UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 14,066,483 (Hôm nay: 61 online: 39) Toàn huyện: 102,663,634 (Hôm nay: 2,647 online: 236) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 08.08.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130296901TT GDTX Huyện http://ttgdtx.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230296501THCS Tân Hồng http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn 84 6,320 189 45 81 37 23 5 8 1,069,918
330296502THCS Bình Minh http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn 14 4,954 212 0 1 19 5 5 11 832,173
430296503THCS Thái Hòa http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn 137 7,126 469 0 156 76 7 15 31 2,000,999
530296504THCS Thái Dương http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn 38 6,919 54 36 108 31 14 8 8 1,011,834
630296505THCS Thúc Kháng http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn 114 6,864 46 16 116 98 4 5 7 942,858
730296506THCS Bình Xuyên http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn 31 8,661 601 66 326 64 33 4 15 1,658,874
830296507THCS Thái Học http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn 63 5,983 253 5 13 57 5 9 18 1,524,786
930296508THCS Hồng Khê http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn 39 6,131 49 5 15 18 4 4 19 899,587
1030296509THCS Cổ Bì http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn 36 6,640 60 3 11 66 5 6 301 958,963
1130296510THCS Tân Việt http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn 60 4,808 114 8 108 7 4 11 13 916,041
1230296511THCS Long Xuyên http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn 100 5,398 476 20 295 56 41 12 15 1,965,886
1330296512THCS Nhân Quyền http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn 107 7,073 166 15 59 124 4 4 15 1,094,659
1430296513THCS Tráng Liệt http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn 278 9,420 462 6 73 133 205 5 21 2,393,394
1530296514THCS Kẻ Sặt http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn 117 7,182 39 23 91 176 4 6 13 1,148,514
1630296515THCS Hưng Thịnh http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn 34 6,557 66 63 81 32 4 5 11 480,761
1730296516THCS Vĩnh Tuy http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn 56 6,175 5 141 588 4 4 4 6 728,629
1830296517THCS Vĩnh Hồng http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn 250 9,581 399 35 459 86 7 4 5 1,260,896
1930296518THCS Hùng Thắng http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn 773 6,780 647 83 1,333 202 32 9 21 2,055,830
2030296519THCS Vũ Hữu http://vuhuu.edu.vn 458 10,133 1,075 835 1,995 259 40 10 48 13,121,927
2130296401TH Tân Hồng http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn 106 8,280 13 12 13 76 16 4 3 3,693,235
2230296402TH Bình Minh http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn 55 6,634 12 8 6 71 3 5 111 3,603,640
2330296403TH Thái Hoà http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn 38 6,778 99 0 31 62 6 5 6 3,631,865
2430296404TH Thái Dương http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn 77 7,524 79 9 130 72 48 2 91 3,969,459
2530296405TH Thúc Kháng http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn 84 6,689 111 5 23 70 5 3 6 3,620,284
2630296406TH Bình Xuyên http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn 22 8,626 205 24 21 49 3 7 10 3,839,128
2730296407TH Thái Học http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn 42 8,826 31 2 6 70 5 6 12 3,899,788
2830296408TH Hồng Khê http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn 18 5,710 36 4 20 70 3 4 2 3,634,265
2930296409TH Cổ Bì http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn 161 5,850 95 6 14 94 26 5 5 3,724,752
3030296410TH Tân Việt http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn 28 8,663 115 7 2 70 3 5 12 3,762,149
3130296411TH Long Xuyên http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn 47 5,706 108 0 2 82 3 4 5 3,742,819
3230296412TH Nhân Quyền http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn 63 8,625 31 5 12 70 3 7 15 3,659,401
3330296413TH Tráng Liệt http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn 156 8,918 207 67 241 133 3 3 9 4,046,155
3430296414TH Kẻ Sặt http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn 104 5,565 40 8 21 70 5 8 9 3,966,978
3530296415TH Hưng Thịnh http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn 75 5,775 35 5 20 70 3 5 8 3,558,299
3630296416TH Vĩnh Tuy http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn 137 7,380 267 379 1,370 209 51 5 9 536,811
3730296417TH Vĩnh Hồng http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn 31 7,557 21 7 20 70 3 3 1 3,709,608
3830296418TH Hùng Thắng http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn 134 7,372 43 7 25 181 8 2 201 3,625,669
3930296301MN Tân Hồng http://bg-mntanhong.haiduong.edu.vn 8 0 18 8 50 0 6 1 150 126,891
4030296302MN Bình Minh http://bg-mnbinhminh.haiduong.edu.vn 16 0 17 1 1 0 6 1 40 112,955
4130296303MN Thái Hoà http://bg-mnthaihoa.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 14 112,522
4230296304MN Thái Dương http://bg-mn.thaiduonghaiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 3 99,218
4330296305MN Thúc Kháng http://bg-mnthuckhang.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 168 113,446
4430296306MN Bình Xuyên http://bg-mnbinhxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 1 30 126,745
4530296307MN Thái Học http://bg-mnthaihoc.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 1 2 113,908
4630296308MN Hồng Khê http://bg-mnhongkhe.haiduong.edu.vn 16 0 18 1 1 0 6 1 2 112,425
4730296309MN Cổ Bì http://bg-mncobi.haiduong.edu.vn 15 0 19 1 1 0 6 1 2 110,878
4830296310MN Tân Việt http://bg-mntanviet.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 11 116,303
4930296311MN Long xuyên http://bg-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 20 1 1 0 6 1 67 151,874
5030296312MN Nhân Quyền http://bg-mnnhanquyen.haiduong.edu.vn 8 0 18 8 50 0 6 2 116 126,838
5130296313MN Tráng Liệt http://bg-mntrangliet.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 1 2 111,392
5230296314MN Kẻ sặt http://bg-mnkesat.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 127 125,122
5330296315MN Hưng Thịnh http://bg-mnhungthinh.haiduong.edu.vn 21 0 18 1 1 0 6 1 1 126,708
5430296316MN Vĩnh Tuy http://bg-mnvinhtuy.haiduong.edu.vn 20 0 18 1 1 0 6 1 20 124,979
5530296317MN Vĩnh Hồng http://bg-mnvinhhong.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 2 54 115,762
5630296318MN Hùng Thắng http://bg-mnhungthang.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 184 112,756
5730296319MN Sao Mai http://bg-mnsaomai.haiduong.edu.vn 17 0 19 1 1 0 6 1 115 120,597
5830296320MN Kisd House http://bg-mnkisdhouse.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 1 438 111,481
   Tổng số4,458263,1837,2901,9948,0043,1347622362,647102,663,634
 
Đăng nhập