UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 14,495,776 (Hôm nay: 33 online: 16) Toàn huyện: 104,998,656 (Hôm nay: 3,362 online: 152) Đăng nhập

THỐNG MƯỢN VÀ TRẢ SÁCH
Số liệu của ngày cập nhật gần nhất!

Xem thống kê số lượng sách và tạp chí

Thông tin chungThống kê mượn và trả
STTĐơn vị/websiteThống kê mượn ấn phẩmThống kê trả ấn phẩm
1 Tiểu học Tân Hồng - Bình Giang 16h14' ngày 20/3/2019 - Mượn ấn phẩm: 3716h8' ngày 20/3/2019 - Trả ấn phẩm: 36
2 Tiểu học Bình Minh - Bình Giang 10h7' ngày 28/2/2019 - Mượn ấn phẩm: 2715h51' ngày 14/3/2019 - Trả ấn phẩm: 6
3 Tiểu học Thái Hoà - Bình Giang 9h27' ngày 6/3/2019 - Mượn ấn phẩm: 59h4' ngày 26/2/2019 - Trả ấn phẩm: 2
4 Tiểu học Thái Dương - Bình Giang 9h26' ngày 18/3/2019 - Mượn ấn phẩm: 29h11' ngày 13/3/2019 - Trả ấn phẩm: 1
5 Tiểu học Thúc Kháng - Bình Giang 9h16' ngày 13/3/2019 - Mượn ấn phẩm: 910h27' ngày 11/3/2019 - Trả ấn phẩm: 178
6 Tiểu học Bình Xuyên - Bình Giang 14h48' ngày 20/3/2019 - Mượn ấn phẩm: 4714h54' ngày 20/3/2019 - Trả ấn phẩm: 3
7 Tiểu học Thái Học - Bình Giang 9h38' ngày 13/3/2019 - Mượn ấn phẩm: 109h40' ngày 13/3/2019 - Trả ấn phẩm: 10
8 Tiểu học Hồng Khê - Bình Giang 16h25' ngày 19/3/2019 - Mượn ấn phẩm: 2416h8' ngày 19/3/2019 - Trả ấn phẩm: 20
9 Tiểu học Cổ Bì - Bình Giang 15h20' ngày 13/3/2019 - Mượn ấn phẩm: 358h14' ngày 13/11/2018 - Trả ấn phẩm: 8
10 Tiểu học Tân Việt - Bình Giang 14h58' ngày 15/3/2019 - Mượn ấn phẩm: 819h3' ngày 6/3/2019 - Trả ấn phẩm: 120
11 Tiểu học Long Xuyên - Bình Giang 14h18' ngày 20/3/2019 - Mượn ấn phẩm: 314h15' ngày 18/3/2019 - Trả ấn phẩm: 1
12 Tiểu học Nhân Quyền - Bình Giang 10h35' ngày 15/3/2019 - Mượn ấn phẩm: 1210h41' ngày 15/3/2019 - Trả ấn phẩm: 9
13 Tiểu học Tráng Liệt - Bình Giang 10h3' ngày 20/3/2019 - Mượn ấn phẩm: 169h38' ngày 20/3/2019 - Trả ấn phẩm: 4
14 Tiểu học Kẻ Sặt - Bình Giang 14h10' ngày 20/3/2019 - Mượn ấn phẩm: 189h19' ngày 20/3/2019 - Trả ấn phẩm: 16
15 Tiểu học Hưng Thịnh - Bình Giang 9h12' ngày 30/8/2018 - Mượn ấn phẩm: 1229h4' ngày 29/5/2018 - Trả ấn phẩm: 27
16 Tiểu học Vĩnh Tuy - Bình Giang 14h51' ngày 19/3/2019 - Mượn ấn phẩm: 468h35' ngày 20/2/2019 - Trả ấn phẩm: 0
17 Tiểu học Vĩnh Hồng - Bình Giang 8h5' ngày 14/3/2019 - Mượn ấn phẩm: 18h42' ngày 14/3/2019 - Trả ấn phẩm: 3
