UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 14,083,913 (Hôm nay: 644 online: 36) Toàn huyện: 103,038,754 (Hôm nay: 10,610 online: 278) Đăng nhập

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 6
NĂM HỌC 2018 - 2019

 Điểm xét tuyển = (ĐTB lớp 3,4,5 + Điểm kiểm tra x 2) : 3
 
TT Họ và tên Ngày
sinh
Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 ĐTB lớp
3,4,5
(T+TV) 
Điểm
kiểm
tra
Điểm
xét
tuyển
Ghi chú
T TV T TV T TV Trường
1 Nguyễn Trường An 3/5/2007 8 9 9 9 10 9 Vĩnh Tuy 9.00 5.15 6.43 Trúng tuyển
2 Vũ Công An 3/5/2007 10 9 9 10 9 9 Tráng Liệt 9.33 5.80 6.98 Trúng tuyển
3 Bùi Hải Anh 12/9/2007 8 8 10 10 10 10 Thái Dương 9.33 6.10 7.18 Trúng tuyển
4 Bùi Hồng Anh 3/11/2007 9 9 9 10 10 10 Hà Nội 9.50 4.50 6.17  
5 Dương Việt Anh 1/1/2007 10 10 9 10 10 9 Bình Minh 9.67 6.75 7.72 Trúng tuyển
6 Đặng Thị Ngọc Anh 12/2/2007 10 10 10 9 9 10 Tân Việt 9.67 7.30 8.09 Trúng tuyển
7 Lê Hồng Anh 22/10/2007 10 9 9 9 10 9 Hùng Thắng 9.33 6.75 7.61 Trúng tuyển
8 Nguyễn Phạm Thế Anh 21/3/2007 9 9 9 9 10 9 Tráng Liệt 9.17 6.75 7.56 Trúng tuyển
9 Nguyễn Phương Anh  14/8/2007 10 9 10 10 10 10 Vĩnh Tuy 9.83 4.75 6.44 Trúng tuyển
10 Nguyễn Thị Mai Anh 7/1/2007 10 9 9 10 10 9 Tráng Liệt 9.50 6.55 7.53 Trúng tuyển
11 Nguyễn Thị Ngọc Anh 11/6/2007 8 8 10 10 10 10 Thái Dương 9.33 4.25 5.94  
12 Nguyễn Thị Phương Anh 25/10/2007 9 9 10 9 10 9 Hồng Khê 9.33 7.75 8.28 Trúng tuyển
13 Nguyễn Thị Phương Anh 8/1/2007 9 10 9 9 9 9 Cổ Bì 9.17 4.80 6.26  
14 Nguyễn Tuấn Anh 9/11/2007 9 9 9 9 9 9 Cổ Bì 9.00 5.60 6.73 Trúng tuyển
15 Nhữ Nhật Anh 1/12/2007 10 10 10 9 10 9 Thái Học 9.67 4.15 5.99  
16 Phạm Đức Anh 20/1/2007 9 9 9 9 10 9 Thái Học 9.17 5.45 6.69 Trúng tuyển
17 Phạm Quỳnh Anh 16/10/2007 9 9 9 9 10 10 Vĩnh Tuy 9.33 5.40 6.71 Trúng tuyển
18 Phạm Quỳnh Anh 8/10/2007 9 9 9 9 9 9 Kẻ Sặt 9.00 3.50 5.33  
19 Phạm Thị Lan Anh 14/1/2007 9 10 9 9 10 10 Hùng Thắng 9.50 6.05 7.20 Trúng tuyển
20 Phạm Thị Quỳnh Anh 12/10/2007 5 8 7 7 9 9 Long Xuyên 7.50 5.85 6.40 Trúng tuyển
21 Phạm Việt Anh 21/6/2007 9 9 9 9 9 9 Hưng Thịnh 9.00 4.55 6.03  
22 Phùng Gia Anh 2/1/2007 10 9 9 9 9 9 Tráng Liệt 9.17 5.80 6.92 Trúng tuyển
23 Trịnh Quỳnh Anh 28/1/2007 9 10 10 10 10 10 Thái Dương 9.83 5.05 6.64 Trúng tuyển
24 Trương Thị Mai Anh 10/1/2007 10 10 10 9 10 10 Kẻ Sặt 9.83 6.55 7.64 Trúng tuyển
25 Vũ Đức Anh 7/2/2007 10 9 10 9 10 9 Bình Minh 9.50 6.00 7.17 Trúng tuyển
