UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 14,591,745 (Hôm nay: 77 online: 135) Toàn huyện: 105,421,589 (Hôm nay: 1,181 online: 239) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 08.08.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130296901TT GDTX Huyện http://ttgdtx.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230296501THCS Tân Hồng http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn 94 6,576 201 45 81 37 23 2 6 1,130,909
330296502THCS Bình Minh http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn 16 5,077 221 0 20 19 5 7 15 897,396
430296503THCS Thái Hòa http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn 143 7,228 484 0 156 76 7 8 45 2,148,596
530296504THCS Thái Dương http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn 43 6,895 54 36 108 31 14 4 15 1,065,621
630296505THCS Thúc Kháng http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn 122 7,008 46 16 116 98 4 1 4 995,896
730296506THCS Bình Xuyên http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn 31 9,269 603 66 326 64 33 3 14 1,742,287
830296507THCS Thái Học http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn 70 6,132 279 5 13 57 5 4 8 1,651,449
930296508THCS Hồng Khê http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn 40 6,233 55 6 15 18 4 3 1 957,862
1030296509THCS Cổ Bì http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn 35 6,711 69 3 11 88 5 15 28 1,008,746
1130296510THCS Tân Việt http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn 63 4,964 114 8 108 7 4 3 11 965,896
1230296511THCS Long Xuyên http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn 111 5,433 488 20 310 56 41 2 18 2,046,167
1330296512THCS Nhân Quyền http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn 116 6,949 172 15 59 124 4 4 36 1,191,471
1430296513THCS Tráng Liệt http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn 280 9,645 474 6 79 133 207 2 240 2,475,487
1530296514THCS Kẻ Sặt http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn 118 7,421 43 23 91 176 4 3 20 1,211,340
1630296515THCS Hưng Thịnh http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn 35 6,570 68 63 81 32 4 8 12 517,872
1730296516THCS Vĩnh Tuy http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn 66 6,303 5 141 588 4 4 3 14 777,279
1830296517THCS Vĩnh Hồng http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn 275 9,683 422 35 460 86 7 3 36 1,330,619
1930296518THCS Hùng Thắng http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn 834 7,174 687 83 1,405 202 32 6 22 2,225,275
2030296519THCS Vũ Hữu http://vuhuu.edu.vn 458 10,259 1,092 855 2,098 259 40 10 46 13,481,413
2130296401TH Tân Hồng http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn 116 8,722 13 12 13 76 16 2 9 3,732,744
2230296402TH Bình Minh http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn 60 7,020 12 8 6 71 3 4 25 3,635,131
2330296403TH Thái Hoà http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn 46 6,976 99 0 31 62 6 5 5 3,656,264
2430296404TH Thái Dương http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn 83 7,798 79 9 183 72 48 3 68 3,997,912
2530296405TH Thúc Kháng http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn 98 6,874 111 5 23 70 5 2 23 3,654,108
2630296406TH Bình Xuyên http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn 33 9,457 219 24 21 49 3 2 7 3,896,566
2730296407TH Thái Học http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn 47 8,826 34 2 6 70 5 1 10 3,948,681
2830296408TH Hồng Khê http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn 20 5,869 36 4 20 70 3 2 69 3,667,855
2930296409TH Cổ Bì http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn 195 6,670 100 6 15 94 26 4 18 3,767,028
3030296410TH Tân Việt http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn 52 7,890 115 7 2 70 3 18 24 3,801,239
3130296411TH Long Xuyên http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn 69 7,651 112 0 2 80 3 14 14 3,777,115
3230296412TH Nhân Quyền http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn 72 8,900 31 5 12 70 3 3 9 3,692,354
3330296413TH Tráng Liệt http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn 174 7,333 224 108 360 133 3 2 9 4,089,450
3430296414TH Kẻ Sặt http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn 128 5,936 42 8 21 70 5 16 26 4,003,104
3530296415TH Hưng Thịnh http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn 78 5,775 35 5 20 87 24 31 16 3,580,051
3630296416TH Vĩnh Tuy http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn 148 7,603 273 419 1,525 209 51 2 21 580,213
3730296417TH Vĩnh Hồng http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn 31 7,658 21 7 20 70 3 2 7 3,742,173
3830296418TH Hùng Thắng http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn 148 7,509 43 7 25 181 8 1 82 3,654,527
3930296301MN Tân Hồng http://bg-mntanhong.haiduong.edu.vn 18 0 19 1 1 0 6 1 14 133,440
4030296302MN Bình Minh http://bg-mnbinhminh.haiduong.edu.vn 16 0 17 1 1 0 6 1 10 123,352
4130296303MN Thái Hoà http://bg-mnthaihoa.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 3 115,635
4230296304MN Thái Dương http://bg-mn.thaiduonghaiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 1 103,498
4330296305MN Thúc Kháng http://bg-mnthuckhang.haiduong.edu.vn 18 0 17 1 1 0 6 2 17 118,741
4430296306MN Bình Xuyên http://bg-mnbinhxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 3 1 133,911
4530296307MN Thái Học http://bg-mnthaihoc.haiduong.edu.vn 16 0 24 1 1 0 6 3 5 132,517
4630296308MN Hồng Khê http://bg-mnhongkhe.haiduong.edu.vn 16 0 18 1 1 0 6 1 9 115,648
4730296309MN Cổ Bì http://bg-mncobi.haiduong.edu.vn 15 0 19 1 1 0 6 1 14 113,670
4830296310MN Tân Việt http://bg-mntanviet.haiduong.edu.vn 19 0 18 1 1 0 6 1 4 125,794
4930296311MN Long xuyên http://bg-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 20 1 1 0 6 1 2 157,773
5030296312MN Nhân Quyền http://bg-mnnhanquyen.haiduong.edu.vn 8 0 18 8 50 0 6 2 10 131,458
5130296313MN Tráng Liệt http://bg-mntrangliet.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 2 1 116,516
5230296314MN Kẻ sặt http://bg-mnkesat.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 2 12 133,232
5330296315MN Hưng Thịnh http://bg-mnhungthinh.haiduong.edu.vn 22 0 18 1 1 0 6 1 2 131,132
5430296316MN Vĩnh Tuy http://bg-mnvinhtuy.haiduong.edu.vn 21 0 18 1 1 0 6 1 4 129,358
5530296317MN Vĩnh Hồng http://bg-mnvinhhong.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 1 21 120,650
5630296318MN Hùng Thắng http://bg-mnhungthang.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 2 1 117,221
5730296319MN Sao Mai http://bg-mnsaomai.haiduong.edu.vn 17 0 19 1 1 0 6 2 7 127,368
5830296320MN Kids House http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 1 1 113,185
5930296321MN Hoa Thủy Tiên http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/ 38 0 17 1 1 0 6 2 7 115,062
6030296322MN Sao Mai Xanh http://bg-mnsaomaixanh.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 2 2 114,332
   Tổng số4,914269,9977,5772,0918,5013,1717972391,181105,421,589
 
Đăng nhập