UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 18,455,101 (Hôm nay: 127 online: 08) Toàn huyện: 110,217,334 (Hôm nay: 305 online: 147) Đăng nhập

       UBND HUYỆN BÌNH GIANG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG KHÊ                                      Độc lập - tự do - Hạnh phúc

                Số:  29 /KH-THHK                                                          Hồng Khê, ngày 1  tháng 7 năm 2024

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh lớp 1 năm học 2024-2025

         Căn cứ Điều lệ trường tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số  28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT);

         Căn cứ công văn số 22/ KH-PGDĐT ngày 21/6/2024 của phòng GDĐT Bình Giang về Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm 2024-2025;

         Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, của nhà trường.

Trường Tiểu học Hồng Khê xây dựng Kế hoạch tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2024-2025 như sau:

          1. Mục đích yêu cầu

        - Tổ chức tuyển sinh đảm bảo quyền được giáo dục, học tập của học sinh (HS) để phát triển toàn diện và và phát huy tốt nhất tiềm năng của trẻ được học ở một trường, lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học thuận tiện cho việc đi lại của các em trên địa bàn cư trú;

       - Thực hiện giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục xoá mù chữ trên địa bàn. Huy động trẻ đi học đúng độ tuổi, vận động và tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đến trường;

      - Tổ chức tuyển sinh đúng quy định, khách quan, công bằng. Làm tốt công tác tuyên truyền để cha mẹ học sinh đồng thuận, phối hợp với nhà trường trong công tác tuyển sinh;

      - Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất để đảm bảo sự đồng đều về chất lượng giáo dục và điều kiện học tập giữa các lớp;

      - Không thành lập lớp chọn dưới bất kỳ hình thức nào; không để hiện tượng tiêu cực trong quá trình tuyển sinh.

          2. Công tác tham mưu, phối hợp

        - Tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt  “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường 05/9/2024”; huy động sức mạnh tổng hợp và sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân, các ban ngành, đoàn thể trong công tác chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện tốt nhất cho mọi trẻ em được đến trường. Làm tốt công tác giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập, tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường; cógiải pháp tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhằm duy trì và giữvững số lượng và chất lượng dạy học 2 buổi/ngày, tăng cường công tác bán trú cho học sinh;

        - Nhà trường tham mưu UBND xã, phối hợp trường Mầm non điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, đảm bảo mục tiêu về quy mô và chất lượng công tác tuyển sinh theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học; đảm bảo đủ chõ cho con em nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là con em gia đình chính sách, gia đình nghèo.

         3. Nội dung

        3.1. Phương thức và hình thức tuyển sinh

          - Phương thức: Xét tuyển;

          - Hình thức: Trực tiếp: Cha mẹ học sinh đến đăng ký tuyển sinh tại trường.

       3.2. Đối tượng tuyển sinh

         Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2018); trẻ em khuyết tật, kém phát triển về thể lực hoặc trí tuệ; trẻ em người dân tộc thiểu số; trẻ em mồ côi không nơi nương tựa; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, lang thang cơ nhỡ; trẻ em trong độ tuổi tiểu học chưa ra lớp; trẻ em ở nước ngoài về nước; con em người nước ngoài học tập, làm việc ở Việt Nam có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi cao hơn so với quy định nhưng không quá 3 tuổi. Trường hợp trẻ em vào học lớp 1 vượt quá 3 tuổi so với quy định nhà trường báo cáo Trưởng  Phòng GDĐT quyết định.

        3.3. Địa bàn tuyển sinh

        Theo tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định: Tổng số dự kiến tối đa là 149 em - 04 lớp;

       + Không tuyển học sinh trên địa bàn huyện Bình Giang không có xác nhận cư trú tại Hồng Khê và không học học tại Trường Mầm non Hồng Khê;

      + Không tuyển sinh học sinh có xác nhận cư trú tại Thái Học.

          3.4. Hồ sơ tuyển sinh

        - Đơn xin học ( mẫu do Phòng GD&ĐT quy định);

        - Bản sao giấy khai sinh  (kèm theo bản chính để đối chiếu);

       - Minh chứng (Giấy xác nhận) cư trú tại địa bàn của Công an xã hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an huyện.

       - Bản sao (không cần công chứng) giấy chứng nhận hoàn thành lớp mẫu giáo 5 tuổi (nếu có).

          3.5. Thời gian tuyển sinh

          - Từ ngày 10/7/2024 đến ngày 16/7/2024;

          + Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h00’;                   

+ Buổi chiều: Từ 14h00’ đến 16h30’.