26 Vũ Quỳnh Anh 18/10/2007 9 9 9 9 10 9 Bình Minh 9.17 2.85 4.96  
27 Vũ Thị Minh Anh 20/1/2007 9 10 9 9 9 9 Thái Học 9.17 2.35 4.62  
28 Vũ Thị Quỳnh Anh 1/7/2007 10 9 10 9 10 9 Nhân Quyền 9.50 7.60 8.23 Trúng tuyển
29 Vũ Thị Vân Anh 27/4/2007 9 10 9 9 10 9 Thái Học 9.33 6.30 7.31 Trúng tuyển
30 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 2/1/2007 10 10 9 9 10 9 Hồng Khê 9.50 7.25 8.00 Trúng tuyển
31 Phạm Xuân Bách 23/4/2007 10 10 10 9 10 10 Thái Học 9.83 6.85 7.84 Trúng tuyển
32 Đào Đình Bình 18/10/2007 9 9 9 9 10 10 Tráng Liệt 9.33 5.20 6.58 Trúng tuyển
33 Vũ Khánh Bình 5/5/2007 10 9 9 9 10 9 Tân Việt 9.33 4.30 5.98  
34 Đoàn Thị Quỳnh Chi 20/11/2007 10 9 10 10 10 10 Bình Xuyên 9.83 6.60 7.68 Trúng tuyển
35 Nhữ Quỳnh Chi 24/12/2007 10 10 9 10 10 10 Tân Việt 9.83 7.00 7.94 Trúng tuyển
36 Nhữ Thị Quỳnh Chi 20/11/2007 10 9 10 10 10 10 Thái Hòa 9.83 6.05 7.31 Trúng tuyển
37 Phạm Diệp Chi 3/2/2007 10 10 9 10 10 10 Tráng Liệt 9.83 5.50 6.94 Trúng tuyển
38 Phạm Quỳnh Chi 17/2/2007 10 10 10 10 10 10 Tân Việt 10.00 7.30 8.20 Trúng tuyển
39 Vũ Nguyễn Hiền Chi 8/4/2007 10 9 9 10 10 10 Tráng Liệt 9.67 5.25 6.72 Trúng tuyển
40 Vũ Quỳnh Chi 31/10/2007 9 9 9 9 10 9 Tân Việt 9.17 4.70 6.19  
41 Phạm Khắc Chính 21/5/2007 9 9 9 8 9 9 Hưng Thịnh 8.83 5.30 6.48 Trúng tuyển
42 Trần Hoàng Cường 15/6/2007 9 10 9 9 10 9 Thái Học 9.33 5.75 6.94 Trúng tuyển
43 Vũ Đức Cường 8/2/2007 7 9 9 9 9 9 Thái Học 8.67 5.50 6.56 Trúng tuyển
44 Phạm Hồng Dịu 10/6/2007 9 10 10 9 10 10 Tráng Liệt 9.67 8.00 8.56 Trúng tuyển
45 Vũ Thị Ánh Dịu 18/1/2007 10 10 9 9 9 9 Tân Hồng 9.33 7.05 7.81 Trúng tuyển
46 Đặng Thị Thùy Dung 29/3/2007 10 9 9 9 10 10 Vĩnh Tuy 9.50 5.55 6.87 Trúng tuyển
47 Đào Nguyễn Tiến Dũng 26/11/2007 10 10 10 9 10 9 Kẻ Sặt 9.67 5.55 6.92 Trúng tuyển
48 Đặng Ngọc Dũng 20/2/2007 10 9 9 9 10 10 Tân Việt 9.50 5.80 7.03 Trúng tuyển
49 Nguyễn Quốc Dũng 27/1/2007 10 9 9 9 9 9 Kẻ Sặt 9.17 7.30 7.92 Trúng tuyển
50 Vũ Việt Dũng 13/10/2007 9 9 9 9 9 9 Kẻ Sặt 9.00 5.15 6.43 Trúng tuyển
51 Vũ Việt Dũng 27/5/2007 9 9 9 9 9 9 Tân Hồng 9.00 5.15 6.43 Trúng tuyển
52 Phạm Đức Duy 20/3/2007 9 10 9 9 10 9 Thúc Kháng 9.33 5.00 6.44 Trúng tuyển
53 Đào Hoàng Dương 28/6/2007 9 9 9 9 10 9 Kẻ Sặt 9.17 6.50 7.39 Trúng tuyển
54 Nguyễn Phạm Ánh Dương 3/11/2007 9 10 9 9 10 10 Thái Học 9.50 5.90 7.10 Trúng tuyển
55 Nguyễn Triệu Thủy Dương 9/8/2007 9 9 9 9 9 9 Thái Học 9.00 6.85 7.57 Trúng tuyển
