UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 14,594,003 (Hôm nay: 112 online: 43) Toàn huyện: 105,439,279 (Hôm nay: 1,639 online: 291) Đăng nhập
KẾ HOẠCH
Tuyển sinh lớp 6 trường THCS Hùng Thắng năm học 2018 - 2019
 
          Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT, được sửa đổi và bổ sung một số điều tại Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 và Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Các văn bản này gọi tắt là Quy chế tuyển sinh);
          Căn cứ Công văn số 451/SGDĐT-GDTrH ngày 07/5/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở (THCS) năm học 2018-2019;
         Căn cứ Kế hoạch số 251/PGDĐT ngày 12/6/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Giang về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở (THCS) năm học 2018-2019,
         Trường THCS Hùng Thắng  xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2018 - 2019 như sau:
1. Phương thức, đối tượng, chỉ tiêu tuyển sinh
1.1. Phương thức tuyển sinh
         Tuyển sinh học sinh lớp 6 THCS theo phương thức xét tuyển.
1.2. Đối tượng tuyển sinh
         Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học tại địa phương hoặc các xã lân cận có nhu cầu đăng kí học tại trường THCS Hùng Thắng .
Về tuổi đảm bảo đúng độ tuổi quy định (Tuổi của học sinh vào lớp 6 THCS là 11). Các trường hợp quá tuổi, thiếu tuổi thực hiện theo quy định tại Điều 37 của Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/03/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Điều lệ trường trung học), nếu có trường hợp khác ngoài quy định tại Điều 37 phải báo cáo xin ý kiến phòng GD&ĐT để được giải quyết.
1.3. Chỉ tiêu tuyển sinh
          Căn cứ vào số lượng học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình tiểu học tại địa phươnào THCS  và số HS đăng ký dự tuyển vào THCS Vũ Hữu, năm học 2018-2019 trường THCS Hùng Thắng  dự kiến tuyển sinh 02 lớp 6 với số lượng dự kiến khoảng 67 học sinh
          2. Hồ sơ tuyển sinh, thời gian nhận hồ sơ
Thời gian nhận hồ sơ:
Từ 8h đến 10h sáng và 14h đến 16h các từ ngày 02/7/2018 đến ngày 04/7/2018 tại văn phòng trường THCS Hùng Thắng.
Các em học sinh hoặc cha mẹ học sinh trực tiếp nộp hồ sơ cho Thư kí hội đồng tuyển sinh hoặc thầy Nguyễn Hoàng Kính – Hiệu trưởng.
Có thể liên hệ trước qua điện thoại:
Cô Vũ Thị Cúc - Thư kí hội đồng tuyển sinh : 0966429698
Thầy Nguyễn Hoàng Kính – Hiệu trưởng: 0962007855
Hồ sơ gồm có:
- Giấy khai sinh: Bản sao (hợp lệ) và mang bản chính để đối chiếu. Cán bộ tuyển sinh yêu cầu học sinh nộp Giấy khai sinh bản chính để đối chiếu với bản sao. Nếu thông tin đã chính xác, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ký tên, đóng dấu vào mặt sau bản sao, lưu lại trong học bạ đến lớp 9 để tránh việc tuỳ tiện thay đổi họ, tên, đệm, ngày sinh, sau đó trả lại ngay học sinh Giấy khai sinh bản chính.
- Học bạ tiểu học (bản chính): Lớp 1 theo mẫu cũ; lớp 2, 3, 4, 5 theo mẫu mới của Thông tư 30, Thông tư 22 về quy định đánh giá học sinh tiểu học hoặc hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ.  
- Bản phô tô Sổ hộ khẩu (có chứng thực) của gia đình học sinh.
- Đối với học sinh khuyết tật, Hội đồng tuyển sinh nhà trường có trách nhiệm nhận hồ sơ từ các trường tiểu học, phân loại và tiếp nhận những học sinh này vào học tại các lớp cho phù hợp.
3. Lịch làm việc của Hội đồng tuyển sinh
Từ ngày 13/6/2018 đến ngày 18/6/2018: xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 6, nêu cụ thể chỉ tiêu tuyển sinh (số học sinh, số lớp 6) căn cứ vào số học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2017 - 2018.
Từ 7h30 ngày 18/6/2018: duyệt kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh với phòng GD&ĐT .
Từ ngày 19/6/2018 đến ngày 30/6/2018: công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 6 trên các phương tiện thông tin của địa phương.
Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018: Hội đồng tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của học sinh.
Ngày 09/7/2018 đến ngày 10/7/2018: tổng hợp kết quả nhận hồ sơ và báo cáo Danh sách học sinh dự tuyển theo mẫu về phòng GD&ĐT qua email: thcs.pgdbinhgiang@gmail.com để phòng nắm bắt số lượng học sinh dự tuyển của  trường.
Từ ngày 10/7/2018 đến ngày 12/7/2018: tiến hành xét tuyển theo Quy chế.
Từ ngày 26/7/2018 đến ngày 27/7/2018: tiếp tục tuyển sinh bổ sung học sinh không trúng tuyển tại THCS Vũ Hữu (nếu có).
Ngày 31/7/2018: duyệt kết quả tuyển sinh bổ sung với với Phòng GD&ĐT.
4. Trách nhiệm của Hiệu trưởng trường THCS Hùng Thắng
