UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 14,713,004 (Hôm nay: 548 online: 16) Toàn huyện: 105,659,952 (Hôm nay: 25,389 online: 541) Đăng nhập
UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 148/PGD&ĐT-THCS
V/v Hướng dẫn kiểm tra cuối học kì II
năm học 2018 - 2019
Bình Giang, ngày 08 tháng 4 năm 2019    
 
 
            Kính gửi: Các trường THCS trong huyện.
          Thực hiện công văn số 490/SGD&ĐT-GDTrH ngày 03/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn kiểm tra cuối học kỳ, chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và xét tốt nghiệp lớp 9 THCS;
         Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Giang hướng dẫn tổ chức kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2018 - 2019 đối với các trường THCS như sau:
          1. Mục đích yêu cầu
          1.1. Đảm bảo đánh giá đúng chất lượng học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất, góp phần tạo chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động dạy và học và nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường trung học, giúp học sinh các lớp nhất là học sinh lớp 9 rèn kỹ năng làm bài kiểm tra.
          1.2. Tăng cường công tác quản lý, xây dựng nề nếp kiểm tra đánh giá, nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện trong đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực, thực hiện Quy chế chuyên môn, nề nếp, kỷ cương dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
          1.3. Việc kiểm tra chất lượng học kỳ phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, đúng quy định.
          1.4. Trước khi kiểm tra, học sinh phải được ôn tập theo quy định của chương trình và có đủ cơ số điểm tối thiểu ở tất cả các môn học theo đúng Thông tư số 58/2011/TT-BGD&ĐT ngày 12/12/2011 Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT của Bộ GD&ĐT.
  2. Đối tượng, thời gian kiểm tra
  2.1. Đối tượng: Học sinh các khối lớp 6, 7, 8, 9.
  2.2. Thời gian kiểm tra
Hiệu trưởng chỉ đạo rà soát toàn bộ việc thực hiện chương trình ở các khối lớp, đặc biệt là lớp 9 theo đúng Kế hoạch năm học đã được phê duyệt, phù hợp với hướng dẫn Khung kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 và Lịch kiểm tra của Phòng GD&ĐT để chủ động tổ chức cho học sinh kiểm tra các môn Công nghệ, Thể Dục, Tin học, Mĩ thuật, Âm nhạc và GDCD. Thời gian kiểm tra các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Do phòng ra đề. Môn Ngữ văn và Toán mỗi khối có 2 mã đề/ môn. Môn Tiếng Anh mỗi khối có 2 mã đề/ chương trình) và các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí (Do trường ra đề) cụ thể như sau:
Ngày 25/4/2019 (Thứ 5):
- 7h30': KTHK II môn Tiếng Anh lớp 9 (Thời gian: 45 phút); 
- 8h45’: KTHK II môn Toán lớp 9 (90 phút);
- 13h30': Kiểm tra môn Ngữ văn lớp 9 (90 phút);
- 15h30': Kiểm tra HK II lớp 9 theo lịch của nhà trường (nếu có);
- 16h15’: Nộp và nhận bài Kiểm tra HKII môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh (Địa điểm: Phòng GD&ĐT).
Ngày 26-27/4/2019 (Thứ 6,7): Tiếp tục kiểm tra học kỳ II các môn còn lại của lớp 9 theo lịch của nhà trường.
Ngày 11/5/2019 (Thứ 7):
- 7h30': KTHK II môn Tiếng Anh lớp 6, 7, 8 (Thời gian: 45 phút + 5 phút); 
- 8h45': KTHK II môn Toán lớp 6, 7, 8 (90 phút);
Ngày 13/5/2019 (Thứ 2):
- 7h30': KTHK II môn Ngữ văn lớp 6, 7, 8 (90 phút);
- 9h30': Kiểm tra HKII các môn khác lớp 6, 7, 8 theo lịch của trường;
- Từ 13h30': Kiểm tra HKII các môn khác theo lịch của trường (nếu có);
- 14h00’: Nộp và nhận bài Kiểm tra HKII môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh (Địa điểm: Phòng GD&ĐT).
Ngày 14/5/2019 (Thứ 3): Tiếp tục kiểm tra học kỳ II các môn còn lại lớp 6, 7, 8 theo lịch của nhà trường.
3. Cách thức tổ chức kiểm tra, xếp chỗ ngồi học sinh
Với các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh lớp 9: Xếp học sinh trong khối ngồi theo thứ tự chữ cái A, B, C,...
