UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 14,591,766 (Hôm nay: 91 online: 150) Toàn huyện: 105,421,591 (Hôm nay: 1,186 online: 289) Đăng nhập

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Tráng Liệt, ngày 12 tháng 9 năm 2018

BÁO CÁO

V/v: thực hiện thông tư­ số 09/2009/TT-BGDĐT

Thực hiện sự chỉ đạo của phòng Giáo dục và đào tạo quận Bình Giang về việc triển khai thực hiện thông tư­ 09/2009/TT-BGDĐT quy chế thực hiện công khai trong cơ sở giáo dục năm học 2018-2019

Trư­­ờng Tiểu học Tráng Liệt triển khai thực hiện thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT với các nội dung sau:

I- Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2018-2019: (Kèm theo biểu mẫu 05)

II- Công khai chỉ tiêu chất lượng giáo dục tiểu học năm học 2017-2018: (Kèm theo biểu mẫu số 06)

III- Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2018-2019: (Kèm theo biểu mẫu số 07)

IV- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2018-2019: (Kèm theo biểu mẫu số 08)

V- Công khai công tác thu chi tài chính năm học 2018-2019 theo các văn bản

Các nội dung trên được công khai:

Trên trang thông tin điện tử của nhà trường vào tháng 6 hàng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

Niêm yết công khai tại bảng tin nhà trường đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem xét. Thời điểm công bố là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học (tháng 9) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Vũ Đình Thuấn

mẫu 05    

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Tráng Liệt, ngày 12 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

 

Đầy đủ

Đầy đủ

Đầy đủ

Đầy đủ

Đầy đủ

 

II

 

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Theo văn  bản chỉ  đạo

Theo văn  bản chỉ  đạo

Theo văn  bản chỉ  đạo

Theo văn  bản chỉ  đạo

Theo văn  bản chỉ  đạo

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

 

Tốt

 

Tốt

 

Tốt

 

Tốt

 

Tốt

 

 

IV

 

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

 

Tốt

 

Tốt

 

Tốt

 

Tốt

 

Tốt

 

 

V

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 

Tốt

 

Tốt

 

Tốt

 

Tốt

 

Tốt

 

 

VI

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

 

 

VII

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 

Đạt chỉ tiêu

 

Đạt chỉ tiêu

 

Đạt chỉ tiêu

 

Đạt chỉ tiêu

 

Đạt chỉ tiêu

 

VIII

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Vũ Đình Thuấn

                                                                   mẫu 06     

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Tráng Liệt, ngày 12 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018

 

1. Chất lượng giáo dục

 

 

Tổng số học sinh

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 

Tổng số

Tỉ lệ (%)

Tổng số

Tỉ lệ (%)

Tổng số

Tỉ lệ (%)

Tổng số

Tỉ lệ (%)

Tổng số

Tỉ lệ (%)

 

Số lượng

Tỉ lệ (%)

 
 

I. Kết quả học tập

688

100

143

100

134

100

135

100

135

100

141

100

 

1. Tiếng Việt

688

100

143

100

134

100

135

100

135

100

141

100

 

    Hoàn Thành tốt

407

59,2

105

73,4

66

49,3

71

52,6

63

46,7

102

72,3

 

Hoàn Thành

277

40,3

35

24,5

67

50

64

47,4

72

53,3

39

27,7

 

Chưa hoàn thành

4

0,58

3

2,1

1

0,75

 

0

 

0

 

0

 

2.Toán

688

100

143

100

134

100

135

100

135

100

141

100

 

    Hoàn Thành tốt

407

59,2

89

62,2

68

50,7

84

62,2

64

47,4

102

72,3

 

Hoàn Thành

277

40,3

52

36,4

65

48,5

50

37

71

52,6

39

27,7

 

Chưa hoàn thành

4

0,58

2

1,4

1

0,75

1

0,74

 

0

 

0

 

