UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 18,455,140 (Hôm nay: 151 online: 14) Toàn huyện: 110,217,334 (Hôm nay: 328 online: 140) Đăng nhập

 

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35/KH-THTH

  Tân Hồng, ngày 25 tháng 6 năm 2024

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh lớp 1 năm học 2024 - 2025 trên địa xã Tân Hồng

          Căn cứ Điều lệ trường tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT- BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT);

         Căn cứ Kế hoạch số 22/KH-PGDĐT ngày 21/6/2024 của phòng GDĐT Bình Giang về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm học 2024 - 2025 trên địa bàn huyện Bình Giang;

        Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường;

          Trường tiểu học Tân Hồng xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2024 - 2025 như sau:

     1. Mục đích, yêu cầu

      Tổ chức tuyển sinh đảm bảo quyền được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của trẻ; được học ở một trường, lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học thuận tiện đi lại đối với bản thân trên địa bàn cư trú;

       Thực hiện giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục xoá mù chữ trên địa bàn. Huy động trẻ đi học đúng độ tuổi, vận động và tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đến trường;

       Thực hiện tuyển sinh đúng quy định, khách quan, công bằng; làm tốt công tác tuyên truyền để cha mẹ học sinh đồng thuận phối hợp với nhà trường trong công tác tuyển sinh;

         Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất để đảm bảo sự đồng đều về chất lượng giáo dục và điều kiện học tập giữa các lớp;

        Không thành lập lớp chọn dưới bất kỳ hình thức nào; không để hiện tượng tiêu cực trong quá trình tuyển sinh.

     2. Kế hoạch tuyển sinh

      2.1. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh

       Nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 1 nghiêm túc; thực hiện đúng Điều lệ trường tiểu học về số học sinh/lớp, tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng quá tải.

       Căn cứ kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh theo địa bàn được phân công; cơ sở vật chất của nhà trường, chỉ tiêu biên chế được giao năm học 2024 - 2025, nhà trường xây dựng kế hoạch và dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2024 - 2025.

      2.2 Chỉ tiêu tuyển sinh

         - Số lớp 1: 04;

        - Số học sinh lớp 1: Tối đa 140 em, trong đó, dự kiến 101 em có giấy xác nhận cư trú tại địa phương và 39 em ở nơi khác.

      2.3.Tổ chức tuyển sinh

         * Phương thức và hình thức tuyển sinh:

          - Phương thức: Xét tuyển.

          - Hình thức: Trực tiếp: Cha mẹ học sinh đến đăng ký tuyển sinh tại trường

         * Đối tượng tuyển sinh

        - Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2018); trẻ em khuyết tật, kém phát triển về thể lực hoặc trí tuệ; trẻ em người dân tộc thiểu số; trẻ em mồ côi không nơi nương tựa; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, lang thang cơ nhỡ; trẻ em trong độ tuổi tiểu học chưa ra lớp; trẻ em ở nước ngoài về nước; con em người nước ngoài học tập, làm việc ở Việt Nam có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi cao hơn so với quy định nhưng không quá 3 tuổi. Trường hợp trẻ em vào học lớp 1 vượt quá 3 tuổi so với quy định nhà trường báo cáo Trưởng phòng GDĐT quyết định

         + Thực hiện sĩ số lớp theo Điều lệ trường tiểu học (không quá 35 học sinh/lớp).

         + Số lớp học 2 buổi trên ngày: 4/4 lớp đạt 100%.

 • Hồ sơ tuyển sinh
  • Đơn xin vào học lớp 1(mẫu do nhà trường cấp);
  • Bản sao giấy khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu);
  • Minh chứng (Giấy xác nhận) cư trú tại địa bàn của Công an xã hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an huyện.
  • Bản sao (không cần công chứng) giấy chứng nhận hoàn thành lớp mẫu giáo 5 tuổi (nếu có).
 • Thời gian tuyển sinh
  • Duyệt kế hoạch tuyển sinh tại Phòng GDĐT:        Ngày 28/6/2024
  • Họp Hội đồng tuyển sinh:                                     14h, ngày 09/7/2024.
  • Thời gian tuyển sinh:                                  Từ 7h30, ngày 10,11/7/2024.
  • Duyệt kết quả tuyển sinh tại Phòng GDĐT:           Ngày 18/7/2024;
  • Công bố kết quả tuyển sinh:                                  Ngày 19/7/2024.