Trường chủ động xây dựng lịch kiểm tra các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí lớp 9 trong các buổi sáng theo lịch kiểm tra trên và xếp học sinh trong khối ngồi theo thứ tự chữ cái A, B, C,... Mỗi buổi kiểm tra không quá 3 tiết.
Các môn Công nghệ, Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục và GDCD lớp 9: Học sinh làm bài kiểm tra theo đơn vị lớp do giáo viên bộ môn dạy từng lớp thực hiện.
Với các môn Ngữ văn, Toán lớp 6, 7, 8: Xếp học sinh ngồi xen kẽ 3 khối đó với nhau.
Với môn Tiếng Anh lớp 6, 7, 8: Xếp học sinh ngồi ghép nửa khối 8 với khối 6 và nửa khối 8 với khối 7 (công thức: 6 + 8 và 7 + 8).   
Các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí lớp 6, 7, 8: Các trường tự xây dựng lịch kiểm tra theo lịch trên sao cho mỗi buổi kiểm tra không quá 3 tiết, học sinh được xếp ngồi xen kẽ 3 khối 6, 7, 8, theo đề kiểm tra chung 01 đề/khối (Trong đó Hóa học ngồi xen kẽ khối 8, 9).
Các môn Công nghệ, Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Tin học GDCD lớp 6, 7, 8: Học sinh làm bài kiểm tra theo đơn vị lớp do giáo viên bộ môn dạy từng lớp thực hiện.
Quy định mỗi phòng kiểm tra không quá 40 học sinh. Những học sinh yếu nên được bố trí cho kiểm tra riêng vào 01 phòng nhưng vẫn theo nguyên tắc xếp đan xen như trên. Nhà trường bố trí bàn ghế đủ chỗ ngồi cho học sinh làm bài kiểm tra, đảm bảo khoảng cách để tránh học sinh quay cóp, trao đổi trong quá trình làm bài.
Việc kiểm tra kỹ năng Nói môn Tiếng Anh của học sinh học sinh (tất cả các khối lớp học chương trình thí điểm và chương trình cũ) được bố trí tổ chức vào các buổi chiều các ngày trong tuần kiểm tra. Lãnh đạo nhà trường căn cứ điều kiện cơ sở vật chất và số lượng giáo viên của trường mình để xây dựng lịch kiểm tra kỹ năng Nói song nhất thiết phải đưa vào Kế hoạch kiểm tra học kỳ II, báo cáo Phòng GD&ĐT qua email để phục vụ công tác quản lý, kiểm tra của Phòng.
III. Tổ chức thực hiện
          1. Hình thức tổ chức kiểm tra
Phòng Giáo dục và Đào tạo ra đề ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh lớp 6, 7, 8, 9, các môn còn lại trường tự ra đề. Trường có học sinh khuyết tật phải tự phân công giáo viên ra đề các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh dành cho học sinh thuộc đối tượng này.
2. Quy trình ra đề, coi, chấm bài kiểm tra
          2.1. Ban biên soạn đề
          Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Ban biên soạn đề kiểm tra học kỳ II, tổ in sao đề các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh lớp 6, 7, 8, 9. Hiệu trưởng trường THCS ra quyết định thành lập Ban biên soạn đề kiểm tra, tổ in sao đề các môn còn lại.
          Thành phần Ban biên soạn đề:
          * Cấp huyện
          Trưởng ban: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
          Phó trưởng ban: Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
          Ủy viên: Là chuyên viên, giáo viên cốt cán trong Hội đồng bộ môn và các giáo viên có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt được lựa chọn trong huyện.
          * Cấp trường
          Trưởng ban: Hiệu trưởng;
          Phó trưởng ban: Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn;
          Ủy viên: Là giáo viên từng bộ môn có năng lực và phẩm chất đạo đức;
          Thư ký: Tổ trưởng chuyên môn.
          2.2. Quy trình ra đề
          Mỗi giáo viên dạy phải ra 1 đề đề xuất cho khối lớp mình đang dạy (Nếu mỗi khối chỉ có một giáo viên dạy thì phải biên soạn 2 đề). Đề đề xuất phải đảm bảo bí mật, giáo viên không được luyện trước cho học sinh.
          Trên cơ sở các đề giới thiệu, Ban biên soạn đề lựa chọn tổng hợp thành đề kiểm tra chính thức, sao in và niêm phong đề khối 9 chậm nhất ngày 18/4/2019; khối 6, 7, 8 chậm nhất ngày 02/5/2019.