56 Phạm Nam Dương 1/8/2007 9 9 9 9 9 9 Hùng Thắng 9.00 2.65 4.77  
57 Vũ Đức Dương 21/12/2007 9 9 9 9 10 9 Nhân Quyền 9.17 4.55 6.09  
58 Vũ Thùy Dương 2/1/2007 10 9 10 10 10 9 Bình Minh 9.67 5.50 6.89 Trúng tuyển
59 Bùi Huy Đạt 18/11/2007 9 9 10 9 10 9 Thúc Kháng 9.33 6.75 7.61 Trúng tuyển
60 Lê Thành Đạt 7/7/2007 10 10 10 10 10 10 Thái Học 10.00 5.75 7.17 Trúng tuyển
61 Nguyễn Thành Đạt 27/2/2007 9 10 9 9 10 10 Thúc Kháng 9.50 6.50 7.50 Trúng tuyển
62 Nguyễn Tiến Đạt 28/7/2007 9 9 9 9 10 10 Thái Dương 9.33 4.10 5.84  
63 Nguyễn Tiến Đạt 19/9/2007 10 9 9 9 9 9 Tráng Liệt 9.17 4.70 6.19  
64 Trần Đức Đạt 22/10/2007 10 10 9 9 9 9 Thái Học 9.33 6.05 7.14 Trúng tuyển
65 Trần Đức Đạt 3/9/2007 9 9 9 9 10 9 Bình Minh 9.17 4.35 5.96  
66 Trần Văn Đạt 20/5/2007 9 9 9 9 10 9 Hùng Thắng 9.17 6.00 7.06 Trúng tuyển
67 Vũ Tiến Đạt 1/3/2007 10 9 10 9 10 9 Tân Hồng 9.50 7.05 7.87 Trúng tuyển
68 Nguyễn Hải Đăng 18/6/2007 9 8 10 9 10 10 Tráng Liệt 9.33 5.75 6.94 Trúng tuyển
69 Phạm Đình Khánh Đoan 4/4/2007 10 10 10 10 10 10 Tráng Liệt 10.00 8.25 8.83 Trúng tuyển
70 Đặng Văn Đức 14/9/2007 9 9 10 9 10 10 Thái Dương 9.50 5.60 6.90 Trúng tuyển
71 Nguyễn Duy Minh Đức 15/3/2007 9 9 10 9 9 9 Hùng Thắng 9.17 6.50 7.39 Trúng tuyển
72 Nguyễn Minh Đức 16/8/2007 9 9 9 9 9 9 Tráng Liệt 9.00 5.10 6.40 Trúng tuyển
73 Vũ Minh Đức 15/5/2007 10 9 10 9 10 10 Hồng Khê 9.67 7.80 8.42 Trúng tuyển
74 Vũ Minh Đức 8/10/2007 9 9 10 9 10 9 Bình Minh 9.33 4.95 6.41 Trúng tuyển
75 Đỗ Ngân Giang 20/7/2007 9 10 9 9 9 9 Long Xuyên 9.17 7.10 7.79 Trúng tuyển
76 Nguyễn Hương Giang 15/1/2007 9 9 9 10 10 9 Tráng Liệt 9.33 6.55 7.48 Trúng tuyển
77 Phạm Thu Giang 2/2/2007 9 10 10 9 9 9 Thái Học 9.33 5.65 6.88 Trúng tuyển
78 Trịnh Thu Hà 16/12/2007 9 9 9 9 9 9 Nhân Quyền 9.00 5.30 6.53 Trúng tuyển
79 Vũ Dương Hà 7/3/2007 10 10 9 9 10 9 Kẻ Sặt 9.50 5.60 6.90 Trúng tuyển
80 Nguyễn Nhật Hạ 10/4/2007 9 9 9 9 10 9 Tân Việt 9.17 7.55 8.09 Trúng tuyển
81 Dương Hoàng Hải 30/9/2007 9 9 9 9 10 9 Cổ Bì 9.17 3.90 5.66  
82 Hà Hoàng Hải 5/7/2007 9 9 9 9 10 9 Cổ Bì 9.17 5.00 6.39 Trúng tuyển
83 Lê Vũ Hải 20/12/2007 9 9 10 9 10 9 Thái Học 9.33 5.10 6.51 Trúng tuyển
84 Vũ Đức Hải 12/10/2007 9 9 9 9 10 10 Thái Hòa 9.33 3.55 5.48  
85 Vũ Minh Hải 14/7/2007 9 9 9 10 10 9 Tân Hồng 9.33 5.65 6.88 Trúng tuyển
86 Vũ Phương Hải 24/8/2007 9 9 9 9 10 9 Nhân Quyền 9.17 6.40 7.32 Trúng tuyển
87 Nhữ Thị Thu Hạnh 13/10/2007 9 9 10 9 10 9 Thái Hòa 9.33 5.70 6.91 Trúng tuyển
