UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 17,722,236 (Hôm nay: 144 online: 29) Toàn huyện: 108,929,691 (Hôm nay: 218 online: 144) Đăng nhập

THỐNG MƯỢN VÀ TRẢ SÁCH
Số liệu của ngày cập nhật gần nhất!

Xem thống kê số lượng sách và tạp chí

Thông tin chungThống kê mượn và trả
STTĐơn vị/websiteThống kê mượn ấn phẩmThống kê trả ấn phẩm
1 Tiểu học Tân Hồng - Bình Giang 16h11' ngày 18/4/2023 - Mượn ấn phẩm: 7515h6' ngày 20/5/2023 - Trả ấn phẩm: 18
2 Tiểu học Bình Minh - Bình Giang 16h25' ngày 27/4/2023 - Mượn ấn phẩm: 229h11' ngày 23/5/2023 - Trả ấn phẩm: 506
3 Tiểu học Thái Hoà - Bình Giang 9h41' ngày 8/5/2023 - Mượn ấn phẩm: 1019h21' ngày 26/5/2023 - Trả ấn phẩm: 97
4 Tiểu học Thái Dương - Bình Giang 15h14' ngày 20/4/2023 - Mượn ấn phẩm: 2216h22' ngày 16/5/2023 - Trả ấn phẩm: 15
5 Tiểu học Thúc Kháng - Bình Giang 10h4' ngày 16/5/2023 - Mượn ấn phẩm: 68h25' ngày 31/5/2023 - Trả ấn phẩm: 2
6 Tiểu học Bình Xuyên - Bình Giang 9h35' ngày 30/9/2022 - Mượn ấn phẩm: 14115h34' ngày 31/5/2023 - Trả ấn phẩm: 47
7 Tiểu học Thái Học - Bình Giang 9h38' ngày 13/3/2019 - Mượn ấn phẩm: 109h40' ngày 13/3/2019 - Trả ấn phẩm: 10
8 Tiểu học Hồng Khê - Bình Giang 9h32' ngày 5/5/2023 - Mượn ấn phẩm: 515h39' ngày 28/5/2023 - Trả ấn phẩm: 20
9 Tiểu học Cổ Bì - Bình Giang 16h18' ngày 9/5/2023 - Mượn ấn phẩm: 116h7' ngày 26/5/2023 - Trả ấn phẩm: 1135
10 Tiểu học Tân Việt - Bình Giang 9h41' ngày 12/10/2022 - Mượn ấn phẩm: 38h15' ngày 11/10/2022 - Trả ấn phẩm: 2
11 Tiểu học Long Xuyên - Bình Giang 14h19' ngày 23/2/2023 - Mượn ấn phẩm: 118h6' ngày 15/5/2023 - Trả ấn phẩm: 3
12 Tiểu học Nhân Quyền - Bình Giang 10h33' ngày 28/3/2023 - Mượn ấn phẩm: 2914h26' ngày 16/12/2022 - Trả ấn phẩm: 55
13 Tiểu học Tráng Liệt - Bình Giang 10h33' ngày 5/5/2023 - Mượn ấn phẩm: 4917h1' ngày 29/5/2023 - Trả ấn phẩm: 484
14 Tiểu học Kẻ Sặt - Bình Giang 9h24' ngày 29/6/2020 - Mượn ấn phẩm: 169h41' ngày 10/7/2020 - Trả ấn phẩm: 31
15 Tiểu học Hưng Thịnh - Bình Giang 15h32' ngày 21/5/2020 - Mượn ấn phẩm: 28h55' ngày 17/1/2020 - Trả ấn phẩm: 14
16 Tiểu học Vĩnh Hưng - Bình Giang 14h15' ngày 21/12/2022 - Mượn ấn phẩm: 1817h44' ngày 25/5/2023 - Trả ấn phẩm: 15
17 Tiểu học Vĩnh Hồng - Bình Giang 15h56' ngày 21/4/2023 - Mượn ấn phẩm: 319h19' ngày 31/5/2023 - Trả ấn phẩm: 53