       3. Một số lưu ý khi tuyển sinh:

         - Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra, đối chiếu sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh,… trong giấy khai sinh, giấy xác nhận cư trú, sau khi đối chiếu phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh”; cán bộ tuyển sinh và đại diện cha mẹ học sinh (người đỡ đầu) học sinh ký và ghi rõ họ tên, hiệu trưởng ký, đóng dấu và chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận;

         - Cán bộ tuyển sinh sau khi nhận hồ sơ tuyển sinh, hoàn thiện nhập dữ liệu học sinh trên File mềm để đồng bộ dữ liệu trên hệ thống trực tuyến CSDL ngành sau khi duyệt kết quả tuyển sinh;

        - Sau tuyển sinh, trên cơ sở hướng dẫn của Phòng GDĐT, nhu cầu của cha mẹ học sinh, nhà trường có thể tập trung học sinh để thực hiện các điều kiện cần thiết: cho học sinh làm quen với nề nếp và các hoạt động học tập của lớp 1, tạo tâm thế tự tin, tạo hứng thú cho học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới; không dạy trước chương trình quy định.

        - Trình tự tuyển sinh:

      + Bước 1: Xét tuyển học sinh có giấy xác nhận cư trú tại địa phương (tất cả HS trong độ tuổi có giấy xác nhận cư trú tại địa phương nếu có nguyện vọng đăng ký học tại trường), nếu chưa đủ chỉ tiêu được giao, xét đến:

     + Bước 2: Xét tuyển học sinh có giấy xác nhận cư trú ngoài địa phương (số lượng xét tuyển đảm bảo không vượt quá chỉ tiêu UBND huyện giao); không xét tuyển học sinh có giấy xác nhận cư trú tại Bình Giang mà không học mẫu giáo 5 tuổi tại trường Mầm non Tân Hồng.

      4. Tổ chức thực hiện

       - Chủ động phối hợp với UBND xã trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công. Thành lập Ban Chỉ đạo công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2024 - 2025 trên địa bàn xã. Chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2024 - 2025 của trường, báo cáo Phòng GDĐT phê duyệt

        - Thông báo công khai việc phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh trước khi bắt đầu tuyển sinh 10 ngày để cha mẹ học sinh chuẩn bị hồ sơ nhập học cho học sinh;

        - Thành lập một Hội đồng tuyển sinh; thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo huy động hết trẻ trong độ tuổi ra lớp, đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng. Thực hiện tuyển sinh đúng kế hoạch và chỉ tiêu được giao, không để xảy ra hiện tượng quá tải và sự mất cân bằng về sĩ số học sinh giữa các lớp trong cùng khối lớp của nhà trường. Không bố trí lớp chọn trong các khối lớp;

       - Nhà trường, gia đình, xã hội có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục hoà nhập trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các trường cần huy động và tiếp nhận trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vào học; xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tham gia các hoạt động giáo dục hoà nhập phù hợp;

       - Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Xây dựng môi trường giáo dục hoà nhập an toàn, chất lượng và hiệu quả cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Giáo dục học sinh lòng yêu thương và giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

        - Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên và nhân viên về giáo dục hòa nhập.

       - Tổ chức tuyên truyền Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2024 - 2025; vận động người dân thực hiện tốt “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” vào đầu năm học mới qua hệ thống đài phát thanh xã.

        - Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Hồng, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trong phạm vi hoạt động của mình phối hợp với trường Tiểu học thực hiện các nội dung Kế hoạch này. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tích cực đưa trẻ đến trường.

       Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2024 - 2025 trên địa bàn xã Tân Hồng. Đề nghị các bộ phận công tác trong nhà trường và các đoàn thể liên quan thực hiện tốt kế hoạch đề ra./.

 

Nơi nhận:

 • Phòng GDĐT;
 • TTr. Đảng ủy, UBND;
 • UBMTTQ và các đoàn thể xã;
 • Đài phát thanh xã;
 • Lưu: VT.

            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

       

 

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Đăng nhập