3. Đạo đức

688

100

143

100

134

100

135

100

135

100

141

100

 

    Hoàn Thành tốt

320

46,5

85

59,4

53

39,6

52

38,5

58

43

72

51,1

 

Hoàn Thành

367

53,3

57

39,9

81

60,4

83

61,5

77

57

69

48,9

 

Chưa hoàn thành

1

0,15

1

0,7

 

0

 

0

 

0

 

0

 

4. Tự nhiên và Xã hội

412

59,9

143

100

134

100

135

100

         

    Hoàn Thành tốt

160

38,8

58

40,6

48

35,8

54

40

         

Hoàn Thành

251

60,9

84

58,7

86

64,2

81

60

         

Chưa hoàn thành

1

0,24

1

0,7

 

0

 

0

         

5. Khoa học

276

40,1

           

135

100

141

100

 

    Hoàn Thành tốt

159

57,6

           

54

40

105

74,5

 

Hoàn Thành

117

42,4

           

81

60

36

25,5

 

Chưa hoàn thành

0

0

             

0

 

0

 

6. Lịch sử và Địa lý

276

40,1

           

135

100

141

100

 

    Hoàn Thành tốt

164

59,4

           

63

46,7

101

71,6

 

Hoàn Thành

112

40,6

           

72

53,3

40

28,4

 

Chưa hoàn thành

0

0

             

0

 

0

 

7. Âm nhạc

688

100

143

100

134

100

135

100

135

100

141

100

 

    Hoàn Thành tốt

250

36,3

58

40,6

45

33,6

49

36,3

45

33,3

53

37,6

 

Hoàn Thành

437

63,5

84

58,7

89

66,4

86

63,7

90

66,7

88

62,4

 

Chưa hoàn thành

1

0,15

1

0,7

 

0

 

0

 

0

 

0

 

8. Mĩ thuật

688

100

143

100

134

100

135

100

135

100

141

100

 

    Hoàn Thành tốt

238

34,6

55

38,5

44

32,8

44

32,6

43

31,9

52

36,9

 

Hoàn Thành

450

65,4

88

61,5

90

67,2

91

67,4

92

68,1

89

63,1

 

Chưa hoàn thành

0

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

9. Thủ công, Kĩ thuật

688

100

143

100

134

100

135

100

135

100

141

100

 

    Hoàn Thành tốt

299

43,5

83

58

50

37,3

48

35,6

54

40

64

45,4

 

Hoàn Thành

388

56,4

59

41,3

84

62,7

87

64,4

81

60

77

54,6

 

Chưa hoàn thành

1

0,15

1

0,7

 

0

 

0

 

0

 

0

 

10. Thể dục

688

100

143

100

134

100

135

100

135

100

141

100

 

    Hoàn Thành tốt

284

41,3

84

58,7

44

32,8

49

36,3

43

31,9

64

45,4

 

Hoàn Thành

403

58,6

58

40,6

90

67,2

86

63,7

92

68,1

77

54,6

 

Chưa hoàn thành

1

0,15

1

0,7

 

0

 

0

 

0

 

0

 

11. Ngoại ngữ

688

100

143

100

134

100

135

100

135

100

141

100

 

    Hoàn Thành tốt

344

50

85

59,4

69

51,5

65

48,1

52

38,5

73

51,8

 

Hoàn Thành

343

49,9

57

39,9

65

48,5

70

51,9

83

61,5

68

48,2

 

Chưa hoàn thành

1

0,15

1

0,7

 

0

 

0

 

0

 

0

 

12. Tin học

                         

    Hoàn Thành tốt

                         

Hoàn Thành

                         

Chưa hoàn thành

                         

13. Tiếng dân tộc

                         

Hoàn Thành

                         

Chưa hoàn thành

                         

II. Năng lực

653

 

138

 

134

 

135

 

140

 

106

 

 

    Tốt

688

100

143

100,0

134

100,0

135

100,0

135

100,0

141

100

 

