UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 14,106,935 (Hôm nay: 78 online: 15) Toàn huyện: 103,346,545 (Hôm nay: 2,034 online: 284) Đăng nhập

THỐNG MƯỢN VÀ TRẢ SÁCH
Số liệu của ngày cập nhật gần nhất!

Xem thống kê số lượng sách và tạp chí

Thông tin chungThống kê mượn và trả
STTĐơn vị/websiteThống kê mượn ấn phẩmThống kê trả ấn phẩm
1 Tiểu học Tân Hồng - Bình Giang 16h13' ngày 13/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 3716h5' ngày 13/11/2018 - Trả ấn phẩm: 38
2 Tiểu học Bình Minh - Bình Giang 9h14' ngày 13/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 4015h51' ngày 26/5/2018 - Trả ấn phẩm: 524
3 Tiểu học Thái Hoà - Bình Giang 14h47' ngày 12/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 19h40' ngày 7/11/2018 - Trả ấn phẩm: 76
4 Tiểu học Thái Dương - Bình Giang 10h21' ngày 13/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 179h39' ngày 13/11/2018 - Trả ấn phẩm: 15
5 Tiểu học Thúc Kháng - Bình Giang 9h14' ngày 2/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 27h47' ngày 5/11/2018 - Trả ấn phẩm: 203
6 Tiểu học Bình Xuyên - Bình Giang 9h28' ngày 13/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 1115h19' ngày 2/11/2018 - Trả ấn phẩm: 9
7 Tiểu học Thái Học - Bình Giang 8h58' ngày 2/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 313h59' ngày 4/10/2018 - Trả ấn phẩm: 19
8 Tiểu học Hồng Khê - Bình Giang 15h6' ngày 9/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 410h25' ngày 7/11/2018 - Trả ấn phẩm: 1
9 Tiểu học Cổ Bì - Bình Giang 20h13' ngày 5/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 778h14' ngày 13/11/2018 - Trả ấn phẩm: 8
10 Tiểu học Tân Việt - Bình Giang 9h34' ngày 13/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 214h54' ngày 1/11/2018 - Trả ấn phẩm: 20
11 Tiểu học Long Xuyên - Bình Giang 7h56' ngày 13/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 815h14' ngày 13/11/2018 - Trả ấn phẩm: 94
12 Tiểu học Nhân Quyền - Bình Giang 14h7' ngày 12/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 315h54' ngày 2/11/2018 - Trả ấn phẩm: 4
13 Tiểu học Tráng Liệt - Bình Giang 10h33' ngày 12/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 5810h34' ngày 12/11/2018 - Trả ấn phẩm: 38
14 Tiểu học Kẻ Sặt - Bình Giang 10h42' ngày 13/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 610h39' ngày 13/11/2018 - Trả ấn phẩm: 8
15 Tiểu học Hưng Thịnh - Bình Giang 9h12' ngày 30/8/2018 - Mượn ấn phẩm: 1229h4' ngày 29/5/2018 - Trả ấn phẩm: 27
16 Tiểu học Vĩnh Tuy - Bình Giang 15h50' ngày 13/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 119h31' ngày 13/11/2018 - Trả ấn phẩm: 0
17 Tiểu học Vĩnh Hồng - Bình Giang 15h31' ngày 12/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 1014h4' ngày 5/11/2018 - Trả ấn phẩm: 2
18 Tiểu học Hùng Thắng - Bình Giang 15h52' ngày 13/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 6314h29' ngày 13/11/2018 - Trả ấn phẩm: 31
19 THCS Tân Hồng - Bình Giang 10h30' ngày 12/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 4810h30' ngày 12/11/2018 - Trả ấn phẩm: 58
20 THCS Bình Minh - Bình Giang 15h10' ngày 7/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 67h34' ngày 1/11/2018 - Trả ấn phẩm: 5
21 THCS Thái Hòa - Bình Giang 9h49' ngày 13/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 169h48' ngày 13/11/2018 - Trả ấn phẩm: 16
22 THCS Thái Dương - Bình Giang 10h53' ngày 13/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 2610h48' ngày 13/11/2018 - Trả ấn phẩm: 31
23 THCS Thúc Kháng - Bình Giang 10h25' ngày 12/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 59h51' ngày 9/11/2018 - Trả ấn phẩm: 0
24 THCS Bình Xuyên - Bình Giang 9h50' ngày 6/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 814h47' ngày 9/5/2018 - Trả ấn phẩm: 13
25 THCS Thái Học - Bình Giang 15h5' ngày 13/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 29h58' ngày 10/11/2018 - Trả ấn phẩm: 6
26 THCS Hồng Khê - Bình Giang 8h53' ngày 11/10/2018 - Mượn ấn phẩm: 19h14' ngày 29/10/2018 - Trả ấn phẩm: 1
27 THCS Cổ Bì - Bình Giang 10h11' ngày 12/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 249h49' ngày 10/11/2018 - Trả ấn phẩm: 16
28 THCS Tân Việt - Bình Giang 9h28' ngày 13/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 129h36' ngày 13/11/2018 - Trả ấn phẩm: 5
29 THCS Long Xuyên - Bình Giang 9h47' ngày 12/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 39h19' ngày 12/11/2018 - Trả ấn phẩm: 11
30 THCS Nhân Quyền - Bình Giang 15h57' ngày 13/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 2215h33' ngày 13/11/2018 - Trả ấn phẩm: 33
31 THCS Tráng Liệt - Bình Giang 9h40' ngày 13/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 118h2' ngày 13/11/2018 - Trả ấn phẩm: 14
32 THCS Kẻ Sặt - Bình Giang 15h41' ngày 13/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 2914h57' ngày 13/11/2018 - Trả ấn phẩm: 6
33 THCS Hưng Thịnh - Bình Giang 14h22' ngày 2/5/2018 - Mượn ấn phẩm: 19h59' ngày 30/5/2018 - Trả ấn phẩm: 8
34 THCS Vĩnh Tuy - Bình Giang 10h36' ngày 13/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 1110h29' ngày 13/11/2018 - Trả ấn phẩm: 6
35 THCS Vĩnh Hồng - Bình Giang 9h52' ngày 13/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 19h51' ngày 13/11/2018 - Trả ấn phẩm: 2
36 THCS Hùng Thắng - Bình Giang 9h40' ngày 13/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 729h41' ngày 13/11/2018 - Trả ấn phẩm: 8
37 THCS Vũ Hữu - Bình Giang 9h52' ngày 9/11/2018 - Mượn ấn phẩm: 718h58' ngày 8/11/2018 - Trả ấn phẩm: 3
Đăng nhập