UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 18,326,352 (Hôm nay: 18 online: 28) Toàn huyện: 110,217,334 (Hôm nay: 310 online: 144) Đăng nhập

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT

 

SỐ: 16/KH-THTV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Tân Việt, ngày      tháng 3 năm 2024

KẾ HOẠCH

Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 5  năm học 2024-2025

 

 
 

 

 

 

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi chung là Thông tư 27);

Căn cứ Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 của UBND tỉnh Hải Dương về việc Ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Công văn số504/SGDĐT-GDTrH-GDTX  ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Sở GDĐT Hải Dương về việc hướng dẫn tổ chức lựa chọn SGK  lớp 5, lớp 9 và lớp 12;

Căn cứ công văn số  44 /PGD ĐT-TH ngày  18 /03/2024 của Phòng GD&ĐT Bình Giang về việc hướng dẫn lựa chon sách giáo khoa lớp 5 năm học 2024-2025;

Căn cứ điều kiện thực tế,  trường Tiểu học Tân Việt xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 năm học 2024-2025, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 thuộc danh mục SGK đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt để sử dụng ổn định trong nhà trường. Mỗi môn học/hoạt động giáo dục ở lớp 5 lựa chọn một SGK phù hợp để sử dụng trong nhà trường.

2. Yêu cầu

- Tổ chức lựa chọn SGK căn cứ tiêu chí lựa chọn SGK của UBND tỉnh, phù hợp với đặc điểm kinh tế- xã hội của địa phương và điều kiện tổ chức dạy học của  nhà trường;

- Việc lựa chọn SGK bảo đảm thực hiện dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, vì quyền lợi của học sinh, theo đúng quy định của Bộ GDĐT và các quy định của pháp luật;

- Tổ chức  lựa chọn SGK lớp 5 năm học 2024-2025 theo đúng quy trình hướng dẫn tại Thông tư số 27/2023/TT- BGDĐT và tiêu chí lựa chọn SGK tại Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương.

II. Nội dung

1. Thành lập Hội đồng lựa chọn SGK, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện

- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn SGK, Hội đồng có 11 người, đảm bảo cơ cấu theo quy định tại Điều 4 Thông tư 27/2023 /TT- BGDĐT.

- Chủ tịch Hội đồng lựa chọn SGK tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng bằng văn bản, xong trước ngày    /3/2024.

- Giao cho tổ chuyên môn 4-5 xây dựng kế hoạch lựa chọn SGK lớp 5, tiến hành lựa chọn SGK lớp 5 theo từng môn học. Báo cáo Hiệu trưởng trước khi thực hiện.

2. Tổ chức lựa chọn SGK lớp 5

a) Công tác phổ biến, hướng dẫn, quán triệt tổ chức thực hiện

Lãnh đạo nhà trường tổ chức  phổ biến, quán triệt đầy đủ các văn bản quy định, hướng dẫn về việc lựa chọn SGK đến cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh của trường, gồm:

+Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông;

+Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành tiêu chí lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

+ Các Quyết định phê duyệt SGK lớp 5 của Bộ GDĐT;

+ Các văn bản hướng dẫn lựa chọn SGK của các cấp quản lý.

Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản trên cần linh hoạt, cập nhật, đa dạng hình thức như hội họp, tuyên truyền qua mạng xã hội Zalo, Fcabook,...thời gian xong trước ngày   /3/2024.

b) Tổ chức lựa chọn SGK tại tổ chuyên môn

- Tổ chuyên môn 4-5 triển khai và tổ chức  cho toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên, giáo viên thỉnh giảng theo chuyên môn giảng dạy và theo cấp học đọc, nghiên cứu các SGK của môn học đã được Bộ GDĐT phê duyệt.

- Việc nghiên cứu SGK, CB giáo viên  cần được chủ động về thời gian và tiến hành ngay sau khi được giao SGK bản cứng hoặc bản mềm.

- Đảm bảo cán bộ  giáo viên có ít nhất 20 ngày đọc, nghiên cứu các SGK của môn học trước khi tổ chuyên môn tổ chức họp lựa chọn phiên đầu tiên.