Yêu cầu về thời gian, nội dung đề kiểm tra:
- Về kiến thức đề kiểm tra các môn nằm trong chương trình học kỳ II đến hết tuần 31 (đối với lớp 9) và đến hết tuần 33 (đối với lớp 6, 7, 8) Theo PPCT Sở GD&ĐT ban hành từ năm học 2012 - 2013. Những lớp học bị học chậm chương trình môn học do mất tiết học vào các ngày nghỉ thì trường bố trí lịch học bù cho học sinh trước khi kiểm tra học kỳ để đảm bảo nội dung kiểm tra học kỳ II vào phần kiến thức học sinh đã được học chính khóa. Phòng GD&ĐT không xây dựng nội dung ôn tập chi tiết cho các môn nên các trường cần cần căn cứ vào thời gian trên để chỉ đạo giáo viên dạy đẩy tiết ôn tập lên sao cho học sinh được ôn tập đầy đủ trước khi làm bài kiểm tra học kỳ II.
- Đề kiểm tra các môn phải được thiết kế theo đúng trình tự biên soạn đề kiểm tra (Ma trận) theo công văn số 8773/BGD&ĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT V/v hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra. Ngoài yêu cầu chính xác, khoa học, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng, có các mức độ phân hóa, phù hợp với đối tượng học sinh, chú trọng đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh, đánh giá theo chủ đề; tăng cường các câu hỏi vận dụng kiến thức liên môn, câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương đất nước để học sinh bày tỏ quan điểm, thái độ của bản thân (đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn). Tuyệt đối không ra đề, câu hỏi, bài tập vào nội dung đã giảm tải hoặc các vấn đề còn đang tranh cãi;
- Hình thức đề kiểm tra về cơ bản theo hình thức tự luận. Riêng đề môn tiếng Anh được thực hiện theo Cấu trúc đề kiểm tra học kì môn tiếng Anh cấp THCS theo Công văn số 1135/SGD&ĐT-GDTrH ngày 08/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương. Cụ thể cần lưu ý một số điểm chính sau: Kỹ năng Nghe: có 02 bài, mỗi bài 5 ý (Tổng 2,0 điểm); kỹ năng Đọc có 03 bài, trong đó bài 1 gồm 5 câu hỏi ghép cặp, bài 2: đọc đoạn văn, chọn từ/cụm từ đúng trong số 3 phương án đã cho để điền vào chỗ trống trong đoạn văn, bài 3: đọc đoạn văn,  tờ rơi, thời gian biểu, thực đơn, thông báo, biển báo, hướng dẫn, thư điện tử, thư tín, câu chuyện ngắn, lý lịch hoặc bài báo để lựa chọn câu trả lời đúng từ 5 câu hỏi trắc nghiệm 3 lựa chọn (Tổng 3,0 điểm); kỹ năng Viết có 02 bài, trong đó bài 1 gồm 5 câu viết theo gợi ý, viết theo hướng dẫn hoặc 5 câu viết lại theo cấu trúc khác, bài 2 có thể là viết một lá thư điện tử/ thư cá nhân/ tin nhắn, lời mời ... hoặc viết một đoạn văn có từ gợi ý hoặc viết theo chủ đề có hướng dẫn (Tổng 3,0 điểm); kỹ năng Nói gồm 2 phần. Phần 1: học sinh nghe câu hỏi và trả lời. Phần 2: học sinh thực hiện hỏi và trả lời dạng hội thoại dựa theo thông tin trên thẻ gợi ý hoặc trả lời câu hỏi theo tình huống cụ thể (Tổng 2,0 điểm).
- Tổng điểm bài kiểm tra viết là 10 điểm. Riêng với môn tiếng Anh (lớp 6, 7, 8, 9 theo chương trình cũ và mới) có thêm phần kiểm tra kỹ năng nói chiếm 2 điểm (được thực hiện khác buổi với buổi kiểm tra viết) nên điểm bài kiểm tra viết môn tiếng Anh chỉ có 8 điểm (Điểm kiểm tra học kỳ môn tiếng Anh là tổng điểm bài kiểm tra viết và bài kiểm tra nói).
- Để thực hiện tốt phần kiểm tra kỹ năng nói, các đơn vị cần bố trí đủ giáo viên Tiếng Anh làm giám khảo cho phần kiểm tra nói. Đối với các trường THCS không có đủ giáo viên Tiếng Anh, cần báo cáo phòng GD&ĐT để cử giáo viên trường khác tham gia hỗ trợ;
           Tổ chức sao in đề kiểm tra: 
- Quy trình biên soạn đề, sao in, quản lý đề phải bảo mật, an toàn, lưu trữ một năm phục vụ cho việc làm đề những năm sau và kiểm tra thẩm định của Phòng và Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo sao in đề kiểm tra môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh tới từng học sinh. Các môn khác các trường tự sao in cho học sinh.
