UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 14,905,919 (Hôm nay: 125 online: 261) Toàn huyện: 107,758,604 (Hôm nay: 299 online: 138) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 08.08.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130296901TT GDTX Huyện http://ttgdtx.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230296501THCS Tân Hồng http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn 107 6,588 205 45 81 37 23 2 1 1,167,567
330296502THCS Bình Minh http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn 18 5,202 225 0 42 19 5 8 4 945,074
430296503THCS Thái Hòa http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn 148 7,860 512 0 159 76 7 6 7 2,244,675
530296504THCS Thái Dương http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn 45 6,919 54 36 108 31 14 3 1 1,100,315
630296505THCS Thúc Kháng http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn 122 7,192 46 16 116 102 4 5 3 1,032,440
730296506THCS Bình Xuyên http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn 31 9,275 604 66 326 64 33 6 4 1,796,956
830296507THCS Thái Học http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn 78 6,133 296 5 13 57 5 2 3 1,776,567
930296508THCS Hồng Khê http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn 41 6,265 61 6 15 18 4 2 2 991,151
1030296509THCS Cổ Bì http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn 37 6,685 71 3 11 91 5 3 3 1,048,764
1130296510THCS Tân Việt http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn 66 4,115 114 8 108 7 4 1 1 1,003,849
1230296511THCS Long Xuyên http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn 118 5,433 489 20 310 56 41 2 10 2,099,384
1330296512THCS Nhân Quyền http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn 117 6,968 185 15 59 124 4 1 4 1,233,779
1430296513THCS Tráng Liệt http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn 280 9,693 474 6 79 133 207 4 2 2,522,281
1530296514THCS Kẻ Sặt http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn 123 7,427 46 23 91 176 4 1 1 1,248,675
1630296515THCS Hưng Thịnh http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn 35 6,570 68 63 81 32 4 3 1 541,107
1730296516THCS Vĩnh Tuy http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn 68 6,304 5 141 588 4 4 1 19 804,461
1830296517THCS Vĩnh Hồng http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn 288 9,736 443 35 462 86 7 2 3 1,379,673
1930296518THCS Hùng Thắng http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn 858 6,346 725 83 1,439 202 32 6 3 2,285,398
2030296519THCS Vũ Hữu http://vuhuu.edu.vn 461 10,280 1,103 918 2,209 259 40 13 37 13,716,435
2130296401TH Tân Hồng http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn 119 8,727 13 12 13 76 16 1 11 3,755,886
2230296402TH Bình Minh http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn 63 7,099 12 8 6 71 3 2 8 3,656,388
2330296403TH Thái Hoà http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn 50 6,976 100 0 31 62 6 3 2 3,673,196
2430296404TH Thái Dương http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn 86 7,826 79 9 183 72 48 2 4 4,016,777
2530296405TH Thúc Kháng http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn 102 6,289 44 5 23 70 5 4 4 3,677,677
2630296406TH Bình Xuyên http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn 39 9,723 228 24 21 49 3 2 4 3,933,659
2730296407TH Thái Học http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn 48 8,826 35 2 6 70 5 3 28 3,978,637
2830296408TH Hồng Khê http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn 22 5,909 36 4 20 70 3 4 8 3,687,278
2930296409TH Cổ Bì http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn 212 7,161 105 6 16 94 26 1 1 3,797,665
3030296410TH Tân Việt http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn 54 7,986 122 7 8 72 6 3 13 3,825,696
3130296411TH Long Xuyên http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn 82 7,793 115 0 2 80 3 3 10 3,799,795
3230296412TH Nhân Quyền http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn 80 9,000 31 5 12 70 3 2 25 3,715,426
3330296413TH Tráng Liệt http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn 190 7,963 240 108 393 133 3 2 1 4,121,255
3430296414TH Kẻ Sặt http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn 141 6,052 42 8 21 70 5 1 13 4,690,503
3530296415TH Hưng Thịnh http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn 83 5,775 35 5 20 87 28 4 6 3,596,052
3630296416TH Vĩnh Tuy http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn 154 7,603 273 440 1,675 209 51 1 2 605,859
3730296417TH Vĩnh Hồng http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn 31 7,710 21 7 20 70 3 1 4 3,761,467
3830296418TH Hùng Thắng http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn 154 7,509 43 7 25 181 8 1 2 3,671,915
3930296301MN Tân Hồng http://bg-mntanhong.haiduong.edu.vn 16 0 19 1 1 0 6 1 5 144,551
4030296302MN Bình Minh http://bg-mnbinhminh.haiduong.edu.vn 16 0 17 1 1 0 6 1 1 130,782
4130296303MN Thái Hoà http://bg-mnthaihoa.haiduong.edu.vn 13 0 17 1 1 0 6 1 1 120,373
4230296304MN Thái Dương http://bg-mn.thaiduonghaiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 1 104,795
4330296305MN Thúc Kháng http://bg-mnthuckhang.haiduong.edu.vn 20 0 17 1 1 0 6 1 7 125,386
4430296306MN Bình Xuyên http://bg-mnbinhxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 1 1 139,793
4530296307MN Thái Học http://bg-mnthaihoc.haiduong.edu.vn 17 0 24 1 1 0 6 3 2 140,470
4630296308MN Hồng Khê http://bg-mnhongkhe.haiduong.edu.vn 16 0 18 1 1 0 6 2 2 121,222
4730296309MN Cổ Bì http://bg-mncobi.haiduong.edu.vn 15 0 19 1 1 0 6 1 1 119,796
4830296310MN Tân Việt http://bg-mntanviet.haiduong.edu.vn 19 0 18 1 1 0 6 1 4 132,654
4930296311MN Long xuyên http://bg-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 20 1 1 0 6 2 2 163,374
5030296312MN Nhân Quyền http://bg-mnnhanquyen.haiduong.edu.vn 8 0 18 8 50 0 6 1 1 136,517
5130296313MN Tráng Liệt http://bg-mntrangliet.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 1 1 121,554
5230296314MN Kẻ sặt http://bg-mnkesat.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 2 140,148
5330296315MN Hưng Thịnh http://bg-mnhungthinh.haiduong.edu.vn 25 0 18 1 1 0 6 1 1 141,311
5430296316MN Vĩnh Tuy http://bg-mnvinhtuy.haiduong.edu.vn 23 0 18 1 1 0 6 1 1 138,696
5530296317MN Vĩnh Hồng http://bg-mnvinhhong.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 1 126,243
5630296318MN Hùng Thắng http://bg-mnhungthang.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 1 121,721
5730296319MN Sao Mai http://bg-mnsaomai.haiduong.edu.vn 17 0 19 1 1 0 6 1 3 133,163
5830296320MN Kids House http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 1 2 115,728
5930296321MN Hoa Thủy Tiên http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/ 38 0 17 1 1 0 6 1 2 118,124
6030296322MN Sao Mai Xanh http://bg-mnsaomaixanh.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 2 2 118,521
   Tổng số5,123270,9187,7012,1758,8633,180804138299107,758,604
 
Đăng nhập