88 Nhữ Thị Hảo 2/1/2007 9 9 9 8 10 9 Thái Hòa 9.00 5.15 6.43 Trúng tuyển
89 Hoàng Thị Hằng 1/10/2007 9 10 10 9 10 9 Bình Xuyên 9.50 7.60 8.23 Trúng tuyển
90 Nhữ Thị Hà Hậu 14/9/2007 10 10 10 9 10 10 Thái Hòa 9.83 5.55 6.98 Trúng tuyển
91 Nguyễn Thu Hiền 30/9/2007 9 9 10 10 10 10 Thái Dương 9.67 4.75 6.39 Trúng tuyển
92 Hoàng Quang Hiểu 24/1/2007 9 9 10 10 10 10 Thái Dương 9.67 4.90 6.49 Trúng tuyển
93 Vũ Mạnh Hiếu 13/11/2007 9 9 9 10 9 9 Tân Việt 9.17 5.40 6.66 Trúng tuyển
94 Vũ Ngọc Hiếu 29/8/2007 9 9 10 10 9 10 Tráng Liệt 9.50 5.80 7.03 Trúng tuyển
95 Vương Hoàng Đức Hiếu 6/10/2007 10 9 10 10 10 10 Tráng Liệt 9.83 6.05 7.31 Trúng tuyển
96 Đỗ Minh Hoàng 10/7/2007 9 9 10 9 10 9 Tráng Liệt 9.33 6.05 7.14 Trúng tuyển
97 Bùi Xuân Hội 14/8/2007 9 9 9 9 10 10 Thái Dương 9.33 4.50 6.11  
98 Nhữ Thị Hường Hồng 9/9/2007 10 9 10 9 10 10 Thái Hòa 9.67 6.50 7.56 Trúng tuyển
99 Hoàng Phi Hùng 4/10/2007 9 9 9 8 9 9 Hưng Thịnh 8.83 3.10 5.01  
100 Nguyễn Mạnh Hùng 20/9/2007 9 9 9 9 10 10 Hồng Khê 9.33 4.85 6.34  
101 Nguyễn Quang Huy 6/12/2007 9 9 9 9 10 9 Nhân Quyền 9.17 5.10 6.46 Trúng tuyển
102 Trịnh Bá Gia Huy 25/10/2007 10 9 10 9 10 9 Bình Minh 9.50 4.85 6.40 Trúng tuyển
103 Vũ Đăng Huy 11/8/2007 9 10 9 9 9 9 Tân Hồng 9.17 5.80 6.92 Trúng tuyển
104 Vũ Thế Huy 31/7/2007 10 10 10 10 10 9 Bình Minh 9.83 6.35 7.51 Trúng tuyển
105 Nguyễn Minh Huyền 3/4/2007 9 10 9 9 10 10 Nhân Quyền 9.50 6.30 7.37 Trúng tuyển
106 Trần Thị Huyền 26/1/2007 9 9 10 9 9 9 Tân Việt 9.17 3.80 5.59  
107 Vũ Thị Thanh Huyền 23/4/2007 9 9 10 9 9 9 Vĩnh Hồng 9.17 3.90 5.66  
108 Trần Duy Hưng 6/2/2007 9 10 9 9 10 9 Tráng Liệt 9.33 5.75 6.94 Trúng tuyển
109 Vũ Mai Hương 7/4/2007 9 9 9 9 10 9 Hùng Thắng 9.17 5.95 7.02 Trúng tuyển
110 Vũ Thị Hương 8/1/2007 9 9 9 9 10 10 Vĩnh Tuy 9.33 4.90 6.38  
111 Lê Quang Khải 5/11/2007 9 9 9 9 10 10 Hồng Khê 9.33 5.40 6.71 Trúng tuyển
112 Vũ Hồng Khang 18/6/2007 9 9 9 10 10 10 Nhân Quyền 9.50 6.30 7.37 Trúng tuyển
113 Bùi An Khánh 27/4/2007 10 9 9 9 10 9 Tráng Liệt 9.33 5.25 6.61 Trúng tuyển
114 Lê Nam Khánh 18/5/2007 9 9 9 9 10 10 Tráng Liệt 9.33 6.65 7.54 Trúng tuyển
115 Vũ Đan Khánh  1/2/2007 9 9 10 10 10 10 Bình Minh 9.67 6.50 7.56 Trúng tuyển
116 Vũ Thị Ngọc Khánh 12/2/2007 9 9 10 10 10 10 Bình Minh 9.67 6.80 7.76 Trúng tuyển
117 Phạm Đăng Khôi 13/2/2007 9 9 9 9 10 9 Long Xuyên 9.17 6.50 7.39 Trúng tuyển
118 Phạm Minh Khôi 2/10/2007 9 9 9 9 9 9 Thái Học 9.00 5.65 6.77 Trúng tuyển