- Căn cứ tiêu chí lựa chọn SGK của UBND tỉnh, giáo viên đọc, nghiên cứu, viết phiếu nhận xét, đánh giá các SGK của môn học đã được Bộ GDĐT phê duyệt.

-Tổ trưởng chuyên môn tổ chức họp với các giáo viên môn học để thảo luận, bỏ phiếu lựa chọn 01 (một) SGK cho môn học đó. Việc lựa chọn SGK tại tổ chuyên môn thực hiện theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT.

- Đối với SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, người đứng đầu cơ sở giáo dục căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường để thống nhất lựa chọn, phân công giáo viên cho phù hợp và hiệu quả. Đối với việc lựa chọn SGK các môn học Mĩ thuật, Âm nhạc cấp THPT, các trường THPT đề nghị phòng GDĐT trên địa bàn bàn cử giáo viên Mĩ thuật, Âm nhạc THCS đáp ứng yêu cầu về trình độ đào tạo theo quy định để hỗ trợ trong việc lựa chọn SGK môn Mỹ thuật, Âm nhạc của đơn vị.

- Các cuộc họp của tổ chuyên môn được lập thành biên bản, ghi đầy đủ ý kiến nhận xét, đánh giá SGK của các giáo viên môn học tham gia lựa chọn.

c) Họp Hội đồng lựa chọn SGK của nhà trường

Hội đồng lựa chọn SGK của cơ sở giáo dục tổ chức họp thảo luận, đánh giá việc tổ chức lựa chọn SGK của các tổ chuyên môn; thẩm định biên bản họp của tổ chuyên môn; các phiếu nhận xét, đánh giá SGK của giáo viên; tổng hợp kết quả lựa chọn SGK của các tổ chuyên môn. Hội đồng thiết lập biên bản họp, có kèm theo danh mục SGK đã được các tổ chuyên môn lựa chọn.

d) Nhà trường gửi hồ sơ lựa chọn SGKvề phòng GDĐT phê duyệt

 - Thời gian:  trước ngày 06/4/202.

- Hồ sơ gồm có:

+ Quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn SGK của cơ sở giáo dục;

+ Biên bản họp Hội đồng lựa chọn SGK;

+ Danh mục SGK được lựa chọn của cơ sở giáo dục.

3. Quy định về lưu giữ hồ sơ lựa chọn SGK

- Hồ sơ được lưu giữ tại nhà trường, gồm: ( Phó hiệu trưởng lưu giữ một cách khoa học)

+ Quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn SGK của cơ sở giáo dục;

+ Kế hoạch tổ chức lựa chọn SGK của Hội đồng lựa chọn SGK, kèm phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng và Kế hoạch tổ chức lựa chọn SGK cho từng môn học của Tổ chuyên môn (Mẫu theo Phụ lục 1);

+ Danh sách CB, giáo viên nhận SGK (bản mềm hoặc bản cứng) để đọc, nghiên cứu (Mẫu theo Phụ lục 2);

+ Phiếu nhận xét, đánh giá các SGK của giáo viên (Mẫu theo Phụ lục 3);

+ Phiếu lựa chọn SGK (để giáo viên thực hiện bỏ phiếu lựa chọn SGK tại cuộc họp tổ chuyên môn) được niêm phong (Mẫu theo Phụ lục 4);

+ Biên bản họp của tổ chuyên môn (theo từng môn) có ghi đầy đủ ý kiến nhận xét, đánh giá SGK của các giáo viên môn học tham gia lựa chọn, kèm theo danh mục SGK do tổ chuyên môn lựa chọn (Mẫu theo Phụ lục 5);

+ Danh mục SGK do tổ chuyên môn lựa chọn (Mẫu theo Phụ lục 6);

+ Biên bản họp của Hội đồng lựa chọn SGK của cơ sở giáo dục (theo từng cấp học), kèm theo danh mục SGK đã được các tổ chuyên môn lựa chọn đúng quy định (Mẫu theo Phụ lục 7);

+ Danh mục SGK được cơ sở giáo dụclựa chọn (Mẫu theo Phụ lục 8);

+ Báo cáo kết quả lựa chọn SGK của cơ sở giáo dục (Mẫu theo Phụ lục 9);

+ Thông báo của cơ sở giáo dục đến giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về danh mục SGK được UBND tỉnh phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục (Mẫu theo phụ lục 10);

+ Báo cáo đề xuất về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK của cơ sở giáo dục (nếu có);

+ Tập các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên.

