UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 14,400,193 (Hôm nay: 11,993 online: 58) Toàn huyện: 104,653,557 (Hôm nay: 4,900 online: 177) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 08.08.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130296901TT GDTX Huyện http://ttgdtx.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230296501THCS Tân Hồng http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn 93 6,325 200 45 81 37 23 3 137 1,113,010
330296502THCS Bình Minh http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn 16 5,077 217 0 1 19 5 3 122 871,261
430296503THCS Thái Hòa http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn 141 7,205 480 0 156 76 7 4 249 2,102,251
530296504THCS Thái Dương http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn 39 6,895 54 36 108 31 14 4 80 1,049,826
630296505THCS Thúc Kháng http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn 119 6,935 46 16 116 98 4 5 78 979,516
730296506THCS Bình Xuyên http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn 31 9,269 602 66 326 64 33 5 112 1,717,789
830296507THCS Thái Học http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn 68 6,132 273 5 13 57 5 2 169 1,619,030
930296508THCS Hồng Khê http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn 40 6,210 53 6 15 18 4 3 91 940,799
1030296509THCS Cổ Bì http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn 36 6,691 69 3 11 83 5 4 80 994,195
1130296510THCS Tân Việt http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn 62 4,940 114 8 108 7 4 3 112 950,774
1230296511THCS Long Xuyên http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn 107 5,433 487 20 307 56 41 1 319 2,020,594
1330296512THCS Nhân Quyền http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn 114 6,919 172 15 59 124 4 4 241 1,160,481
1430296513THCS Tráng Liệt http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn 280 9,622 474 6 79 133 207 4 207 2,452,976
1530296514THCS Kẻ Sặt http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn 117 7,483 41 23 91 176 4 3 128 1,191,642
1630296515THCS Hưng Thịnh http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn 34 6,570 68 63 81 32 4 3 87 506,007
1730296516THCS Vĩnh Tuy http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn 61 6,245 5 141 588 4 4 3 107 762,531
1830296517THCS Vĩnh Hồng http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn 267 9,661 415 35 459 86 7 4 94 1,307,883
1930296518THCS Hùng Thắng http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn 812 6,780 675 83 1,385 202 32 11 434 2,169,944
2030296519THCS Vũ Hữu http://vuhuu.edu.vn 458 10,135 1,088 845 2,065 259 40 22 610 13,362,906
2130296401TH Tân Hồng http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn 113 8,496 13 12 13 76 16 2 102 3,721,805
2230296402TH Bình Minh http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn 59 6,979 12 8 6 71 3 4 62 3,625,879
2330296403TH Thái Hoà http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn 44 6,976 99 0 31 62 6 3 31 3,650,131
2430296404TH Thái Dương http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn 80 7,709 79 9 169 72 48 1 41 3,988,180
2530296405TH Thúc Kháng http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn 94 6,835 111 5 23 70 5 2 68 3,643,412
2630296406TH Bình Xuyên http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn 29 8,998 217 24 21 49 3 4 97 3,880,970
2730296407TH Thái Học http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn 46 8,826 32 2 6 70 5 6 84 3,936,232
2830296408TH Hồng Khê http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn 19 5,869 36 4 20 70 3 2 46 3,658,418
2930296409TH Cổ Bì http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn 191 6,664 100 6 15 94 26 1 56 3,755,127
3030296410TH Tân Việt http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn 38 7,838 115 7 2 70 3 6 67 3,790,026
3130296411TH Long Xuyên http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn 61 6,530 108 0 2 80 3 3 83 3,766,179
3230296412TH Nhân Quyền http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn 69 8,790 31 5 12 70 3 4 54 3,682,740
3330296413TH Tráng Liệt http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn 165 9,923 217 103 335 133 3 4 89 4,076,535
3430296414TH Kẻ Sặt http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn 124 5,828 42 8 21 70 5 5 109 3,993,168
3530296415TH Hưng Thịnh http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn 78 5,775 35 5 20 87 24 1 47 3,574,070
3630296416TH Vĩnh Tuy http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn 145 7,603 267 381 1,406 209 51 2 90 567,830
3730296417TH Vĩnh Hồng http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn 31 7,616 21 7 20 70 3 2 20 3,732,633
3830296418TH Hùng Thắng http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn 145 7,509 43 7 25 181 8 3 38 3,646,283
3930296301MN Tân Hồng http://bg-mntanhong.haiduong.edu.vn 18 0 19 1 1 0 6 2 15 132,239
4030296302MN Bình Minh http://bg-mnbinhminh.haiduong.edu.vn 16 0 17 1 1 0 6 2 11 121,405
4130296303MN Thái Hoà http://bg-mnthaihoa.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 8 114,674
4230296304MN Thái Dương http://bg-mn.thaiduonghaiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 1 103,385
4330296305MN Thúc Kháng http://bg-mnthuckhang.haiduong.edu.vn 18 0 17 1 1 0 6 3 13 117,543
4430296306MN Bình Xuyên http://bg-mnbinhxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 2 18 132,049
4530296307MN Thái Học http://bg-mnthaihoc.haiduong.edu.vn 16 0 24 1 1 0 6 1 44 127,825
4630296308MN Hồng Khê http://bg-mnhongkhe.haiduong.edu.vn 16 0 18 1 1 0 6 2 6 114,658
4730296309MN Cổ Bì http://bg-mncobi.haiduong.edu.vn 15 0 19 1 1 0 6 1 6 112,783
4830296310MN Tân Việt http://bg-mntanviet.haiduong.edu.vn 16 0 18 1 1 0 6 3 16 120,196
4930296311MN Long xuyên http://bg-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 20 1 1 0 6 1 19 156,270
5030296312MN Nhân Quyền http://bg-mnnhanquyen.haiduong.edu.vn 8 0 18 8 50 0 6 1 14 130,247
5130296313MN Tráng Liệt http://bg-mntrangliet.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 1 9 115,239
5230296314MN Kẻ sặt http://bg-mnkesat.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 12 131,614
5330296315MN Hưng Thịnh http://bg-mnhungthinh.haiduong.edu.vn 22 0 18 1 1 0 6 1 16 129,866
5430296316MN Vĩnh Tuy http://bg-mnvinhtuy.haiduong.edu.vn 21 0 18 1 1 0 6 2 19 128,060
5530296317MN Vĩnh Hồng http://bg-mnvinhhong.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 1 10 119,513
5630296318MN Hùng Thắng http://bg-mnhungthang.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 9 116,140
5730296319MN Sao Mai http://bg-mnsaomai.haiduong.edu.vn 17 0 19 1 1 0 6 1 1 126,318
5830296320MN Kids House http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 1 4 112,629
5930296321MN Hoa Thủy Tiên http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/ 38 0 17 1 1 0 6 1 4 114,194
6030296322MN Sao Mai Xanh http://bg-mnsaomaixanh.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 4 113,677
   Tổng số4,789269,2917,5122,0388,2673,1667971774,900104,653,557
 
Đăng nhập