119 Nguyễn Đức Tuấn Kiệt 31/3/2007 9 9 10 9 10 9 Bình Minh 9.33 3.05 5.14  
120 Nguyễn Tuấn Kiệt 10/1/2007 9 9 9 9 9 9 Tráng Liệt 9.00 4.70 6.13  
121 Vũ Thị Thảo Lam 3/3/2007 9 9 10 9 10 9 Nhân Quyền 9.33 7.60 8.18 Trúng tuyển
122 Hoàng Phúc Lâm 11/2/2007 9 9 9 9 9 9 Tráng Liệt 9.00 5.40 6.60 Trúng tuyển
123 Lê Công Tùng Lâm 30/10/2007 9 9 9 9 9 9 Hưng Thịnh 9.00 7.70 8.13 Trúng tuyển
124 Vũ Hoàng Lâm 2/1/2007 9 10 9 9 10 10 Hồng Khê 9.50 8.25 8.67 Trúng tuyển
125 Hoàng Khánh Linh 13/11/2007 7 9 9 8 9 9 Long Xuyên 8.50 2.40 4.43  
126 Nguyễn Thùy Linh 7/8/2007 9 9 10 9 10 10 Bình Xuyên 9.50 8.00 8.50 Trúng tuyển
127 Nguyễn Thùy Linh 18/8/2007 9 9 9 9 9 9 Thái Học 9.00 4.80 6.20  
128 Nguyễn Vũ Phương Linh 15/2/2007 9 10 9 9 9 9 Thái Học 9.17 2.55 4.76  
129 Nhữ Vũ Khánh Linh 13/3/2007 8 9 10 9 10 10 Thái Hòa 9.33 5.65 6.88 Trúng tuyển
130 Phạm Khánh Linh 3/1/2007 9 9 10 10 10 10 Vĩnh Tuy 9.67 6.05 7.26 Trúng tuyển
131 Phạm Thị Khánh Linh 4/7/2007 9 9 9 9 10 9 Thái Học 9.17 5.05 6.42 Trúng tuyển
132 Phạm Thị Phương Linh 15/7/2007 9 10 9 9 10 9 Tân Việt 9.33 6.15 7.21 Trúng tuyển
133 Phạm Tú Linh 21/1/2007 9 10 9 9 9 9 Tráng Liệt 9.17 6.80 7.59 Trúng tuyển
134 Trần Khánh Linh 10/7/2007 10 9 8 9 9 9 Hưng Thịnh 9.00 5.25 6.50 Trúng tuyển
135 Vũ Diệu Linh 27/9/2007 7 8 9 9 9 9 Bình Minh 8.50 5.45 6.47 Trúng tuyển
136 Vũ Khánh Linh 21/6/2007 9 9 10 10 10 9 Bình Minh 9.50 7.40 8.10 Trúng tuyển
137 Vũ Thị Diệu Linh 30/4/2007 9 9 9 9 9 9 Tân Hồng 9.00 6.15 7.10 Trúng tuyển
138 Vũ Thị Khánh Linh 12/6/2007 9 9 9 9 10 9 Nhân Quyền 9.17 7.55 8.09 Trúng tuyển
139 Đỗ Thúy Loan 31/5/2007 10 10 10 10 10 10 Thái Học 10.00 7.60 8.40 Trúng tuyển
140 Hà Đức Luân 30/3/2007 10 10 10 9 10 10 Thái Hòa 9.83 4.50 6.28  
141 Hoàng Thị Khánh Ly 19/9/2007 9 9 9 9 10 9 Bình Xuyên 9.17 4.05 5.76  
142 Phạm Khánh Ly 2/6/2007 9 9 10 10 10 10 Thái Dương 9.67 6.00 7.22 Trúng tuyển
143 Vũ Cẩm Ly 8/1/2007 9 10 9 10 9 10 Tân Hồng 9.50 5.15 6.60 Trúng tuyển
144 Vũ Khánh Ly 7/10/2007 9 9 9 8 10 9 Bình Xuyên 9.00 4.95 6.30  
145 Đỗ Đức Mạnh 21/8/2007 9 9 9 9 10 9 Tân Việt 9.17 6.25 7.22 Trúng tuyển
146 Vũ Duy Mạnh 2/9/2007 9 9 9 10 10 9 Thái Dương 9.33 6.00 7.11 Trúng tuyển
147 Bùi Khải Minh 8/9/2007 9 9 9 9 9 9 Tráng Liệt 9.00 5.30 6.53 Trúng tuyển
148 Đỗ Quang Minh 16/10/2007 9 9 9 9 10 10 Hồng Khê 9.33 7.30 7.98 Trúng tuyển
149 Hà Nhật Minh 24/3/2007 9 9 9 10 10 9 Tráng Liệt 9.33 6.60 7.51 Trúng tuyển