18 Tiểu học Hùng Thắng - Bình Giang 10h58' ngày 23/5/2023 - Mượn ấn phẩm: 015h7' ngày 16/5/2023 - Trả ấn phẩm: 3
19 THCS Tân Hồng - Bình Giang 9h2' ngày 28/4/2023 - Mượn ấn phẩm: 910h4' ngày 12/5/2023 - Trả ấn phẩm: 14
20 THCS Bình Minh - Bình Giang 15h1' ngày 27/4/2023 - Mượn ấn phẩm: 88h26' ngày 23/5/2023 - Trả ấn phẩm: 228
21 THCS Thái Hòa - Bình Giang 8h37' ngày 28/4/2023 - Mượn ấn phẩm: 918h59' ngày 26/5/2023 - Trả ấn phẩm: 18
22 THCS Thái Dương - Bình Giang 16h11' ngày 14/4/2023 - Mượn ấn phẩm: 468h55' ngày 3/5/2023 - Trả ấn phẩm: 37
23 THCS Thúc Kháng - Bình Giang 10h21' ngày 11/4/2023 - Mượn ấn phẩm: 610h17' ngày 11/4/2023 - Trả ấn phẩm: 3
24 THCS Bình Xuyên - Bình Giang 7h54' ngày 22/5/2023 - Mượn ấn phẩm: 77h52' ngày 29/5/2023 - Trả ấn phẩm: 29
25 THCS Thái Học - Bình Giang 10h21' ngày 19/4/2023 - Mượn ấn phẩm: 16810h9' ngày 13/4/2023 - Trả ấn phẩm: 9
26 THCS Hồng Khê - Bình Giang 5h0' ngày 18/4/2023 - Mượn ấn phẩm: 115h5' ngày 18/4/2023 - Trả ấn phẩm: 11
27 THCS Cổ Bì - Bình Giang 9h22' ngày 6/5/2023 - Mượn ấn phẩm: 97h59' ngày 23/5/2023 - Trả ấn phẩm: 2
28 THCS Tân Việt - Bình Giang 7h33' ngày 17/4/2023 - Mượn ấn phẩm: 616h46' ngày 30/5/2023 - Trả ấn phẩm: 0
29 THCS Long Xuyên - Bình Giang 9h48' ngày 20/4/2023 - Mượn ấn phẩm: 4311h24' ngày 31/5/2023 - Trả ấn phẩm: 32
30 THCS Nhân Quyền - Bình Giang 10h35' ngày 24/4/2023 - Mượn ấn phẩm: 29h57' ngày 29/5/2023 - Trả ấn phẩm: 25
31 THCS Tráng Liệt - Bình Giang 9h46' ngày 15/4/2021 - Mượn ấn phẩm: 1811h3' ngày 7/7/2022 - Trả ấn phẩm: 26
32 THCS Kẻ Sặt - Bình Giang 9h15' ngày 23/5/2023 - Mượn ấn phẩm: 139h2' ngày 27/5/2023 - Trả ấn phẩm: 1
33 THCS Hưng Thịnh - Bình Giang 14h22' ngày 2/5/2018 - Mượn ấn phẩm: 19h59' ngày 30/5/2018 - Trả ấn phẩm: 8
34 THCS Vĩnh Hưng - Bình Giang 10h30' ngày 26/4/2023 - Mượn ấn phẩm: 228h4' ngày 27/5/2023 - Trả ấn phẩm: 68
35 THCS Vĩnh Hồng - Bình Giang 14h43' ngày 27/4/2023 - Mượn ấn phẩm: 1215h29' ngày 8/5/2023 - Trả ấn phẩm: 27
36 THCS Hùng Thắng - Bình Giang 8h10' ngày 27/4/2023 - Mượn ấn phẩm: 315h44' ngày 23/5/2023 - Trả ấn phẩm: 249
37 THCS Vũ Hữu - Bình Giang 9h16' ngày 1/3/2023 - Mượn ấn phẩm: 2415h26' ngày 10/4/2023 - Trả ấn phẩm: 21
Đăng nhập