4. Thông báo danh mục SGK được phê duyệt

Sau khi danh mục SGK do UBND tỉnh phê duyệt được công bố, nhà trường có trách nhiệm thông báo danh mục SGK được UBND phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh trước ngày 30/4/2024(Mẫu thông báo theo Phụ lục 10)

III. Tổ chức thực hiện

      1. Các công việc phải làm

- Tổ chức lựa chọn SGK theo đúng quy định.

- Thông báo danh mục SGK được UBND tỉnh phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh.

- Sử dụng hiệu quả SGK trong quá trình dạy học, đảm bảo tính ổn định, phù hợp trong việc sử dụng SGK; hướng dẫn giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh sử dụng SGK theo quy định.

- Tổng hợp các kiến nghị của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh (nếu có) về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK đã được UBND tỉnh phê duyệt, báo cáo về  Phòng GDĐT trước khi tổ chức thực hiện.

- Chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý giáo dục, học sinh, cha mẹ học sinh về việc tổ chức lựa chọn SGK của cơ sở giáo dục theo đúng quy định.

- Xây dựng dự toán và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí tổ chức lựa chọn SGK theo quy định.

      - Nguồn kinh phí tổ chức lựa chọn SGK do ngân sách nhà nước bảo đảm.

      2. Phân công nhiệm vụ

* Cấp tổ chuyên môn

1. Ông: Vũ Xuân Nhiệm - Hiệu trưởng

2. Bà: Trần Thị Thu Huyền - Phó Hiệu trưởng

2. Bà: Trần Thị Thanh Duyên - Tổ trưởng Tổ 4-5

3. Bà: Nhữ Thị Minh - Tổ phó tổ 4-5

4. Ông: Vũ Đình Quyên - GV văn hóa lớp 4

5. Ông: Vũ Cao Cường - GV văn hóa lớp 4

6. Bà: Vũ Phương Linh - GV văn hóa lớp 4

7. Bà: Vũ Thị Tuyết - GV chuyên Âm nhạc

7. Bà: Vũ Thị Thanh Huyền- GV chuyên Mĩ thuật

8. Bà: Nguyễn Thị Lương và Vũ Thị Kim Oanh GVGiáo dục thể chất

9. Bà: Phạm Thị Thơ - GV chuyên Tiếng Anh

10. Bà: Vũ Hải Yến - GV dạy môn Hoạt động trải nghiệm, Tin học-CN

11. Bà: Vũ Thị Hường - Giáo viên văn hóa

12. Ông: Phạm Đăng Thành - Giáo viên văn hóa

13. Bà: Nguyễn Thị Sen - Giáo viên Tiếng Anh

- Tổ chức lựa chọn SGK theo điểm b mục 2 trong kế hoạch này và các văn bản quy định về chọn SGK.

* Cấp trường

1. Ông : Vũ Xuân Nhiệm-Hiệu trưởng

2. Bà: Trần Thị Thu Huyền-Phó Hiệu trưởng

3. Bà: Hà Thị Quỳnh Thư-Tổ trưởng chuyên môn 1;2;3

4. Bà Trần Thanh Duyên-Tổ trưởng chuyên môn 4+5

5. Ông : Vũ Mạnh Toàn -Đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh

Tiến hành cuộc họp thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất, lựa chọn 01 sách giáo khoa lớp 5.

*Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

 1.  

Vũ Xuân Nhiệm

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

 

 1.  

Trần Thị Thu Huyền

Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịc HĐ

 

 1.  

Trần Thị Thanh Duyên

Tổ trưởng 4-5

Ủy viên - Thư kí

 

 1.  

Hà Thị Quỳnh Thư

Tổ trưởng 1-2-3

Ủy viên

 

 1.  

Nguyễn Thị Lương

Giáo viên

Ủy viên

 

 1.  

Phạm Thị Thơ

Giáo viên

Ủy viên

 

 1.  

