UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 14,217,236 (Hôm nay: 109 online: 27) Toàn huyện: 103,735,237 (Hôm nay: 1,265 online: 148) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 08.08.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130296901TT GDTX Huyện http://ttgdtx.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230296501THCS Tân Hồng http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn 90 6,325 195 45 81 37 23 3 25 1,090,442
330296502THCS Bình Minh http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn 14 5,024 213 0 1 19 5 6 17 850,930
430296503THCS Thái Hòa http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn 140 7,161 477 0 156 76 7 9 81 2,049,364
530296504THCS Thái Dương http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn 39 6,894 54 36 108 31 14 5 32 1,029,368
630296505THCS Thúc Kháng http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn 117 6,935 46 16 116 98 4 1 19 960,215
730296506THCS Bình Xuyên http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn 31 9,264 601 66 326 64 33 4 52 1,686,786
830296507THCS Thái Học http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn 65 6,027 257 5 13 57 5 4 29 1,554,768
930296508THCS Hồng Khê http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn 39 6,166 51 6 15 18 4 3 23 919,184
1030296509THCS Cổ Bì http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn 36 6,691 67 3 11 80 5 3 11 976,817
1130296510THCS Tân Việt http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn 62 4,840 114 8 108 7 4 2 31 933,027
1230296511THCS Long Xuyên http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn 105 5,433 482 20 304 56 41 2 33 1,991,937
1330296512THCS Nhân Quyền http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn 112 6,736 169 15 59 124 4 8 27 1,128,823
1430296513THCS Tráng Liệt http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn 280 9,578 471 6 79 133 206 4 43 2,421,670
1530296514THCS Kẻ Sặt http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn 117 7,217 39 23 91 176 4 1 18 1,168,454
1630296515THCS Hưng Thịnh http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn 34 6,570 68 63 81 32 4 5 21 491,949
1730296516THCS Vĩnh Tuy http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn 59 6,245 5 141 588 4 4 1 24 744,818
1830296517THCS Vĩnh Hồng http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn 258 9,581 405 35 459 86 7 1 31 1,281,444
1930296518THCS Hùng Thắng http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn 794 6,780 666 83 1,364 202 32 3 55 2,118,914
2030296519THCS Vũ Hữu http://vuhuu.edu.vn 458 10,134 1,082 835 2,031 259 40 15 119 13,229,567
2130296401TH Tân Hồng http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn 111 8,439 13 12 13 76 16 2 12 3,708,451
2230296402TH Bình Minh http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn 58 6,634 12 8 6 71 3 1 106 3,613,729
2330296403TH Thái Hoà http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn 38 6,804 99 0 31 62 6 1 12 3,639,475
2430296404TH Thái Dương http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn 79 7,573 79 9 157 72 48 3 57 3,977,067
2530296405TH Thúc Kháng http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn 86 6,778 111 5 23 70 5 2 26 3,631,312
2630296406TH Bình Xuyên http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn 27 8,763 213 24 21 49 3 2 27 3,860,714
2730296407TH Thái Học http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn 42 8,826 31 2 6 70 5 2 22 3,915,601
2830296408TH Hồng Khê http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn 19 5,825 36 4 20 70 3 2 20 3,646,718
2930296409TH Cổ Bì http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn 164 6,665 97 6 15 94 26 1 30 3,740,095
3030296410TH Tân Việt http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn 31 7,822 115 7 2 70 3 4 26 3,775,098
3130296411TH Long Xuyên http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn 56 5,777 108 0 2 80 3 2 2 3,754,062
3230296412TH Nhân Quyền http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn 65 8,733 31 5 12 70 3 3 2 3,671,179
3330296413TH Tráng Liệt http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn 157 9,177 209 67 301 133 3 3 25 4,061,294
3430296414TH Kẻ Sặt http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn 112 5,629 41 8 21 70 5 3 16 3,980,064
3530296415TH Hưng Thịnh http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn 76 5,775 35 5 20 70 3 1 9 3,566,205
3630296416TH Vĩnh Tuy http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn 143 7,603 267 381 1,406 209 51 3 31 552,549
3730296417TH Vĩnh Hồng http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn 31 7,616 21 7 20 70 3 2 9 3,721,291
3830296418TH Hùng Thắng http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn 138 7,372 43 7 25 181 8 3 16 3,636,058
3930296301MN Tân Hồng http://bg-mntanhong.haiduong.edu.vn 16 0 19 1 1 0 6 1 2 130,728
4030296302MN Bình Minh http://bg-mnbinhminh.haiduong.edu.vn 16 0 17 1 1 0 6 1 2 119,723
4130296303MN Thái Hoà http://bg-mnthaihoa.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 2 4 113,540
4230296304MN Thái Dương http://bg-mn.thaiduonghaiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 1 103,084
4330296305MN Thúc Kháng http://bg-mnthuckhang.haiduong.edu.vn 18 0 17 1 1 0 6 1 19 115,941
4430296306MN Bình Xuyên http://bg-mnbinhxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 2 3 129,757
4530296307MN Thái Học http://bg-mnthaihoc.haiduong.edu.vn 15 0 24 1 1 0 6 1 16 122,511
4630296308MN Hồng Khê http://bg-mnhongkhe.haiduong.edu.vn 16 0 18 1 1 0 6 2 7 113,532
4730296309MN Cổ Bì http://bg-mncobi.haiduong.edu.vn 15 0 19 1 1 0 6 1 2 111,762
4830296310MN Tân Việt http://bg-mntanviet.haiduong.edu.vn 16 0 18 1 1 0 6 1 8 118,549
4930296311MN Long xuyên http://bg-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 20 1 1 0 6 2 10 154,110
5030296312MN Nhân Quyền http://bg-mnnhanquyen.haiduong.edu.vn 8 0 18 8 50 0 6 1 16 128,895
5130296313MN Tráng Liệt http://bg-mntrangliet.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 1 4 113,593
5230296314MN Kẻ sặt http://bg-mnkesat.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 5 129,434
5330296315MN Hưng Thịnh http://bg-mnhungthinh.haiduong.edu.vn 21 0 18 1 1 0 6 1 3 128,252
5430296316MN Vĩnh Tuy http://bg-mnvinhtuy.haiduong.edu.vn 21 0 18 1 1 0 6 1 4 126,574
5530296317MN Vĩnh Hồng http://bg-mnvinhhong.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 2 5 118,173
5630296318MN Hùng Thắng http://bg-mnhungthang.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 5 114,826
5730296319MN Sao Mai http://bg-mnsaomai.haiduong.edu.vn 17 0 19 1 1 0 6 2 2 125,060
5830296320MN Kids House http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 1 2 111,932
5930296321MN Hoa Thủy Tiên http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/ 15 0 17 1 1 0 6 1 5 112,900
6030296322MN Sao Mai Xanh http://bg-mnsaomaixanh.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 1 112,922
   Tổng số4,619265,4127,4241,9928,1633,1467751481,265103,735,237
 
Đăng nhập