150 Khổng Bình Minh 13/5/2007 9 9 10 9 10 9 Bình Minh 9.33 4.10 5.84  
151 Nguyễn Bá Minh 12/8/2007 10 9 9 9 10 9 Tráng Liệt 9.33 5.75 6.94 Trúng tuyển
152 Nguyễn Hiếu Minh 17/1/2007 10 9 10 9 9 9 Tân Hồng 9.33 6.20 7.24 Trúng tuyển
153 Nguyễn Quang Minh 13/6/2007 9 9 9 9 9 9 Hưng Thịnh 9.00 6.00 7.00 Trúng tuyển
154 Phạm Đức Minh 21/7/2007 9 9 10 9 10 10 Bình Xuyên 9.50 6.40 7.43 Trúng tuyển
155 Vũ Đức Minh 17/4/2007 8 9 9 9 9 9 Thái Học 8.83 3.00 4.94  
156 Vũ Đức Minh 6/10/2007 10 9 10 9 9 9 Tân Hồng 9.33 4.10 5.84  
157 Vũ Thị Anh Minh 14/1/2007 7 9 9 9 9 9 Hưng Thịnh 8.67 4.23 5.71  
158 Lê Thị Diệu My 19/9/2007 9 10 9 9 10 10 Thái Hòa 9.50 3.70 5.63  
159 Phạm Hà My 27/3/2007 6 9 9 9 9 9 Hưng Thịnh 8.50 4.90 6.10  
160 Quách Thị Trà My 29/9/2007 9 9 10 9 10 10 Tráng Liệt 9.50 6.00 7.17 Trúng tuyển
161 Vũ Thị My 18/11/2007 9 10 9 9 10 9 Tráng Liệt 9.33 5.05 6.48 Trúng tuyển
162 Vũ Thị Diễm My 5/7/2007 9 9 9 9 10 9 Cổ Bì 9.17 6.63 7.48 Trúng tuyển
163 Vũ Thị Trà My 13/7/2007 10 10 9 9 9 9 Kẻ Sặt 9.33 5.35 6.68 Trúng tuyển
164 Phạm Hoài Nam 30/12/2007 10 9 10 9 10 9 Bình Xuyên 9.50 7.30 8.03 Trúng tuyển
165 Trần Hải Nam 2/4/2007 9 9 9 9 9 9 Long Xuyên 9.00 5.30 6.53 Trúng tuyển
166 Đặng Thị Kim Ngân 16/7/2007 9 9 8 10 10 9 Thái Dương 9.17 3.15 5.16  
167 Trần Thị Kim Ngân 7/3/2007 10 9 9 8 9 9 Hưng Thịnh 9.00 4.45 5.97  
168 Bùi Thế Nghĩa 20/4/2007 7 8 8 8 10 9 Nhân Quyền 8.33 7.60 7.84 Trúng tuyển
169 Nguyễn Công Nghĩa 28/8/2007 8 9 10 10 10 10 TP HCM 9.50 5.15 6.60 Trúng tuyển
170 Vũ Trọng Nghĩa 3/8/2007 9 8 10 9 10 9 Thái Học 9.17 4.35 5.96  
171 Trần Ánh Ngọc 2/7/2007 10 10 10 10 10 10 Thái Học 10.00 7.80 8.53 Trúng tuyển
172 Phạm Hữu Nguyên 18/11/2007 9 9 9 9 9 9 Cổ Bì 9.00 6.90 7.60 Trúng tuyển
173 Đoàn Thị Minh Nguyệt 23/11/2007 10 10 9 9 9 9 Thái Học 9.33 5.00 6.44 Trúng tuyển
174 Đặng Thiện Nhân 5/10/2007 9 9 9 9 10 9 Tân Việt 9.17 4.65 6.16  
175 Quách Thiện Nhân 17/12/2007 9 9 9 10 9 9 Tráng Liệt 9.17 6.25 7.22 Trúng tuyển
176 Đỗ Thị Yến Nhi 12/10/2007 9 10 9 9 10 9 Thái Học 9.33 5.75 6.94 Trúng tuyển
177 Hoàng Trúc Nhi 8/9/2007 10 10 10 9 10 10 Bình Xuyên 9.83 7.40 8.21 Trúng tuyển
178 Vũ Lâm Nhi 11/11/2007 9 9 9 9 10 9 Tân Hồng 9.17 5.10 6.46 Trúng tuyển
179 Vũ Thị Hồng Nhung 26/7/2007 9 9 9 9 10 9 Thái Học 9.17 6.00 7.06 Trúng tuyển
180 Dương Ngọc Ninh 5/6/2007 9 9 9 9 9 9 Nhân Quyền 9.00 5.10 6.40 Trúng tuyển