18 Tiểu học Hùng Thắng - Bình Giang 7h22' ngày 29/1/2019 - Mượn ấn phẩm: 2217h9' ngày 28/1/2019 - Trả ấn phẩm: 37
19 THCS Tân Hồng - Bình Giang 15h39' ngày 13/3/2019 - Mượn ấn phẩm: 1315h40' ngày 13/3/2019 - Trả ấn phẩm: 16
20 THCS Bình Minh - Bình Giang 9h20' ngày 18/3/2019 - Mượn ấn phẩm: 08h13' ngày 16/3/2019 - Trả ấn phẩm: 20
21 THCS Thái Hòa - Bình Giang 14h30' ngày 20/3/2019 - Mượn ấn phẩm: 3714h19' ngày 20/3/2019 - Trả ấn phẩm: 30
22 THCS Thái Dương - Bình Giang 9h4' ngày 20/3/2019 - Mượn ấn phẩm: 116h26' ngày 20/3/2019 - Trả ấn phẩm: 21
23 THCS Thúc Kháng - Bình Giang 13h54' ngày 14/3/2019 - Mượn ấn phẩm: 613h51' ngày 14/3/2019 - Trả ấn phẩm: 4
24 THCS Bình Xuyên - Bình Giang 7h54' ngày 17/1/2019 - Mượn ấn phẩm: 49h23' ngày 21/1/2019 - Trả ấn phẩm: 39
25 THCS Thái Học - Bình Giang 14h21' ngày 18/3/2019 - Mượn ấn phẩm: 1914h22' ngày 18/3/2019 - Trả ấn phẩm: 14
26 THCS Hồng Khê - Bình Giang 8h48' ngày 19/3/2019 - Mượn ấn phẩm: 138h5' ngày 4/1/2019 - Trả ấn phẩm: 4
27 THCS Cổ Bì - Bình Giang 10h6' ngày 20/3/2019 - Mượn ấn phẩm: 810h1' ngày 20/3/2019 - Trả ấn phẩm: 7
28 THCS Tân Việt - Bình Giang 14h26' ngày 20/3/2019 - Mượn ấn phẩm: 1014h20' ngày 20/3/2019 - Trả ấn phẩm: 8
29 THCS Long Xuyên - Bình Giang 10h13' ngày 12/3/2019 - Mượn ấn phẩm: 228h3' ngày 5/3/2019 - Trả ấn phẩm: 12
30 THCS Nhân Quyền - Bình Giang 10h10' ngày 20/3/2019 - Mượn ấn phẩm: 4015h47' ngày 20/3/2019 - Trả ấn phẩm: 26
31 THCS Tráng Liệt - Bình Giang 10h19' ngày 20/3/2019 - Mượn ấn phẩm: 1710h9' ngày 20/3/2019 - Trả ấn phẩm: 19
32 THCS Kẻ Sặt - Bình Giang 9h11' ngày 19/3/2019 - Mượn ấn phẩm: 149h13' ngày 19/3/2019 - Trả ấn phẩm: 8
33 THCS Hưng Thịnh - Bình Giang 14h22' ngày 2/5/2018 - Mượn ấn phẩm: 19h59' ngày 30/5/2018 - Trả ấn phẩm: 8
34 THCS Vĩnh Tuy - Bình Giang 10h14' ngày 20/3/2019 - Mượn ấn phẩm: 510h12' ngày 20/3/2019 - Trả ấn phẩm: 11
35 THCS Vĩnh Hồng - Bình Giang 8h36' ngày 20/3/2019 - Mượn ấn phẩm: 218h4' ngày 20/3/2019 - Trả ấn phẩm: 26
36 THCS Hùng Thắng - Bình Giang 10h39' ngày 20/3/2019 - Mượn ấn phẩm: 214h5' ngày 20/3/2019 - Trả ấn phẩm: 11
37 THCS Vũ Hữu - Bình Giang 8h37' ngày 14/3/2019 - Mượn ấn phẩm: 59h13' ngày 20/3/2019 - Trả ấn phẩm: 1
Đăng nhập