3. Tổ chức coi, chấm
3.1. Coi kiểm tra
 Hiệu trưởng trường THCS ra Quyết định thành lập Hội đồng coi kiểm tra. Các trường tự phân công giáo viên của trường coi kiểm tra.
Mỗi phòng ít nhất có một giáo viên coi kiểm tra, giáo viên coi kiểm tra không được coi môn mình dạy. Giáo viên coi thi phải nhắc học sinh ghi đúng mã đề ở dòng đầu tiên của phần giấy dành cho học sinh làm bài (Học sinh được phát mã đề nào thì phải ghi đúng mã đề đó. Ví dụ: Đề số 1, Đề số 2, Mã đề số 1.1, Mã đề 1.2,…) để giáo viên chấm bài biết, sử dụng đúng Đáp án để chấm
Các trường cần bố trí đủ số đài hoặc máy tính có loa để mở bài nghe cho các phòng kiểm tra (Phần nghe của mỗi khối mất khoảng 7-8 phút nên mỗi phòng kiểm tra gồm 2 khối sẽ mất khoảng 15 phút).                                                    
Trong quá trình tổ chức kiểm tra học kỳ, lãnh đạo nhà trường phải thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý kịp thời vi phạm.
         3.2. Đánh phách, chấm, lên điểm bài kiểm tra
Hiệu trưởng trường THCS Quyết định thành lập Hội đồng chấm bài kiểm tra là các giáo viên có năng lực (không nhất thiết tất cả giáo viên bộ môn đều tham gia chấm). Bài kiểm tra các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí được lãnh đạo trường đánh phách, dọc phách trước khi giao cho giáo viên chấm. Riêng bài kiểm tra các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, Hiệu trưởng chỉ đạo đánh phách theo mã của Phòng GD&ĐT, dọc phách và giao cho văn thư nộp bài kiểm tra về Phòng GD&ĐT sau đó nhận bài về chấm.
Phòng GD&ĐT chỉ đạo chấm chéo trong huyện các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh cả 4 khối 6, 7, 8, 9 như các đợt kiểm tra theo đề chung của huyện.
Giáo viên được phân công chấm bài thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chính xác, khách quan, chú ý cho điểm lẻ vào từng phần, khoanh tròn hoặc gạch chân vào chỗ sai của học sinh, ghi rõ tên giáo viên, trường chấm trong bài làm của học sinh, việc cho điểm và làm tròn điểm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGD&ĐT, giáo viên chấm trực tiếp nhập điểm trên website.
Bài kiểm tra các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh khi nhập điểm xong, Hiệu trưởng giao cho văn thư nộp bài về Phòng GD&ĐT và nhận bài của trường mình mang về giao cho giáo viên bộ môn trả, chữa bài cho học sinh. Nếu học sinh có ý kiến đề nghị chấm lại, sửa điểm hoặc nhập điểm lại, Phó Hiệu trưởng nhà trường sẽ tập hợp và gửi đến các trường theo lịch quy định.
Quy định các bài phải chấm lại, nhập điểm lại gồm:
- Học sinh làm đúng nhưng giáo viên chấm thiếu điểm môn Toán, Tiếng Anh và Ngữ văn từ 0,5 điểm/toàn bài.
- Giáo viên cộng điểm sai từ 0,5 điểm/toàn bài/môn;
- Giáo viên nhập điểm sai trên website từ 0,5 điểm/toàn bài/môn.
Các trường tập hợp và lưu trữ tất cả các bài kiểm tra học kỳ của trường mình một năm để phục vụ công tác thanh, kiểm tra của các cấp.
4. Lịch kiểm tra, lấy đề kiểm tra, học biểu điểm chấm, nộp bài, nhận bài kiểm tra, chữa, trả bài học sinh, vào điểm, hoàn thành chương trình năm học, hoàn thành hồ sơ cuối năm (Thực hiện theo Kế hoạch chuyên môn cấp THCS tháng 4, tháng 5 năm 2019 đã bổ sung ngày 11/4/2019)
Trên đây là hướng dẫn kiểm tra học kỳ II năm học 2018 - 2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường THCS triển khai, thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo ngay về Phòng GD&ĐT để được giải quyết./.
Nơi nhận:
  - Sở GD&ĐT (để báo cáo);
  - Như kính gửi (để thực hiện);
  - Lưu VT, THCS.
 
 
 
 KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
 
   Hoàng Văn Đắc
 
 
BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Đăng nhập