181 Bùi Thế Phong 28/6/2007 9 9 9 9 10 9 Nhân Quyền 9.17 4.60 6.12  
182 Nguyễn Khải Phong 31/10/2007 10 10 9 9 9 9 Thái Học 9.33 2.40 4.71  
183 Vũ Hồng Phong 28/4/2007 10 9 9 9 9 9 Thái Học 9.17 4.03 5.74  
184 Phạm Công Phúc 9/12/2007 9 9 9 9 9 9 Tráng Liệt 9.00 3.50 5.33  
185 Phạm Thái Phúc 13/11/2007 7 8 9 8 9 9 Thái Học 8.33 2.70 4.58  
186 Phạm Văn Phúc 3/8/2007 9 10 10 9 9 9 Tân Hồng 9.33 7.25 7.94 Trúng tuyển
187 Nguyễn Văn Phước 9/2/2007 9 9 10 9 10 9 Nhân Quyền 9.33 6.65 7.54 Trúng tuyển
188 Hà Thị Mai Phương 22/1/2007 9 10 9 9 10 9 Cổ Bì 9.33 5.50 6.78 Trúng tuyển
189 Vũ Đình Minh Phương 10/4/2007 9 10 9 9 10 9 Thúc Kháng 9.33 4.00 5.78  
190 Vũ Mai Phương 11/12/2007 10 9 9 9 9 9 Tân Hồng 9.17 4.65 6.16  
191 Nhữ Minh Quang 8/4/2007 10 10 10 9 10 9 Thái Học 9.67 7.63 8.31 Trúng tuyển
192 Trần Văn Quân 8/3/2007 10 10 10 9 10 10 Thái Hòa 9.83 5.10 6.68 Trúng tuyển
193 Phạm Ngọc Quỳnh 7/11/2007 9 9 10 9 10 9 Hùng Thắng 9.33 5.65 6.88 Trúng tuyển
194 Dương Quang Sáng 10/6/2007 9 9 10 9 9 9 Tân Hồng 9.17 6.25 7.22 Trúng tuyển
195 An Duy Sơn 13/10/2007 9 9 10 9 10 9 Thái Học 9.33 5.25 6.61 Trúng tuyển
196 Lê Minh Sơn 6/1/2007 9 9 9 9 9 9 Hùng Thắng 9.00 5.50 6.67 Trúng tuyển
197 Hà Vũ Thanh Tâm 10/4/2007 9 9 10 10 10 10 Thái Dương 9.67 4.80 6.42 Trúng tuyển
198 Phạm Đức Tâm 3/3/2007 10 9 10 9 10 9 Tân Hồng 9.50 7.65 8.27 Trúng tuyển
199 Vũ Duy Tây 8/3/2007 9 9 9 9 10 9 Tráng Liệt 9.17 6.50 7.39 Trúng tuyển
200 Vũ Duy Thái 27/6/2007 9 9 9 9 10 10 Vĩnh Tuy 9.33 6.30 7.31 Trúng tuyển
201 Lê Huy Phúc Thành 24/7/2007 9 9 9 9 10 9 Bình Xuyên 9.17 4.10 5.79  
202 Vũ Đức Thành 15/7/2007 10 9 9 9 9 9 Vĩnh Hồng 9.17 3.58 5.44  
203 Vũ Xuân Thành 19/10/2007 9 9 9 9 10 9 Tân Hồng 9.17 6.05 7.09 Trúng tuyển
204 Nguyễn Tuấn Thịnh 15/4/2007 9 9 9 9 9 9 Bình Xuyên 9.00 2.30 4.53  
205 Vũ Thị Anh Thơ 22/1/2007 10 9 9 9 10 9 Tân Việt 9.33 5.48 6.76 Trúng tuyển
206 Vũ Thị Quỳnh Thơ 1/10/2007 9 9 9 9 9 9 Thái Học 9.00 4.35 5.90  
207 Ngô Thanh Thơm 4/4/2007 9 9 9 10 10 9 Thái Dương 9.33 4.02 5.79  
208 Nguyễn Thị Thu 26/3/2007 9 9 9 9 10 9 Hồng Khê 9.17 6.25 7.22 Trúng tuyển
209 Tạ Hoài Thu 24/4/2007 9 10 9 9 9 9 Tân Việt 9.17 3.05 5.09  
210 Vũ Thị Minh Thu 25/12/2007 9 9 10 10 10 10 Thái Dương 9.67 3.70 5.69  
211 Hoàng Minh Thư 16/5/2007 9 10 9 9 9 9 Long Xuyên 9.17 7.50 8.06 Trúng tuyển
212 Lê Thanh Thư 22/12/2007 9 9 9 9 9 9 Kẻ Sặt 9.00 5.75 6.83 Trúng tuyển