Đạt

368

53,5

82

57,3

70

52,2

75

55,6

58

43,0

83

59

 

Cần cố gắng

316

45,9

59

41,3

63

47,0

59

43,7

77

57,0

58

41

 

III. Phẩm chất

4

0,6

2

1,4

1

0,7

1

0,7

 

0,0

 

0

 

    Tốt

688

100

143

100,0

134

100,0

135

100,0

135

100,0

141

100

 

Đạt

373

54,2

82

57,3

66

49,3

74

54,8

66

48,9

85

60

 

Cần cố gắng

315

45,8

61

42,7

68

50,7

61

45,2

69

51,1

56

40

 

IV. Khen thưởng

449

65,3

96

67,1

82

61,2

81

60

67

49,6

113

80,1

 

1. Khen cấp trường

424

61,6

96

67,1

76

56,7

88

65,2

64

47,4

100

70,9

 

2. Khen cấp huyện, TX, TP

17

2,47

 

0

6

4,48

1

0,74

 

0

10

7,09

 

3. Khen cấp tỉnh

5

0,73

 

0

 

0

2

1,48

3

2,22

 

0

 

4. Khen cấp quốc gia

3

0,44

 

0

 

0

 

0

 

0

3

2,13

 

V. HS bỏ học học kì  II

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Vũ Đình Thuấn

 

mẫu 07

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Tráng Liệt, ngày 12 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học/số lớp

23/23

1,5 m2/học sinh

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

23

1,5 m2/học sinh

2

Phòng học bán kiên cố

0

 

3

Phòng học tạm

0

 

4

Phòng học nhờ

0

 

III

Số điểm trường

1

 

IV

Tổng diện tích đất (m2)

5200

 

V

Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

3200

 

VI

Tổng diện tích các phòng

2000

 

1

Diện tích phòng học (m2)

1500

 

2

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

 

 

3

Diện tích thư viện (m2)

100

 

4

Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

 

 

5

Diện tích phòng khác (….)(m2)

400

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

23

1 bộ/lớp

1

Khối lớp 1

6

1 bộ/lớp

2

Khối lớp 2

5

1 bộ/lớp

3

Khối lớp 3

4

1 bộ/lớp

4

Khối lớp 4

4

1 bộ/lớp

5

Khối lớp 5

4

1 bộ/lớp

VIII

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng

phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

21

Số học sinh/bộ

IX

Tổng số thiết bị

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

18

18/23 lớp

2

Cát xét

2

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

2

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

4

4/23 lớp

5

Thiết bị khác…

 

 

6

…..

 

 

 

 

 

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

0

XI

Nhà ăn

0

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho

học sinh bán trú

0

 

 

XIII

Khu nội trú

0

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

4

 

4

 

80

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu).                                              

 

 

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

x

 

XIX

Tường rào xây

x

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Vũ Đình Thuấn

mẫu 08

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Tráng Liệt, ngày 12 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước

NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

 

TS

 

 

ThS

 

 

ĐH

 

 

 

 

TCCN

 

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

34

29

5

 

 

23

10

1

 

 

I

Giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

24

22

2

 

 

16

8

 

 

 

1

Mĩ thuật

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Thể dục

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

3

Âm nhạc

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

4

Tiếng nước ngoài

3

 

3

 

 

2

1

 

 

 

5

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

III

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Vũ Đình Thuấn

 

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT

Số: 68/QĐ-THTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Tráng Liệt, ngày 12 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai trong nhà trường

theo Thông tư 09/2009/TT-BGD&ĐT năm học 2018-2019

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT

          Căn cứ Điều lệ trường tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số: 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân”;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai trong nhà trường năm học 2018-2019 theo Thông tư 09/2009/TT-BGD&ĐT gồm các ông (bà) có tên sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Vũ Đình Thuấn

Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Phạm Thị Hiểu

Phó hiệu trưởng

Phó trưởng ban

3

Dương Thị Kim Thêu

Chủ tịch CĐCS

Phó trưởng ban

4

Chu Thị Hoài

Tổ trưởng tổ VP

Thư ký

5

Vũ Thị Nguyệt

Trưởng ban TTND

Thành viên

6

Trịnh Thị Xuyến

Tổ trưởng 4;5

Thành viên

7

Hoàng Thị Mến

Tổ trưởng 1;2;3

Thành viên

8

Quách Xuân Khải

Thường trực cha mẹ HS

Thành viên

         

Điều 2: Ban Chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, hoàn thành đầy đủ, chính xác các nội dung và tiến hành công khai theo đúng quy định của Thông tư 09/2009/TT-BGD&ĐT.

          Nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng ban phân công.

          Điều 3: Các bộ phận văn phòng, chuyên môn, GVCN các lớp và các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

          Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các tổ chuyên môn, giáo viên (để t/h);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

Vũ Đình Thuấn

 

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Tráng Liệt, ngày 12 tháng 9 năm 2018

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai  trong nhà trường

theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT

(Kèm theo Quyết định số Số: 68/QĐ-THTL, ngày 12/9/2018)

          Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-THTL, ngày 12/9/2018 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Tráng Liệt về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai trong nhà trường theo Thông tư 09/2009/TT-BGD&ĐT; nay Hiệu trưởng nhà trường phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo như sau:

          1. Ông Vũ Đình Thuấn - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng - Trưởng ban, phụ trách chung. Phụ trách chính nội dung 2 công khai điều kiện đảm bảo chất lượng CSGD.

          2. Dương Thị Kim Thêu - Chủ tịch CĐCS - Phó trưởng ban. Phụ trách chính việc giám sát thực hiện kế hoạch, Quy chế công khai trong nhà trường theo quy định.

          3. Bà Phạm Thị Hiểu - Phó Hiệu trưởng - Phó trưởng ban. Phụ trách chính nội dung 1 công khai cam kết chất lượng giáo dục và giáo dục thực tế.

          4. Bà Chu Thị Hoài -Tổ trưởng tổ văn phòng - Thư ký tổng hợp các biểu mẫu công khai. Phụ trách chính việc niêm yết công khai theo quy định.

          5. Chu Thị Hoài - Kế toán - Thành viên. Phụ trách chính nội dung 3 công khai thu, chi tài chính.

          6. Bà Vũ Thị Nguyệt - Trưởng ban TTND - Thành viên. Phụ trách chính việc kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch, Quy chế công khai trong nhà trường theo quy định. Phụ trách công tác tuyên truyền chủ trương, kế hoạch, nội dung thực hiện Quy chế công khai cho CMHS và các thành viên thuộc khối 1.2.

          7. Bà Trịnh Thị Xuyến - Thành viên. Phụ trách công tác tuyên truyền chủ trương, kế hoạch, nội dung thực hiện Quy chế công khai cho CMHS và các thành viên thuộc khối 4.5.

8. Bà Hoàng Thị Mến - Thành viên. Phụ trách công tác tuyên truyền chủ trương, kế hoạch, nội dung thực hiện Quy chế công khai cho CMHS và các thành viên thuộc khối 2;3.

          9. Ông Quách Xuân Khải - Trưởng ban Đại diện CMHS - Thành viên. Phụ trách công tác tuyên truyền chủ trương, kế hoạch, nội dung thực hiện Quy chế công khai cho Cha mẹ học sinh trong toàn trường.

          Yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; chủ động liên hệ, trao đổi giữa các thành viên trong Ban Chỉ đạo, xin ý kiến của đồng chí Trưởng ban để thống nhất nội dung công việc nhằm thực hiện tốt Quy chế công khai trong nhà trường đúng quy định./.

           

Nơi nhận:

- Các tổ chuyên môn, giáo viên (để t/h);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Vũ Đình Thuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Đăng nhập