UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đăng nhập
THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 08.08.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTRUY CẬP HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteOnlineTruy cập
130296901TT GDTX Huyện http://ttgdtx.haiduong.edu.vn 00
230296501THCS Tân Hồng http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn 2883
330296502THCS Bình Minh http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn 1516
430296503THCS Thái Hòa http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn 72,444
530296504THCS Thái Dương http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn 4774
630296505THCS Thúc Kháng http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn 2538
730296506THCS Bình Xuyên http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn 51,140
830296507THCS Thái Học http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn 41,034
930296508THCS Hồng Khê http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn 6877
1030296509THCS Cổ Bì http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn 51,020
1130296510THCS Tân Việt http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn 5907
1230296511THCS Long Xuyên http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn 8967
1330296512THCS Nhân Quyền http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn 3927
1430296513THCS Tráng Liệt http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn 41,081
1530296514THCS Kẻ Sặt http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn 2809
1630296515THCS Hưng Thịnh http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn 8564
1730296516THCS Vĩnh Tuy http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn 7809
1830296517THCS Vĩnh Hồng http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn 7805
1930296518THCS Hùng Thắng http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn 112,239
2030296519THCS Vũ Hữu http://vuhuu.edu.vn 46,498
2130296401TH Tân Hồng http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn 2780
2230296402TH Bình Minh http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn 5587
2330296403TH Thái Hoà http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn 5392
2430296404TH Thái Dương http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn 126,837
2530296405TH Thúc Kháng http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn 2372
2630296406TH Bình Xuyên http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn 2858
2730296407TH Thái Học http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn 1565
2830296408TH Hồng Khê http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn 1458
2930296409TH Cổ Bì http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn 2899
3030296410TH Tân Việt http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn 3522
3130296411TH Long Xuyên http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn 2543
3230296412TH Nhân Quyền http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn 1734
3330296413TH Tráng Liệt http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn 31,301
3430296414TH Kẻ Sặt http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn 1531
3530296415TH Hưng Thịnh http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn 1304
3630296416TH Vĩnh Tuy http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn 61,056
3730296417TH Vĩnh Hồng http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn 5346
3830296418TH Hùng Thắng http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn 1366
3930296301MN Tân Hồng http://bg-mntanhong.haiduong.edu.vn 02
4030296302MN Bình Minh http://bg-mnbinhminh.haiduong.edu.vn 03
4130296303MN Thái Hoà http://bg-mnthaihoa.haiduong.edu.vn 03
4230296304MN Thái Dương http://bg-mn.thaiduonghaiduong.edu.vn 01
4330296305MN Thúc Kháng http://bg-mnthuckhang.haiduong.edu.vn 013
4430296306MN Bình Xuyên http://bg-mnbinhxuyen.haiduong.edu.vn 023
4530296307MN Thái Học http://bg-mnthaihoc.haiduong.edu.vn 08
4630296308MN Hồng Khê http://bg-mnhongkhe.haiduong.edu.vn 02
4730296309MN Cổ Bì http://bg-mncobi.haiduong.edu.vn 07
4830296310MN Tân Việt http://bg-mntanviet.haiduong.edu.vn 04
4930296311MN Long xuyên http://bg-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn 01
5030296312MN Nhân Quyền http://bg-mnnhanquyen.haiduong.edu.vn 025
5130296313MN Tráng Liệt http://bg-mntrangliet.haiduong.edu.vn 01
5230296314MN Kẻ sặt http://bg-mnkesat.haiduong.edu.vn 08
5330296315MN Hưng Thịnh http://bg-mnhungthinh.haiduong.edu.vn 018
5430296316MN Vĩnh Tuy http://bg-mnvinhtuy.haiduong.edu.vn 012
5530296317MN Vĩnh Hồng http://bg-mnvinhhong.haiduong.edu.vn 06
5630296318MN Hùng Thắng http://bg-mnhungthang.haiduong.edu.vn 010
5730296319MN Sao Mai http://bg-mnsaomai.haiduong.edu.vn 010
5830296320MN Kisd House http://bg-mnkisdhouse.haiduong.edu.vn 06
   Tổng số truy cập12972,446
 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo