UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 15,015,587 (Hôm nay: 236 online: 18) Toàn huyện: 108,237,586 (Hôm nay: 461 online: 248) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 08.08.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130296901TT GDTX Huyện http://ttgdtx.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230296501THCS Tân Hồng http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn 109 6,981 205 45 81 37 23 9 15 1,179,206
330296502THCS Bình Minh http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn 22 5,231 226 0 92 19 5 5 20 956,890
430296503THCS Thái Hòa http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn 150 7,875 526 0 159 76 7 13 21 2,271,785
530296504THCS Thái Dương http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn 48 6,919 54 36 108 31 14 4 2 1,109,635
630296505THCS Thúc Kháng http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn 125 7,245 46 16 116 102 4 9 10 1,044,507
730296506THCS Bình Xuyên http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn 32 9,334 604 66 326 64 33 10 17 1,814,296
830296507THCS Thái Học http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn 78 6,192 300 5 13 57 5 5 22 1,796,848
930296508THCS Hồng Khê http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn 41 6,265 62 6 15 18 4 4 7 1,000,339
1030296509THCS Cổ Bì http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn 37 6,716 74 3 11 91 5 6 6 1,060,819
1130296510THCS Tân Việt http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn 67 4,357 114 8 108 7 4 7 12 1,014,235
1230296511THCS Long Xuyên http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn 119 5,547 489 20 310 56 41 7 37 2,120,175
1330296512THCS Nhân Quyền http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn 118 7,056 186 15 59 124 4 4 11 1,245,237
1430296513THCS Tráng Liệt http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn 280 9,725 474 6 79 133 207 3 42 2,536,940
1530296514THCS Kẻ Sặt http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn 126 7,504 46 23 91 176 4 6 5 1,259,660
1630296515THCS Hưng Thịnh http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn 35 6,570 68 63 81 32 4 5 4 548,004
1730296516THCS Vĩnh Tuy http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn 69 6,406 5 141 588 4 4 3 3 814,003
1830296517THCS Vĩnh Hồng http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn 297 9,736 467 35 462 86 7 7 10 1,395,335
1930296518THCS Hùng Thắng http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn 880 6,467 730 83 1,458 202 32 4 11 2,301,375
2030296519THCS Vũ Hữu http://vuhuu.edu.vn 461 10,314 1,109 919 2,245 259 40 24 46 13,784,469
2130296401TH Tân Hồng http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn 120 8,731 13 12 13 76 16 6 2 3,763,078
2230296402TH Bình Minh http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn 70 7,107 12 8 6 71 3 3 9 3,663,973
2330296403TH Thái Hoà http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn 50 7,014 100 0 31 62 6 3 7 3,679,218
2430296404TH Thái Dương http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn 88 7,828 79 9 183 72 48 7 9 4,021,910
2530296405TH Thúc Kháng http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn 108 6,454 44 5 23 70 5 2 2 3,685,104
2630296406TH Bình Xuyên http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn 43 9,839 230 24 21 49 3 9 4 3,943,486
2730296407TH Thái Học http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn 48 8,826 35 2 6 70 5 4 22 3,987,780
2830296408TH Hồng Khê http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn 23 6,032 36 4 20 70 3 1 6 3,694,777
2930296409TH Cổ Bì http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn 217 7,797 105 6 16 94 26 4 3 3,806,550
3030296410TH Tân Việt http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn 62 7,986 133 10 11 75 12 7 2 3,832,888
3130296411TH Long Xuyên http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn 85 7,793 117 0 2 80 3 2 1 3,806,041
3230296412TH Nhân Quyền http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn 82 9,100 31 5 12 70 3 2 4 3,722,014
3330296413TH Tráng Liệt http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn 196 8,127 241 108 428 133 3 12 8 4,130,445
3430296414TH Kẻ Sặt http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn 144 6,342 42 8 21 70 5 7 5 4,698,538
3530296415TH Hưng Thịnh http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn 84 5,775 35 5 20 88 28 7 1 3,600,482
3630296416TH Vĩnh Tuy http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn 156 7,603 285 447 1,728 209 51 3 5 612,602
3730296417TH Vĩnh Hồng http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn 31 7,710 21 7 20 70 3 7 2 3,768,528
3830296418TH Hùng Thắng http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn 155 7,509 43 7 25 181 8 1 1 3,677,359
3930296301MN Tân Hồng http://bg-mntanhong.haiduong.edu.vn 16 0 19 1 1 0 6 1 4 146,489
4030296302MN Bình Minh http://bg-mnbinhminh.haiduong.edu.vn 16 0 17 1 1 0 6 1 3 132,180
4130296303MN Thái Hoà http://bg-mnthaihoa.haiduong.edu.vn 13 0 17 1 1 0 6 1 4 121,683
4230296304MN Thái Dương http://bg-mn.thaiduonghaiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 2 105,022
4330296305MN Thúc Kháng http://bg-mnthuckhang.haiduong.edu.vn 20 0 17 1 1 0 6 1 2 127,353
4430296306MN Bình Xuyên http://bg-mnbinhxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 1 4 141,449
4530296307MN Thái Học http://bg-mnthaihoc.haiduong.edu.vn 17 0 24 1 1 0 6 2 1 142,486
4630296308MN Hồng Khê http://bg-mnhongkhe.haiduong.edu.vn 16 0 18 1 1 0 6 1 3 122,653
4730296309MN Cổ Bì http://bg-mncobi.haiduong.edu.vn 15 0 19 1 1 0 6 1 3 121,225
4830296310MN Tân Việt http://bg-mntanviet.haiduong.edu.vn 19 0 18 1 1 0 6 1 1 134,280
4930296311MN Long xuyên http://bg-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 20 1 1 0 6 1 2 164,915
5030296312MN Nhân Quyền http://bg-mnnhanquyen.haiduong.edu.vn 10 0 18 8 50 0 6 1 6 138,043
5130296313MN Tráng Liệt http://bg-mntrangliet.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 4 122,801
5230296314MN Kẻ sặt http://bg-mnkesat.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 2 142,633
5330296315MN Hưng Thịnh http://bg-mnhungthinh.haiduong.edu.vn 25 0 18 1 1 0 6 1 4 143,101
5430296316MN Vĩnh Tuy http://bg-mnvinhtuy.haiduong.edu.vn 23 0 18 1 1 0 6 1 3 140,393
5530296317MN Vĩnh Hồng http://bg-mnvinhhong.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 4 127,701
5630296318MN Hùng Thắng http://bg-mnhungthang.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 3 4 123,189
5730296319MN Sao Mai http://bg-mnsaomai.haiduong.edu.vn 17 0 19 1 1 0 6 1 1 134,765
5830296320MN Kids House http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 2 1 117,198
5930296321MN Hoa Thủy Tiên http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/ 38 0 17 1 1 0 6 1 6 119,511
6030296322MN Sao Mai Xanh http://bg-mnsaomaixanh.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 3 119,985
   Tổng số5,231274,0137,7882,1869,0593,184810248461108,237,586
 
Đăng nhập