            - Ngày 18/7/2024: PGDĐT duyệt kết quả tuyển sinh;

            - Ngày 19/7/2024: Công bố  kết quả tuyển sinh.

          4. Tổ chức thực hiện

          4.1. Đối với nhà trường

           Căn cứ biên chế năm học 2024-2025, xây dựng kế hoạch tuyển sinh, báo cáo Phòng GDĐT phê duyệt;

          - Chỉ đạo giáo viên chuyên trách rà soát trẻ 6 tuổi trở lên của xã chưa vào lớp 1, thống kê số trẻ 6 tuổi chưa qua mẫu giáo (nếu có);

          - Tham mưu với Đảng ủy, UBND xã kế hoạch tuyển sinh; các ban ngành, đoàn thể địa phương, các trưởng thôn phối hợp chặt chẽ với nhà trường để huy động 100% trẻ 6 tuổi của xã vào lớp 1 năm học 2024-2025 đạt kết quả tốt;

          - Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, thông báo thời gian cụ thể để tiếp nhận học sinh;

          - Thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2024-2025;

          - Phối hợp Đài truyền thanh xã thông báo kế hoạch tuyển sinh trước thời gian tuyển sinh 10 ngày để cha mẹ học sinh chuẩn bị chu đáo về hồ sơ và phối hợp làm tốt công tác tuyển sinh của nhà trường;

         - Niêm yết công khai Kế hoạch tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh và những quy định về hồ sơ tuyển sinh tại nhà trường;

          - Hướng dẫn cha mẹ học sinh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2024-2025;

          - Thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển sinh;

- Sau tuyển sinh, trên cơ sở hướng dẫn của Phòng GDĐT, nhu cầu của cha mẹ học sinh, nhà trường có thể tập trung học sinh để thực hiện các điều kiện cần thiết chuẩn bị cho năm học mới; không dạy trước chương trình quy định.

          4.2. Đề nghị UBND xã  Hồng Khê

          Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các trưởng thôn, đài truyền thanh xã phối hợp tốt với nhà trường trong công tác huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 trên địa bàn xã. Tuyên truyền “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường 05/9/2024” trong cán bộ và cộng đồng dân cư trên địa bàn xã.

         5. Một số lưu ý khi tuyển sinh

         - Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân HS như: Họ và tên, ngày sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu, sau khi đối chiếu cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh”; cán bộ tuyển sinh và đại diện cha mẹ (người đỡ đầu) học sinh ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký, đóng dấu và chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận được lưu cùng học bạ của học sinh và là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, các văn bằng chứng chỉ cho HS sau này;

          - Trong quá trình tổ chức tuyển sinh, các thành viên Hội đồng tuyển sinh hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho HS và cha mẹ HS. Không thu tiền hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản kinh phí ngoài quy định;

           - Trình tự tuyển sinh:

           + Bước 1: Xét tuyển học sinh có giấy xác nhận cư trú tại địa phương (Thường trú hoặc tạm trú), nếu chưa đủ chỉ tiêu được giao, xét đến:

           + Bước 2:  Nhà trường  có thể xét tuyển học sinh có giấy xác nhận cư trú ngoài địa phương có nguyện vọng vào học tại trường (số lượng xét tuyển phải đảm bảo không vượt quá chỉ tiêu UBND huyện giao).

            6. Chế độ báo cáo

        - Báo cáo hình thức tuyển sinh: 28/6/2024;

         - Duyệt Kế hoạch tuyển sinh với Phòng GDĐT (Online) ngày 28/6/2024; ngày 01/7/2024: ký, đóng dấu tại phòng GDĐT;

          - Báo cáo kết quả tuyển sinh (file trực tuyến) trước 18/7/2024;

         - Duyệt kết quả tuyển sinh với phòng GDĐT ngày 18/7/2024 (Hồ sơ gồm: Kế hoạch tuyển sinh; Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh; Biên bản tuyển sinh và các phụ lục: 02 bộ).

          Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2024-2025 của trường Tiểu học Hồng Khê. Đề nghị cán bộ, giáo viên phụ trách công tác tuyển sinh thực hiện theo đúng kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện tùy tình hình thực tế sẽ có những thay đổi cho phù hợp./.

Nơi nhận:                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

- UBND xã (để phối hợp thực hiện);

- Hội đồng tuyển sinh;

 

- Lưu: VT.                                                                                                                  Đỗ Thị Hạnh    

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Đăng nhập