểu học Kẻ Sặt - Bình Giang 10h29' ngày 16/1/2019 - Mượn ấn phẩm: 1310h22' ngày 16/1/2019 - Trả ấn phẩm: 14
15 Tiểu học Hưng Thịnh - Bình Giang 9h12' ngày 30/8/2018 - Mượn ấn phẩm: 1229h4' ngày 29/5/2018 - Trả ấn phẩm: 27
16 Tiểu học Vĩnh Tuy - Bình Giang 8h52' ngày 16/1/2019 - Mượn ấn phẩm: 438h21' ngày 16/1/2019 - Trả ấn phẩm: 30
17 Tiểu học Vĩnh Hồng - Bình Giang 15h29' ngày 16/1/2019 - Mượn ấn phẩm: 615h27' ngày 16/1/2019 - Trả ấn phẩm: 5
18 Tiểu học Hùng Thắng - Bình Giang 14h31' ngày 16/1/2019 - Mượn ấn phẩm: 6516h14' ngày 14/1/2019 - Trả ấn phẩm: 2
19 THCS Tân Hồng - Bình Giang 15h24' ngày 9/1/2019 - Mượn ấn phẩm: 1715h24' ngày 9/1/2019 - Trả ấn phẩm: 23
20 THCS Bình Minh - Bình Giang 14h14' ngày 7/1/2019 - Mượn ấn phẩm: 2915h13' ngày 3/1/2019 - Trả ấn phẩm: 9
21 THCS Thái Hòa - Bình Giang 15h35' ngày 16/1/2019 - Mượn ấn phẩm: 2915h20' ngày 16/1/2019 - Trả ấn phẩm: 17
22 THCS Thái Dương - Bình Giang 16h3' ngày 16/1/2019 - Mượn ấn phẩm: 1515h59' ngày 16/1/2019 - Trả ấn phẩm: 2
23 THCS Thúc Kháng - Bình Giang 15h4' ngày 16/1/2019 - Mượn ấn phẩm: 89h46' ngày 10/1/2019 - Trả ấn phẩm: 14
24 THCS Bình Xuyên - Bình Giang 15h8' ngày 20/12/2018 - Mượn ấn phẩm: 38h23' ngày 11/1/2019 - Trả ấn phẩm: 36
25 THCS Thái Học - Bình Giang 9h7' ngày 16/1/2019 - Mượn ấn phẩm: 249h7' ngày 16/1/2019 - Trả ấn phẩm: 15
26 THCS Hồng Khê - Bình Giang 9h19' ngày 10/1/2019 - Mượn ấn phẩm: 78h5' ngày 4/1/2019 - Trả ấn phẩm: 4
27 THCS Cổ Bì - Bình Giang 9h59' ngày 15/1/2019 - Mượn ấn phẩm: 229h56' ngày 15/1/2019 - Trả ấn phẩm: 22
28 THCS Tân Việt - Bình Giang 15h41' ngày 16/1/2019 - Mượn ấn phẩm: 815h36' ngày 16/1/2019 - Trả ấn phẩm: 10
29 THCS Long Xuyên - Bình Giang 8h54' ngày 15/1/2019 - Mượn ấn phẩm: 129h4' ngày 9/1/2019 - Trả ấn phẩm: 1
30 THCS Nhân Quyền - Bình Giang 10h17' ngày 15/1/2019 - Mượn ấn phẩm: 209h53' ngày 15/1/2019 - Trả ấn phẩm: 24
31 THCS Tráng Liệt - Bình Giang 9h24' ngày 16/1/2019 - Mượn ấn phẩm: 209h31' ngày 16/1/2019 - Trả ấn phẩm: 20
32 THCS Kẻ Sặt - Bình Giang 15h28' ngày 16/1/2019 - Mượn ấn phẩm: 3415h24' ngày 16/1/2019 - Trả ấn phẩm: 15
33 THCS Hưng Thịnh - Bình Giang 14h22' ngày 2/5/2018 - Mượn ấn phẩm: 19h59' ngày 30/5/2018 - Trả ấn phẩm: 8
34 THCS Vĩnh Tuy - Bình Giang 10h43' ngày 16/1/2019 - Mượn ấn phẩm: 119h1' ngày 16/1/2019 - Trả ấn phẩm: 4
35 THCS Vĩnh Hồng - Bình Giang 9h3' ngày 16/1/2019 - Mượn ấn phẩm: 1410h7' ngày 16/1/2019 - Trả ấn phẩm: 21
36 THCS Hùng Thắng - Bình Giang 14h45' ngày 16/1/2019 - Mượn ấn phẩm: 2014h45' ngày 16/1/2019 - Trả ấn phẩm: 21
37 THCS Vũ Hữu - Bình Giang 8h12' ngày 16/1/2019 - Mượn ấn phẩm: 3410h42' ngày 16/1/2019 - Trả ấn phẩm: 71
Đăng nhập