UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 14,789,246 (Hôm nay: 529 online: 39) Toàn huyện: 106,813,279 (Hôm nay: 10,650 online: 187) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 08.08.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130296901TT GDTX Huyện http://ttgdtx.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230296501THCS Tân Hồng http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn 96 6,576 204 45 81 37 23 4 208 1,150,463
330296502THCS Bình Minh http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn 16 5,149 225 0 26 19 5 3 127 928,724
430296503THCS Thái Hòa http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn 144 7,382 498 0 156 76 7 7 314 2,197,034
530296504THCS Thái Dương http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn 45 6,919 54 36 108 31 14 2 94 1,084,621
630296505THCS Thúc Kháng http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn 122 7,192 46 16 116 98 4 3 105 1,016,633
730296506THCS Bình Xuyên http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn 31 9,275 603 66 326 64 33 3 200 1,771,189
830296507THCS Thái Học http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn 73 6,133 292 5 13 57 5 1 281 1,749,496
930296508THCS Hồng Khê http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn 40 6,233 59 6 15 18 4 4 90 975,571
1030296509THCS Cổ Bì http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn 37 6,730 69 3 11 91 5 4 301 1,028,414
1130296510THCS Tân Việt http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn 64 4,982 114 8 108 7 4 4 114 985,150
1230296511THCS Long Xuyên http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn 113 5,433 488 20 310 56 41 6 254 2,073,475
1330296512THCS Nhân Quyền http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn 116 6,967 173 15 59 124 4 6 204 1,216,546
1430296513THCS Tráng Liệt http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn 280 9,645 474 6 79 133 207 3 182 2,499,716
1530296514THCS Kẻ Sặt http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn 121 7,427 46 23 91 176 4 4 109 1,231,830
1630296515THCS Hưng Thịnh http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn 35 6,570 68 63 81 32 4 6 90 530,158
1730296516THCS Vĩnh Tuy http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn 66 6,304 5 141 588 4 4 3 99 792,764
1830296517THCS Vĩnh Hồng http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn 280 9,683 432 35 461 86 7 3 125 1,356,592
1930296518THCS Hùng Thắng http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn 843 7,174 703 83 1,407 202 32 7 249 2,262,155
2030296519THCS Vũ Hữu http://vuhuu.edu.vn 461 10,264 1,097 907 2,151 259 40 12 671 13,625,137
2130296401TH Tân Hồng http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn 116 8,722 13 12 13 76 16 4 125 3,747,861
2230296402TH Bình Minh http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn 61 7,012 12 8 6 71 3 1 99 3,648,575
2330296403TH Thái Hoà http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn 48 6,976 99 0 31 62 6 1 44 3,666,053
2430296404TH Thái Dương http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn 84 7,822 79 9 183 72 48 2 66 4,010,186
2530296405TH Thúc Kháng http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn 100 6,248 44 5 23 70 5 5 95 3,669,590
2630296406TH Bình Xuyên http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn 35 9,357 223 24 21 49 3 5 418 3,922,565
2730296407TH Thái Học http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn 47 8,826 34 2 6 70 5 3 125 3,966,729
2830296408TH Hồng Khê http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn 20 5,869 36 4 20 70 3 1 95 3,680,385
2930296409TH Cổ Bì http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn 204 6,675 103 6 15 94 26 5 140 3,786,226
3030296410TH Tân Việt http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn 52 7,890 117 7 7 72 6 4 77 3,817,551
3130296411TH Long Xuyên http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn 73 7,676 115 0 2 80 3 1 80 3,791,659
3230296412TH Nhân Quyền http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn 75 8,900 31 5 12 70 3 2 193 3,707,379
3330296413TH Tráng Liệt http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn 183 7,677 229 108 393 133 3 4 138 4,107,983
3430296414TH Kẻ Sặt http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn 131 5,916 42 8 21 70 5 6 4,118 4,400,594
3530296415TH Hưng Thịnh http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn 80 5,775 35 5 20 87 24 4 61 3,590,505
3630296416TH Vĩnh Tuy http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn 152 7,603 273 419 1,529 209 51 5 160 596,348
3730296417TH Vĩnh Hồng http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn 31 7,658 21 7 20 70 3 2 73 3,755,947
3830296418TH Hùng Thắng http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn 149 7,509 43 7 25 181 8 6 58 3,664,840
3930296301MN Tân Hồng http://bg-mntanhong.haiduong.edu.vn 18 0 19 1 1 0 6 1 65 140,125
4030296302MN Bình Minh http://bg-mnbinhminh.haiduong.edu.vn 16 0 17 1 1 0 6 7 15 129,223
4130296303MN Thái Hoà http://bg-mnthaihoa.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 21 118,785
4230296304MN Thái Dương http://bg-mn.thaiduonghaiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 1 104,559
4330296305MN Thúc Kháng http://bg-mnthuckhang.haiduong.edu.vn 18 0 17 1 1 0 6 2 58 122,981
4430296306MN Bình Xuyên http://bg-mnbinhxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 1 11 138,059
4530296307MN Thái Học http://bg-mnthaihoc.haiduong.edu.vn 16 0 24 1 1 0 6 1 67 137,670
4630296308MN Hồng Khê http://bg-mnhongkhe.haiduong.edu.vn 16 0 18 1 1 0 6 1 42 119,156
4730296309MN Cổ Bì http://bg-mncobi.haiduong.edu.vn 15 0 19 1 1 0 6 1 10 116,995
4830296310MN Tân Việt http://bg-mntanviet.haiduong.edu.vn 19 0 18 1 1 0 6 2 18 130,657
4930296311MN Long xuyên http://bg-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 20 1 1 0 6 4 28 161,577
5030296312MN Nhân Quyền http://bg-mnnhanquyen.haiduong.edu.vn 8 0 18 8 50 0 6 1 11 134,725
5130296313MN Tráng Liệt http://bg-mntrangliet.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 6 35 120,053
5230296314MN Kẻ sặt http://bg-mnkesat.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 38 137,435
5330296315MN Hưng Thịnh http://bg-mnhungthinh.haiduong.edu.vn 23 0 18 1 1 0 6 1 29 137,035
5430296316MN Vĩnh Tuy http://bg-mnvinhtuy.haiduong.edu.vn 21 0 18 1 1 0 6 1 16 133,762
5530296317MN Vĩnh Hồng http://bg-mnvinhhong.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 2 143 124,627
5630296318MN Hùng Thắng http://bg-mnhungthang.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 18 120,113
5730296319MN Sao Mai http://bg-mnsaomai.haiduong.edu.vn 17 0 19 1 1 0 6 1 10 131,260
5830296320MN Kids House http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 3 22 114,624
5930296321MN Hoa Thủy Tiên http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/ 38 0 17 1 1 0 6 1 2 116,954
6030296322MN Sao Mai Xanh http://bg-mnsaomaixanh.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 8 116,260
   Tổng số4,993270,1497,6002,1438,6053,17680018710,650106,813,279
 
Đăng nhập