Phạm Đình Công

CTCĐ

Ủy viên

 

 1.  

Vũ Thị Xoa

TB Thanh tra ND

Ủy viên

 

 1.  

Vũ Thị Thanh Huyền

Giáo viên

Ủy viên

 

 1.  

Vũ Thanh Bính

Kế toán

Ủy viên

 

 1.  

Vũ Mạnh Toàn

Trưởng ban CMHS

Ủy viên

 

 

3. Thời gian.

- Từ 4/3/2023 đến 9/3/2023: Tổ chuyên môn 4-5nghiên cứu, thảo luận và đánh giá các sách giáo khoa theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa. ( 3 bộ SGK). Tiến hành bỏ phiếu kín, đề xuất lựa chọn 01 bộ SGK lớp 4 với Hội đồng đề xuất lựa chọn SGK nhà trường. Tổ chuyên môn 1-2-3 thì đánh giá kết quả sử dụng SGK năm học 2022-2023 và có báo cáo đề xuất trong công tác đề xuất lựa chọn SGK cho năm học tiếp theo. Trong trường hợp giáo viên và tổ chuyên môn thấy việc sử dụng SGK năm học trước chưa phù hợp, cần điều chỉnh, bổ sung danh mục cho năm học tới cần tổ chức thảo luận, đánh giá, phân tích cụ thể về nội dung, nguyên nhân, lí do đề xuất thay đổi với nhà trường, để nhà trường báo cáo đề xuất với Phòng GD&ĐT.

- Từ 9/3 /2023 đến ngày 12/3/2023: Hội đồng đề xuất lựa chọn SGK nhà trường tiến hành cuộc họp thảo luận, đánh giá, đề xuất sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn;

- Ngày 13/3/2023: Hội đồng đề xuất lựa chọn SGK trường  hoàn thiện hồ sơ theo các biểu mẫu đã quy định. Công khai, niêm yết hồ sơ đề xuất, lựa chọn sách giáo khoa tại bảng tin của nhà trường.

- Ngày 13/3/2023: báo cáo về Phòng GD&ĐT về kết quả đề xuất lựa chọn SGK lớp 4 năm học 2023-2024.

4. Quy trình

- Bước 1: Thành lập HĐ lựa chọn SGK, phân công nhiệm vụ.

- Bước 2: Tổ trưởng chuyên môn:

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn SGK;

+ Tổ chức cho GV nghiên cứu, viết phiếu nhận xét, đánh giá các SGK môn học, thảo luận, bỏ phiếu lựa chọn 01 SGK/môn học.

+ Tổng hợp kết quả, lập danh sách được lựa chọn gửi Hội đồng.

- Bước 3: Hội đồng lựa chọn SGK

+ Hội đồng họp đánh giá việc tổ chức lựa chọn SGK của tổ chuyên môn; thẩm định biên bản các cuộc họp của tổ chuyên môn, phiếu nhận xét, đánh giá SGK;

+ Danh mục SGK đã được tổ chuyên môn lựa chọn;.

+ Lập hồ sơ lựa chọn gửi Phòng GD&ĐT.

- Bước 4: Công khai danh mục SGK.

+Thông báo danh mục SGK được UBND tỉnh phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh.

+Tổng hợp các kiến nghị của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh (nếu có) về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK đã được UBND tỉnh phê duyệt, báo cáo về  Phòng GDĐT trước khi tổ chức thực hiện.

 

 

Trên đây là kế hoạch lựa chọn SGK lớp 5, năm học 2024-2025 của trường Tiểu học Tân Việt, các cá nhân, nhóm tổ chức nghiên cứu, chọn lựa sách giáo khoa lớp 5 năm học 2024 – 2025 nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ với BGH nhà trường để kịp thời được giải quyết.  

Nơi nhận:                                                                             HIỆU TRƯỞNG

- GV, NV  toàn trường;

-Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

-HĐ chọn SGK( đẻ thực hiện);

- Lưu: VT.

 

                                                                                              Vũ Xuân Nhiệm

 

* Một số hình ảnh về các phiên làm việc của HĐ chọn SGK lớp 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Đăng nhập