213 Vũ Anh Thư 8/2/2007 10 9 10 10 10 10 Tân Hồng 9.83 8.13 8.70 Trúng tuyển
214 Vũ Nguyễn Anh Thư 1/7/2007 10 10 10 10 10 10 Thái Học 10.00 8.25 8.83 Trúng tuyển
215 Hoàng Đức Tiến 6/8/2007 9 9 9 9 9 9 Long Xuyên 9.00 8.13 8.42 Trúng tuyển
216 Phạm Anh Tiến 25/7/2007 9 9 9 8 10 10 Tân Việt 9.17 4.55 6.09  
217 Phạm Đăng Tổng 30/5/2007 9 9 10 10 10 9 Thái Dương 9.50 6.85 7.73 Trúng tuyển
218 Hồ Hiền Trang 24/11/2007 10 10 9 9 9 9 Vĩnh Hồng 9.33 5.18 6.56 Trúng tuyển
219 Nguyễn Đào Huyền Trang 11/5/2007 10 9 9 9 10 10 Tân Việt 9.50 5.30 6.70 Trúng tuyển
220 Phạm Thị Trang 23/10/2007 9 10 9 9 9 9 Thái Học 9.17 4.33 5.94  
221 Phạm Thị Trang 7/4/2007 9 9 10 9 9 9 Thái Học 9.17 3.55 5.42  
222 Phạm Thùy Trang 27/1/2007 10 9 9 9 10 9 Tráng Liệt 9.33 7.13 7.86 Trúng tuyển
223 Phạm Thư Trang 22/1/2007 10 10 10 9 10 10 Bình Xuyên 9.83 5.88 7.20 Trúng tuyển
224 Trần Mai Huyền Trang 30/6/2007 9 9 8 8 9 9 Long Xuyên 8.67 6.30 7.09 Trúng tuyển
225 Vũ Thị Huyền Trang 26/9/2007 10 9 10 9 9 9 Thái Học 9.33 5.63 6.86 Trúng tuyển
226 Vũ Thị Thu Trang 4/1/2007 8 9 9 9 9 10 Tráng Liệt 9.00 5.20 6.47 Trúng tuyển
227 Nguyễn Bảo Trâm 2/6/2007 9 9 10 9 9 9 Thái Học 9.17 2.80 4.92  
228 Trần Đình Trung 30/7/2007 9 9 10 9 10 9 Tân Việt 9.33 3.85 5.68  
229 Vũ Đức Trung 20/10/2007 10 9 9 9 10 9 Thái Học 9.33 3.55 5.48  
230 Lê Tuấn Tú 11/9/2007 9 9 9 9 9 9 Hưng Thịnh 9.00 3.90 5.60  
231 Nguyễn Ngọc Tú 25/3/2007 9 9 9 9 10 9 Tráng Liệt 9.17 7.23 7.88 Trúng tuyển
232 Nguyễn Văn Tú 24/10/2007 9 9 10 9 9 9 Bình Minh 9.17 3.35 5.29  
233 Vũ Cẩm Tú 29/9/2007 9 10 9 10 9 9 Thái Học 9.33 5.30 6.64 Trúng tuyển
234 Vũ Đức Tuấn Tú 30/7/2007 9 10 10 9 9 9 Thái Học 9.33 4.35 6.01  
235 Vũ Thanh Tú 29/6/2007 9 9 9 9 9 10 Tráng Liệt 9.17 6.35 7.29 Trúng tuyển
236 Phạm Tú Uyên 29/1/2007 8 10 9 9 10 9 Thái Học 9.17 4.80 6.26  
237 Vũ Quỳnh Uyên 22/5/2007 9 9 9 9 10 9 Tân Việt 9.17 4.80 6.26  
238 Dương Thế Văn 30/1/2007 9 9 8 9 9 9 Tráng Liệt 8.83 7.05 7.64 Trúng tuyển
239 Nguyễn Anh Việt 30/5/2007 9 9 9 9 10 10 Thái Dương 9.33 3.00 5.11  
240 Đoàn Quang Vinh 10/11/2007 9 9 9 9 10 9 Bình Xuyên 9.17 5.60 6.79 Trúng tuyển
241 Phạm Tuấn Vũ 27/9/2007 9 9 10 9 9 9 Nhân Quyền 9.17 3.75 5.56  
242 Trịnh Long Vũ 24/6/2007 9 9 9 9 10 9 Bình Xuyên 9.17 5.35 6.62 Trúng tuyển
243 Phạm Hải Xuân Vy 12/2/2007 9 9 10 10 10 10 Thái Dương 9.67 3.90 5.82  
BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Đăng nhập