Hiệu trưởng các trường THCS điền thông tin vào mẫu Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019 (gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng, Phó Chủ tịch là Phó hiệu trưởng, thư ký và một số uỷ viên, trong đó có các giáo viên chủ nhiệm lớp 6, thành viên của hội tuyển sinh là người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn tốt và tinh thần trách nhiệm) nộp về Phòng GDĐT qua emai trước ngày 18/6/2018. Văn thư lên phòng nhận Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh ngày 20/6/2018.
5. Trách nhiệm của Hội đồng tuyển sinh
Căn cứ theo số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học có hộ khẩu trên địa bàn năm học 2017 - 2018, lập kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh sát thực tế về số học sinh, số lớp 6 năm học 2018 - 2019 (trong đó đã trừ đi số học sinh chuyển trường hoặc dự kiến trúng tuyển vào THCS Vũ Hữu).
Ra thông báo kế hoạch tuyển sinh, phối hợp với các lực lượng địa phương tuyên truyền, tạo mọi điều kiện để huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6, không thu bất cứ loại tiền nào khi tuyển sinh.
Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ tuyển sinh của người học.
Tổ chức xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh.
Lập biên bản xét tuyển, danh sách người học trúng tuyển trình Phòng GD&ĐT phê duyệt (theo mẫu).
Thông báo công khai danh sách học sinh được trúng tuyển, phân chia lớp theo đúng quy định trong ngày 1/8/2018.
Nộp qua email danh sách người học trúng tuyển (mẫu 1), thống kê kết quả tuyển sinh (mẫu 2, mẫu 3, mẫu 4) trong ngày 27/7/2018.
Tất cả các loại hồ sơ dự tuyển của học sinh phải được lưu tại trường để phục vụ cho việc thanh, kiểm tra về công tác tuyển sinh.
6. Công tác phối hợp với trường tiểu học
Sau khi kết thúc năm học, trường tiểu học trả hồ sơ cho học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình tiểu học (học bạ, giấy khai sinh, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5) để học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 6 trường THCS.
Đối với học sinh lớp 5 khuyết tật học hòa nhập, trường tiểu học không cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học đối với học sinh đó.
Trường tiểu học bàn giao trực tiếp hồ sơ khuyết tật cho trường THCS sau khi đã kiểm tra có đầy đủ các loại hồ sơ: Phiếu khám bệnh của trung tâm y tế hoặc bệnh viện từ cấp huyện trở lên; Sổ theo dõi chăm sóc sức khỏe; kế hoạch giáo dục cá nhân; bài kiểm tra; học bạ; bản sao giấy khai sinh hợp lệ; sổ bàn giao hồ sơ học sinh khuyết tật qua từng cấp học (nếu có); Giấy xác nhận khuyết tật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp (theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012); các loại giấy tờ khác liên quan.
Trong trường hợp thiếu hồ sơ của học sinh khuyết tật, Hiệu trưởng trường tiểu học có trách nhiệm chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp 5 khắc phục hồ sơ đầy đủ trước khi bàn giao cho trường THCS.
7. Thời gian, địa điểm, thành phần, hồ sơ duyệt kết quả tuyển sinh
 7.1. Thời gian, địa điểm, thành phần duyệt hồ sơ, kết quả tuyển sinh  
Từ 7h30’ đến 8h30’ ngày 31/7/2018 duyệt tại PGD
Ngày 31/7/2018: duyệt kết quả tuyển sinh bổ sung với với Phòng GD&ĐT.
Thành phần: Chủ tịch, thư ký Hội đồng tuyển sinh nhà trường
7.2. Hồ sơ trình duyệt
Hai bộ hồ sơ như nhau (kẹp theo quyển, in bìa xanh), mỗi bộ gồm:
+ Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh (dấu đỏ);
+ Biên bản tuyển sinh (có đầy đủ chữ ký của các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh, đóng dấu nhà trường và có dấu giáp lai bên phải nếu nhiều trang);
+ Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6 (mẫu 1, khổ A4, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng, đóng dấu nhà trường và có dấu giáp lai bên phải nếu nhiều trang);
 + Thống kê kết quả tuyển sinh theo mẫu (mẫu 2, mẫu 3, mẫu 4);
          Thời gian ghi biên bản, danh sách trúng tuyển, thống kê kết quả là ngày 27/7/2018.
Học bạ tiểu học (bản chính) và bản phô tô Sổ hộ khẩu (có chứng thực) của gia đình học sinh trúng tuyển.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh lớp 6 trường THCS Hùng Thắng năm học 2018-2019, yêu cầu các thành viên Hội đồng tuyển sinh và trường Tiểu học Hùng Thắng phối hợp thực hiện đạt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 trường THCS Hùng Thắng năm học 2018-2019. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về Hiệu trưởng trực tiếp hoặc qua số điện thoại 0962007855 để được giải quyết./.
 
 
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT (để phê duyệt);
- Hội đồng tuyển sinh (để thực hiện);
- Lưu VT.
 
 
 
                                  Nguyễn Hoàng Kính
BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Đăng nhập